Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

EFEKT KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU BOLESTÍ

THE EFFECT OF COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC PAIN

Radka Kozáková, Radka Bužgová

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU, Ostrava

SOUHRN

Kozáková R, Bužgová R. Efekt kognitivně-behaviorální terapie u nemocných s chronickou bolestí

Cílem přehledové studie je shrnout dosavadní důkazy o efektivitě kognitivně-behaviorální terapie u pacientů s chronickou bolestí. Za účelem nalezení studií nejvyšší úrovně důkazů zabývajících se efektem kognitivně-behaviorální terapie u nemocných s chronickou bolestí byly prohledávány elektronické databáze PubMed, Science Direct, Cochrane Library pomocí klíčových slov - kognitivně-behaviorální terapie, chronická bolest, terapie, dospělý. Sledované období bylo od roku 2012 do roku 2022. Zařazující kritéria splnilo 33 systematických přehledů. Systematické přehledy zjistily, že KBT poskytuje krátkodobě malý přínos ve srovnání s obvyklou léčbou. Silný terapeutický vztah je zásadní pro maximalizaci účinku KBT, přičemž nejlepšími kandidáty jsou motivovaní, vzdělaní jedinci s jasnými cíli a komorbiditami (např. poruchami nálad nebo s úzkostnými poruchami), které bolest zesilují. Zjištění tohoto přehledu byla smíšená, přičemž některé studie poskytly důkazy na podporu domněnky, že lidé trpící chronickým bolestmi mohou mít prospěch z KBT a že KBT může mít vliv na snížení chronické bolesti. Nedostatky metodologie v zjištěných přehledech však ztěžují vyvození jednoznačných závěrů.

Klíčová slova: bolest, chronická, dospělý, kognitivně-behaviorální terapie

SUMMARY

Kozáková R, Bužgová R. The effect of cognitive-behavioral therapy in patients with chronic pain

The review study aims to summarise the existing evidence on the effectiveness of cognitive behavioural therapy in patients with chronic pain. In order to find the highest level of evidence studies addressing the effect of cognitive behavioural therapy in patients with chronic pain, electronic databases PubMed, Science Direct, Cochrane Library were searched using key words - cognitive behavioural therapy, chronic pain, therapy, adult. The reporting period was from 2012 to 2022. 33 systematic reviews met the inclusion criteria. Systematic reviews found that CBT provides little benefit in the short term compared to usual treatment. A strong therapeutic relationship is essential to maximise the effect of CBT, with the best candidates being motivated, educated individuals with clear targets and compartments involving mood disorders or anxiety disorders that increase pain. The findings of this review were mixed, with some studies providing evidence to support the assumption that people with chronic pain may benefit from CBT and that CBT may have an impact on reducing chronic pain. However, the methodological weaknesses in the surveys made it difficult to draw firm conclusions.

