Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

K DISKUSI O SYNDROMU ODCIZENÉHO RODIČE

TO THE DISCUSSION ON THE PARENTAL ALIENATION SYNDROME

Pavlát J.1, Pavlovský P.1, Janáčková L.2

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha,
přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc.1
Ústav psychologie LF MU, Brno2
SOUHRN

Autoři doporučují užívat správný překlad anglického "Parental Alienation Syndrome" (PAS) jako syndrom odcizeného rodiče. Shrnují obsáhlou diskusi týkající se PAS a zaujímají kritické stanovisko k užití pojmu syndrom, k  pokusům považovat vztahový problém rodičů a dítěte za medicínskou diagnózu a  především k tomu, že jednoznačně doporučovaným terapeutickým řešením by mělo být přemístění dítěte do péče zavrhovaného rodiče. Autoři poukazují na to, že PAS je formulován jako nástroj k řešení soudních sporů a zaujímají kritické stanovisko k doporučování soudních sporů jako řešení situace mezi rodiči a  dítětem. PAS považují za ideologický koncept sloužící k organizování otců trpících nemožností hodnotného styku s dětmi a staví se kriticky k možnosti jednoduše řešit složitou a často neřešitelnou situaci.

Klíčová slova: rozvod, syndrom odcizeného rodiče, rodičovský konflikt, narušování návštěv dětí, rodičovské soudní spory.

SUMMARY

Pavlát J., Pavlovský P., Janáčková L.: To the Discussion on the Parental Alienation Syndrome

The authors recommend to use the correct translation of English "Parental Alienation Syndrom" (PAS) as syndrom odcizeného rodiče. They summarize the extensive discussion concerning PAS and take up critical stance toward use of the notion of syndrome, towards attempts to take the problem of relationship of parents and child for medical diagnosis and before all to univocal recommendation to solve the problem by relocation of the child into the care of refused parent. The authors point to the fact that PAS is formulated as an instrument for solution of law suits and take critical stance to recommendation of law-suits as way of solution of situation of parents and chlidren. They see PAS as ideological concept serving to organizing of fathers suffering by lack of rewarding contact vith children and take critical stance to easy solution of intricate and often unsolvable situation.

Key words: divorce, parental alienation syndrome, parental conflict, child visitation interference, parental litigation.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2006;102(7): 376 -380

Zpět