Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

ZVÝŠENÍ RIZIKA KRVÁCENÍ PŘI LÉČBĚ SELEKTIVNÍMI INHIBITORY ZPĚTNÉHO VYCHYTÁVÁNÍ SEROTONINU

INCREASED RISK OF BLEEDING IN SSRIS THERAPY

Procházková M., Kršiak M.

Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha,
přednosta prof. MUDr. M. Kršiak, DrSc.
SOUHRN

Epidemiologické studie na mnohatisícových souborech osob ukázaly, že samotné selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu poněkud zvyšují riziko krvácení (např. do gastrointestinálního traktu asi l,5-3krát). Riziko krvácení z horní části gastrointestinálního traktu po samotných selektivních inhibitorech zpětného vychytávání serotoninu není sice příliš vysoké (asi u 1 z 1300 léčených), ale při kombinaci selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu s nesteroidními antiflogistiky se riziko gastrointestinálního krvácení může zvýšit až 15krát. Riziko se zvyšuje zejména u seniorů, u osob s vředovou nemocí a při krvácení do gastrointestinálního traktu v anamnéze. U osob se zvýšeným rizikem se doporučuje dávat přednost méně selektivním inhibitorům zpětného vychytávání serotoninu a při kombinaci s  nesteroidními antiflogistiky chránit žaludek antisekrečními léky (např. inhibitory protonové pumpy). Při současném podávání selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu a malých dávek aspirinu se riziko krvácení z  gastrointestinálního traktu zvyšuje asi 5-7krát. Velmi vzácně se mohou vyskytnout i úmrtí pro krvácení z gastrointestinálního traktu po selektivních inhibitorech zpětného vychytávání serotoninu samotných nebo v kombinaci s  nesteroidními antiflogistiky. Mechanismus zvýšeného krvácení po selektivních inhibitorech zpětného vychytávání serotoninu není zatím objasněn. Přepokládá se, že se v něm uplatňuje inhibice agregace trombocytů pro depleci serotoninu vlivem selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu. Zvýšené krvácení do gastrointestinálního traktu při kombinaci selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu s nesteroidními antiflogistiky je vysvětlováno adicí inhibice destičkové agregace vlivem nesteroidních antiflogistik a  žaludeční iritací po nesteroidních antiflogisticích.

Klíčová slova: SSRI, NSA, krvácení, serotonin, trombocyty, lékové interakce.

SUMMARY

Procházková M., Kršiak M.: Increased Risk of Bleeding in SSRIs Therapy

Epidemiological studies in large cohorts of patients indicate that selective serotonin reuptake inhibitors may moderately increase the risk of bleeding (e.g. 1.5-3 times for upper gastrointestinal bleeding). Although the incidence of upper gastrointestinal bleeding after selective serotonin reuptake inhibitors alone may appear relatively low (estimated in 1 of 1300 patients), the risk of gastrointestinal bleeding may increase markedly when selective serotonin reuptake inhibitors are combined with non-steroidal anti-inflammatory drugs. Most at risk are the elderly and those with previous ulcers or gastrointestinal bleeding. In these patients, it is recommended to use non-selective serotonin reuptake inhibitors and in selective serotonin reuptake inhibitors + non-steroidal anti-inflammatory drugs comedication to use gastroprotective agents (e.g. proton pump inhibitors). Combined use of a  selective serotonin reuptake inhibitor and low-dose aspirin increases the risk of gastrointestinal bleeding 5 -7 times. Fatalities due to upper gastrointestinal bleeding after selective serotonin reuptake inhibitors alone or in combination with non-steroidal anti-inflammatory drugs occur very rarely. Mechanism of increased bleeding after selective serotonin reuptake inhibitors is not fully understood. It is assumed that depletion of serotonin from platelets due to selective serotonin reuptake inhibitors is involved. The increased upper gastrointestinal bleeding after a combined use of selective serotonin reuptake inhibitors with non-steroidal an ti-inflammatory drugs might be due to addition of inhibitory effects of these drugs on platelet aggregation and a gastric mucose irritation produced by non-steroidal anti-inflammatory drugs.

Key words: SSRIs, NSAIDs, bleeding, serotonin, platelets, drug interactions.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2006;102(7): 371 -375

Zpět