Key words: pain, chronic, adult, cognitive behavioural therapy


ÚVOD

Každý třetí člověk zažije během svého života chronickou bolest a podle dostupných odhadů postihuje chronická bolest odhadem jednu třetinu dospělé populace.1 Jako široce uznávaná celosvětová a celoživotní zkušenost je bolest definována jako "nepříjemný smyslový a emocionální zážitek spojený se skutečným a potenciálním poškozením tkáně nebo popisovaný výrazy pro takové poškození".2 Bolest je hlavním důvodem, proč lidé vyhledají lékařskou péči, přičemž třemi z deseti hlavních důvodů jsou osteoartróza, bolesti zad a bolesti hlavy.3 Akutní bolest je nepříjemný, dynamický psychofyziologický proces, obvykle jako odpověď na tkáňové trauma a související zánětlivé procesy; tato bolest hraje tedy velkou roli při přežití a při hojení. Jakmile však období akutního nebezpečí pomine, bolest se již nestává nutností, ale zátěží - nemocí. I když neexistuje jasná hranice, kdy se akutní bolest stane chronickou, obecně se uznává, že bolest přetrvávající po očekávané době hojení (3 měsíce podle MKN-11) je patologická.4 Na rozdíl od akutní bolesti má chronická bolest malý evoluční přínos. V pohledu na chronickou bolest jako nemoc by pacienti a poskytovatelé služeb měli přesunout svá očekávání od vymýcení problému na jeho kontrolu (tj. funkční a emoční obnovení). V souladu s ostatními onemocněními je chronická bolest spojena s jedinečnými a někdy chorobně specifickými změnami v periferním nervovém systému a CNS a vede ke snížení kvality života v různých aspektech. Predisponující faktory a důsledky chronické bolesti jsou dobře známy, ale druhou stranou je, že faktory podporující odolnost, jako jsou systémy emoční podpory a dobré zdraví, mohou podpořit hojení a snížit chronifikaci bolesti.5 Podobně jako u jiných onemocnění existují důkazy, že ukazatele kvality života a neuroplastické změny mohou být reverzibilní při adekvátní léčbě bolesti.6

Chronickou bolest může být obtížné léčit, protože neexistuje jedna léčba, která funguje dobře pro každého jedince. Ačkoli je léčba bolesti založená na mechanismu bolesti optimální, identifikace mechanismů, které bolest způsobují, může být v klinické praxi náročná nebo nemožná, takže léčba je typicky založena na symptomech nebo na onemocnění. U mnoha pacientů by cíle terapie měly vést ke zlepšené kvalitě života, což by mohl být realističtější cíl než významné zmírnění bolesti. Velký počet realizovaných studií dokázal, že chronická bolest není jednoduchý (jediný) problém, ale je dynamickým důsledkem řady biologických, psychologických a sociálních faktorů, a proto se doporučuje interdisciplinární léčba, která v ideálním případě využívá personalizovaný přístup s modelem sdíleného rozhodování. Model stupňovité péče doporučuje zahájení péče s nejméně náročnými službami a přechodem ke speciální péči a méně konzervativním přístupům prostřednictvím biopsychosociálního přístupu zaměřeného na pacienta. Multimodální přístup by měl zahrnovat sebepéči (např. včetně cvičení a správné spánkové hygieny) a ergonomické úpravy, pokud jsou doporučeny.7-9 Další léčba poté může zahrnovat opioidní a neopioidní farmakologické terapie, psychologické terapie, integrativní léčbu a postupy.

Chronická bolest vede ke sníženému fungování v každodenním životě včetně fyzického a sociálního fungování, demoralizace, narušeného spánku, ke zvýšené potřebě zdravotní péče a užívání léků a absencím ve škole nebo v práci.10,11 Dále bylo prokázáno, že chronická bolest má komorbidní psychické problémy, především depresi a úzkost.10-12 Vzhledem k tomu, že kromě fyzických problémů způsobuje bolest velké množství psychosociálních obtíží, které jsou spojeny se zvýšeným rizikem chronické bolesti, stává se integrace psychosociálních složek do léčby chronické bolesti důležitou.13

Cílem psychologické léčby chronické bolesti není přímo snižovat intenzitu bolesti. Obvyklým zdůvodněním psychologické léčby chronické bolesti je spíše zaměřit se na důsledky bolesti na život jedince dosažením adaptivní změny chování.14 Účinnost psychosociálních intervencí u chronické bolesti zkoumala značná část literatury. Podle metaanalytických studií se kognitivně-behaviorální terapie (KBT) jeví jako jedna z nejslibnějších intervencí, pokud jde o snížení bolesti, interference související s bolestí, disabilitu a zvýšení úrovně aktivity a kvality života.15,16 Národní institut pro zdraví a klinickou kvalitu (National institute for health and clinical excellence)9 doporučuje v léčbě bolesti jako intervence první linie edukaci, fyzickou aktivitu a psychologické terapie. V současné době jsou KBT a ACT (terapie přijetí a odhodlání) jedinými psychologickými intervencemi doporučovanými pro léčbu chronické bolesti.

