Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

původní práce / original article

POSKYTOVÁNÍ AMBULANTNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE UŽIVATELŮM DROG V ROCE 2003

OUT-PATIENT TREATMENT PROVISION TO DRUG USERS IN 2003

Miovská L.2, Coufalová M.1, Miovský M.2, Mravčík V.1

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Praha 1
Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha2
SOUHRN

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti provedlo výzkum zaměřený na poskytování ambulantní psychiatrické péče uživatelům drog v r. 2003 v ČR. Šetření proběhlo v průběhu roku 2004. Cílem práce bylo zjistit, kolik ambulantních psychiatrických ordinací je primárně zaměřeno na poskytování lékařské péče uživatelům drog, tedy kolik je v ČR ordinací AT. Do výzkumu se zapojilo celkem 195 psychiatrických ordinací, z nichž 35 v r. 2003 neléčilo žádného uživatele drog. Celkem se tedy 160 zapojených psychiatrických ordinací zabývalo kromě své jiné činnosti také léčbou uživatelů drog. Z tohoto souboru ordinací jich 128 poskytuje léčbu uživatelům alkoholu, 33 léčbu uživatelům tabáku a 70 léčbu uživatelům nelegálních drog. V těchto psychiatrických ordinacích se léčilo 43 201 pacientů (67 % tvořili uživatelé alkoholu, 15,5 % uživatelé tabáku a 15 % uživatelé nelegálních drog). Nejčastěji užívanými drogami po alkoholu a tabáku byly pervitin a marihuana. Ordinace nejvíce spolupracují s psychiatrickými léčebnami, klinikami a  odděleními a dále s praktickými lékaři. Spolupráce se specializovanými nestátními organizacemi poskytujícími léčbu a následnou péči uživatelům drog je hodnocena jako nedostatečná.

Klíčová slova: ordinace AT; ambulantní léčba; síť služeb; uživatelé drog; alkohol, tabák, nelegální drogy.

SUMMARY

Miovská L., Coufalová M., Miovský M., Mravčík V.: Out-patient Treatment Provision to Drug Users in 2003

The Czech National Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction carried out a survey focused on the out-patient psychiatric treatment provision to drug users in 2003. The survey was realised in 2004. The aim of the study was to find out how many out-patient treatment centres are primarily oriented on drug users, i.e. how many so called "AT ambulances" do exist in the Czech Republic. Altogether 195 out-patient psychiatric centres participated in the study, out of them 35 centres had no drug user in treatment in 2003. Therefore 160 out-patient treatment centres were focused on treatment of drug users. 128 out-patient psychiatric centres provide treatment to alcohol users, 33 to tobacco users and 70 to illicit drug users. In these 160 centres, 43 201 patients were treated in 2003 (67% alcohol users, 15.5% tobacco users and 15% illicit drug users). The most frequent illicit drugs used were pervitin (methamphetamine) and marijuana. These centres co-operate mostly with in-patient psychiatric clinics and departments, as well as with general practitioners. Collaboration with non-governmental organisations in the field of drug treatment and after-care is assessed as insufficient.

Key words: out-patient drug treatment centres, networking, drug users, alcohol, tobacco, illicit drugs.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2006;102(7): 350 -356

Zpět