Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

ALEXITYMIE - VÝVOJ A SOUČASNÝ VÝZNAM KONCEPTU

ALEXITHYMIA - EVOLUTION AND PRESENT IMPORTANCE OF THE CONCEPT

Chromý K.

Katedra psychiatrie IPVZ, Praha,
vedoucí prof. MUDr. K. Chromý, CSc.
SOUHRN

Alexitymie je porucha kognitivního zpracování emocí. Je během života poměrně stálá a vyskytující se v malé frekvenci v běžné populaci, častěji u některých duševních poruch (zejména depresivních a úzkostných). Má nepříznivý vliv na výsledky různých léčebných postupů a protože je spjata se svéráznými fyziologickými i imunologickými odchylkami, je pravděpodobný i její vztah k  tělesné nemocnosti a úmrtnosti, zvláště kardiovaskulární.

Klíčová slova: alexitymie, regulace afektů, emoční inteligence.

SUMMARY

Chromý K.: Alexithymia - Evolution and Present Importance of the Concept

Alexithymia is a disorder of cognitive processing of emotions. It is relatively stable during life and occurs at a low frequency in a common population, more frequently in some mental disorders (especially of depressive and anxious types). It exerts an unfavorable effect on the results of various therapeutic procedures, and since it is associated with peculiar physiological and immunological deviations, there is a probable relation to physical health and mortality, especially for cardiac reasons.

Key words: alexithymia, regulation of affects, emotional intelligence.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2006;102(7): 363 -370

Zpět