Hlavním cílem léčby KBT při chronické bolesti je snížení frekvence symptomů souvisejících s bolestí (např. intenzita a interference).13,17 Má také za cíl zlepšit zvládání bolesti, fyzické a psychosociální fungování.18,19 Pro tyto účely jsou během léčby identifikována a zpochybňována základní přesvědčení a automatické myšlenky související s příčinami a následky bolesti.19 KBT dále identifikuje maladaptivní a nepříznivé chování související s bolestí (např. vyhýbání se a katastrofizace) a nahrazuje je adaptivnějšími. Smysl pro osobní kontrolu a self-efficacy, asociace mezi náladou a aktivitou a dovednosti řešení problémů jsou dalšími aspekty, které jsou rovněž řešeny.10,17,19 K dosažení těchto cílů využívá KBT kognitivní (např. kognitivní restrukturalizace) a behaviorální techniky (např. relaxace a operantní učení).10,17,19,20

Cílem této přehledové práce bylo zhodnotit výsledky systematických přehledů zabývajících se efektem KBT u pacientů s chronickou bolestí.

Česká a slovenská psychiatrie

METODIKA

Za účelem nalezení studií nejvyšší úrovně důkazů hodnotících efekt KBT u nemocných s chronickou bolestí byly prohledávány elektronické databáze PubMed, Science Direct, Cochrane Library. Při vyhledávání byla použita klíčová slova: "chronic pain", "cognitive behavioural therapy", "adult". Byla stanovena následující zařazující kritéria:

- typ studie: randomizovaná kontrolovaná studie, systematický přehled,

- jazyk studie: anglický,

- stáří publikace: 2012-2022,

- způsob vedení KBT: individuální, skupinová a kombinovaná vedená tváří v tvář,

- účastníci starší 18 let a uvádějící chronickou bolest (tj. doba trvání tři měsíce) na jakémkoli místě těla.

Vyloučili jsme studie, které se zabývaly bolestí u zhoubných onemocnění, a dále studie, které byly provedeny vzdáleně (telefon, internet, aplikace nebo ekvivalent).

Prohledávání a hodnocení studií bylo provedeno dvěma nezávislými hodnotiteli. Z 2048 nalezených studií bylo v prvním hodnocení na základě názvu a abstraktu vyřazeno 1 216 studií. Ve druhém hodnocení, kdy byl posuzován plný text, bylo ze zbývajících 832 studií dále vyřazeno 562 studií, protože nesplňovaly zařazující kritéria. Ze 270 zařazených studií bylo 33 systematických přehledů (obr. 1). V každém systematickém přehledu byly vyhledány následující údaje: autoři studie, rok studie, typ bolesti, počet setkání a délka, počet participantů a použité intervence a závěry autorů. Kvalita publikací byla autory hodnocena nástrojem AMSTAR 2 (A MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews)21 a výsledné hodnocení bylo vytvořeno na základě vzájemného konsenzu. Systematické přehledy byly podle kritérií AMSTAR 2 hodnoceny jako středně (6 studií), málo (7 studií) nebo velmi málo kvalitní (20 studií). Značné neshody (rozdíl ve skóre větší než 2 body) byly řešeny diskusí.

VÝSLEDKY

Do přehledu bylo zahrnuto 33 systematických přehledů (tab. 1). Systematické přehledy byly zaměřeny na poskytování individuální nebo skupinové KBT anebo na kombinaci individuální a skupinové KBT při řešení chronické bolesti. Ve studiích jsme zjistili řadu chronických bolestivých stavů, u kterých byla KBT používána - nejčastěji se jednalo o chronické bolesti zad, fibromyalgie, revmatoidní artritidu (RA), smíšené chronické bolestivé stavy, osteoartrózu (OA), temporomandibulární poruchu (TMD), chronickou muskuloskeletální bolest, chronickou prostatitidu / pánevní bolest, chronickou nezhoubnou bolest, neuropatickou bolest, nespecifikovanou chronickou bolest a systémový lupus erythematodes.

Zahrnuli jsme studie porovnávající KBT s farmakologickou léčbou, cvičením, placebem, ACT, fyzikálními metodami, edukací, emoční a expresivní terapií, biofeedbeckem, mindfulness, běžnou léčbou a kontrolní skupinou (čekací listiny). Skupina s aktivní léčbou obdržela nepsychologickou léčbu navrženou tak, aby změnila chování při bolesti, jako je fyzikální terapie, edukace nebo dodržování léčebného režimu. Pacienti zařazení na čekací listinu a do kategorie běžné péče se v jednotlivých studiích lišili v tom, zda se jednalo o pravidelnou péči, a pacienti vyhledali další péči, nebo zda užívali nepředepsané léky, doplňkovou nebo alternativní léčbu. Tedy pacienti v těchto podmínkách dostávali proměnlivé a obvykle nezaznamenané ošetření, které může být v některých případech ekvivalentní s aktivní léčbou.

Pokud jde o způsob vedení KBT, šest studií poskytovalo KBT sezení individuálně, 22-27 dvacet dva bylo v rámci skupinového sezení17,28-48 a pět zahrnovalo individuální i skupinová sezení.49-53 Ve dvou studiích byly použity specifické protokoly pro léčbu bolesti (KBT-P) a insomnie (KBT-I).24,47

Počty sezení v daných studiích variovaly v rozmezí od 3 sezení38 až po 54 sezení.49 Délka sezení se pohybovala v rozpětí mezi 30 a 120 minutami.

Z 33 studií u jedinců s chronickou bolestí srovnávalo 5 studií účinnost KBT s léčbou lékařskou a fyzikální,27-29,50,52 zatímco u tří studií byla testována účinnost léčby KBT a léčby založené na mindfulness17,32,52 a jedna studie komparovala efekt emoční a expresivní terapie39 a KBT.

DISKUSE

Výzkum hodnotící účinnost KBT u nemocných s chronickou bolestí zaznamenal v posledním desetiletí velký rozmach. Dokazuje to i velký počet systematických přehledů shrnujících důkazy výzkumných studií zaměřených na problematiku KBT u nemocných s chronickou bolestí.

I přes narůstající počet výzkumných studií vysoké úrovně důkazů nelze přesvědčivě prezentovat efekt KBT u nemocných s různými chronickými bolestivými stavy.

Nejčastější psychologicky podloženou intervencí u chronické bolesti je KBT, která zahrnuje restrukturalizaci maladaptivních přesvědčení, postojů a chování, které přispívají k zátěži onemocněním.54 Účastníci zařazených studií trpěli řadou chronických bolestivých stavů, včetně fibromyalgie, chronické bolesti dolní části zad a krční páteře, revmatoidní artritidy, osteoartrózy, temporomandibulární bolesti, lupus erythematodes a některé studie zahrnovaly kombinaci chronických bolestivých stavů. Zhruba polovina studií zahrnovala aktivní srovnání a ve zbývajících byli zařazeni pacienti, kteří obdrželi běžnou péči nebo pacienti na čekací listině.

V nalezených studiích byla nejčastěji porovnávána účinnost KBT s cvičením.22,25,26,34,38,40-42,44 Cvičení patří k nejčastěji doporučovaným strategiím v selfmanagementu bolesti a může se významně podílet i na zlepšení spánku (protože špatný spánek zvyšuje citlivost na bolest), usnadnit hubnutí, stimulovat sekreci endorfinu a zvrátit dekondici. Publikované výstupy dospěly k závěru, že cvičení je prospěšnější pro zlepšení funkce než úlevy od bolesti a prospěšnější pro bolesti muskuloskeletální a difúzní než pro neuropatickou bolest.55 Také např. ve studiích Khana et al.,38 Monticone et al.,25 Monticone et al., 26 Monticone et al.,40 Monticone et al.,41 bylo prokázáno, že cvičení v kombinaci s KBT je klinicky účinnější než samostatné cvičení.

Účinnost KBT v léčbě u nemocných s chronickou bolestí ve srovnání s fyzikální a lékařskou léčbou potvrzuje několik studií.22,27-30, 50 Např. ve studii Castra et al.30 bylo prokázáno, že využití KBT u nemocných s bolestí bylo účinnější ještě po deseti týdnech léčby a vedlo ke zlepšení v mnoha aspektech života ve srovnání s kontrolní skupinou. Také Pincus et al.27 uvádí, že KBT je důvěryhodnou a přijatelnou intervencí u nemocných s chronickou bolestí v porovnání s fyzikální léčbou.

V řadě nalezených studií došlo u nemocných s chronickou nemocí léčených KBT ke snížení intenzity bolesti24,36,50,52,53 a k lepší kontrole bolesti.17

V devíti studiích bylo zjištěno, že léčba založená na KBT je zvláště účinná pro snížení příznaků spojených s emočními obtížemi (např. úzkost, deprese) u pacientů s chronickou bolestí.22,27,30,32,36,37,43,48,52

Studie také ukázaly, že intervence založené na KBT vedou u pacientů s chronickými bolestivými stavy ke zlepšení kvality života.25,30,40,41,50 Přestože většina studií prokázala přínos KBT u nemocných s chronickou nemocí, včetně zlepšení kvality života, ve čtyřech studiích tento efekt nebyl prokázán.23,33,34,44 Tyto výsledky mohou být zapříčiněny tím, že studie se lišily, pokud jde o úroveň školení terapeutů a způsob, jakým byla terapie vedena.

Ve studiích Vitiela et al.47 a McCrae et al.24 byly využity specifické metody KBT pro léčbu insomnie (KBT-I) a bolesti (KBT-P) nebo jejich kombinace (KBT-PI). Pro léčbu insomnie se využívá kombinace hned několika metod. Mezi nejvyužívanější kombinace se řadí spánková edukace (spánková hygiena), kontrola stimulů, spánková restrikce, relaxace, kognitivní terapie či paradoxní intence.56,57 Ve srovnání s pacienty na čekací listině, u pacientů v KBT-I i KBT-P skupině došlo ke klinicky významnému, okamžitému zmírnění bolesti u přibližně třetiny pacientů, které přetrvávalo i po 6 měsících pouze u skupiny KBT-I.24 KBT-PI byla spojena s příznivějšími výsledky u pacientů s nespavostí hlášenou v průběhu 9měsíčního období hodnocení než u edukační skupiny a skupiny KBT-P. Tyto výsledky jsou v souladu s předchozími výzkumy, které uvedly, že KBT-I přináší lepší výsledky spánku u jedinců s chronickou bolestí.58

V posledním desetiletí roste také zájem o využití ACT a terapie založené na všímavosti pro zvládání bolesti jako alternativy k tradičnějším kognitivně-behaviorálním přístupům.15,59 Na rozdíl od tradiční KBT, která je zaměřena na získání kontroly nad přesvědčením o bolesti a chováním v bolesti, ACT zdůrazňuje přijímání myšlenek a pocitů, aniž by se je snažila změnit.60 Terapie založené na všímavosti sdílejí některé podobnosti s ACT, jako je přijímání bolesti, ale také se zaměřují na uvědomění si myšlenek, pocitů a tělesných pocitů.61 Při porovnání KBT a intervencí založených na všímavosti se ukázalo, že jednotlivé terapie fungují u některých příznaků souvisejících s bolestí lépe než jiné. KBT skupina prokázala zlepšení u deprese a úzkosti32 a pacienti s mindfulness pociťovali menší únavu, disabilitu a úzkost.17 Ale např. ve studii Turnera et al.46 měly oba použité způsoby pozitivní účinky na zvládání bolesti a zlepšení funkce. Přestože KBT, ACT a všímavost jsou v současnosti populárními intervencemi pro snížení disability související s bolestí, byly pozorovány pouze malé až střední velikosti účinku a současné důkazy nepodporují účinnost jedné modality oproti jiné.62 Studie také ukázaly, že pacienti s chronickou bolestí mohou mít prospěch jak z krátkodobých (např. 3 sezení), tak z dlouhodobých (54 sezení) léčebných protokolů. Proto se předpokládá, že i krátká jednorázová léčba pravděpodobně povede k pozitivním léčebným výsledkům u pacientů s chronickou bolestí. Kromě toho je to v souladu s principem parsimonie a tyto způsoby léčby jsou nákladově efektivní.63

Pokud jde o způsob vedení KBT, výsledky naznačují, že individuální i skupinová léčba je účinná. Je známo, že skupinová léčba přispívá k sociální podpoře a povzbuzení v léčbě, což zase snižuje problémy spojené s bolestí a zvyšuje kvalitu života.26 Kromě toho skupinová léčba je nákladově efektivnější. Ale navzdory těmto výhodám skupinové léčby je menší šance na uspokojení individuálních potřeb, a protože bolest je osobní a komplexní zkušenost, je nezbytné zaměřit se během léčby na potřeby jednotlivce. Vzhledem k tomu, že každý způsob vedení má své výhody, budoucí výzkum by se měl zaměřit na zkoumání účinnosti individuální a skupinové léčby s cílem zjistit, který formát je lepší než ten druhý.

Proměnné související s bolestí, jako je typ bolesti, intenzita, lokalizace a délka bolesti, generovaly nekonzistentní zjištění.64-66 Podle Gilpina et al.64 je emoční fungování nejvýznamnější proměnnou, která má vliv na výsledek léčby chronické bolesti. Podle výsledků studie Turnera et al.65 existují specifické proměnné, které mohou hrát nejdůležitější roli při zlepšování pacienta s chronickou bolestí. V rámci individuální a skupinové KBT byly významnými prediktory zlepšení bolesti zvýšená vnímaná schopnost kontrolovat bolest a self-efficacy, které vysvětlovaly největší podíl celkového účinku KBT napříč výsledky.

Předkládaná přehledová studie má několik omezení. Za prvé, počet zkoumaných studií byl omezený, protože do procesu vyhledávání byly zahrnuty pouze tři databáze a období vyhledávání bylo 10 let. Za druhé, různorodost KBT a způsoby předávání různorodých výsledků měřených v hodnocených studiích omezují naši schopnost vyvodit konkrétní závěr. Většina studií se v tomto přehledu opírala o doporučení na základě vlastních zpráv o výsledcích, která pravděpodobně budou zatížena zkresleními. Vzhledem k tomu, že se tato přehledová práce zaměřovala pouze na studie zaměřené na osoby starší 18 let, diskuse o účinnosti KBT jsou omezené pouze na dospělé.

ZÁVĚR

Účinnost KBT byla posuzována u širokého spektra bolestivých poruch jako samostatná léčba nebo v kombinaci s dalšími terapiemi. Studie hodnotící efekt psychologických terapií u chronické bolesti zjistily, že KBT poskytuje malý efekt v krátkodobém horizontu ve srovnání s obvyklou léčbou, ale ne ve srovnání s aktivní léčbou. Navzdory již existující literární základně však stále existuje jasná potřeba vysoce kvalitních studií zkoumajících účinnost KBT u nemocných s chronickou bolestí.

Česká a slovenská psychiatrie Česká a slovenská psychiatrie Česká a slovenská psychiatrie

LITERATURA


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2023;119(2): 68 -76

Zpět