Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 1. června 2022


Přítomni:

Výbor PS: S. Papežová, doc. Anders, dr. Hollý, J. Horáček, prof. Kašpárek (online), P. Mohr, dr. Popov, prof. Praško, dr. Šilhán

Revizní komise: dr. Kitzlerová, dr. Pěč, dr. Tuček

Nepřítomen: dr. Vaněk, dr. Holanová

1. Kontrola zápisu a plnění úkolů. Dr. Papežová poděkovala prof. Mohrovi - vzhledem k jeho minulé omluvené neúčasti - za jeho působení ve funkci předsedy PS. Prof. Horáček souhlasil s přijetím funkce věda a výzkum, vzdělávání a  výbor jej v této funkci potvrdil. Prof. Horáček vzápětí navrhl vytvořit nový seznam literatury doporučený pro atestaci v oboru Psychiatrie. Projednání postavení psychiatrické sestry v multidisciplinárním týmu nemohlo být projednáno s dr. Tomášem Petrem jako zástupcem ČAS, a proto byl tento bod rovněž stažen z projednávání na červnovém výboru PS. Dr. Papežová zaslala členům výboru seznam krajských koordinátorů reformy, v případě, že jejich funkce v krajích byly zachovány, a to ve stavu k 31. 1. 2022. Výbor konstatoval, že do svého červnového zasedání neobdržel ze strany sekce ambulantní psychiatrie daty podložené podklady, které by mohly být zakomponovány do připravovaných podnětů ministrovi zdravotnictví k dalšímu rozvoji psychiatrie, ale vzhledem k tomu, že žádost sekci ambulantní psychiatrie nebyla termínovaná, výbor dále vyčká na jejich dodání a podpoří jejich zapracování do následných významných koncepčních dokumentů. Dr. Tuček zaslal výboru výstup z pracovní skupiny MZ k omezovacím prostředkům a  upozornil na částečný nesoulad s doporučeným postupem PS, který by bylo potřeba aktualizovat. Dr. Šilhán informoval o probíhající přípravě doporučení ke sjednocení metodiky indikace a monitoringu použití omezovacích prostředků, který je financován z Norských fondů.

2. Prof. Kašpárek informoval o jednání Vzdělávací rady MZ ke vzdělávacímu programu nástavbového oboru Lékařská psychoterapie, který po zapracování připomínek z předchozího jednání byl schválen. Jakmile bude publikován ve věstníku MZ, bude ve spolupráci akreditační komise a IPVZ nastaven proces uznávání předchozí praxe - tj. jak předchozí získané kvalifikace, tak vzdělání ve výcvikových institutech. Informace o procesu uznávání pak budou zveřejňovány na webu PS a dalších institucí zapojených do vzdělávání lékařů.

3. Reforma psychiatrické péče. Na MZ proběhlo jednání zástupců ministerstva, odborníků a zástupců úřadu ombudsmana, aby řešilo výhrady úřadu ombudsmana k  nevhodným podmínkám hospitalizace v některých kontrolovaných psychiatrických zařízeních. Zástupci úřadu ombudsmana byli mj. upozorněni na historický nedostatek finančních prostředků plynoucích do oboru, který zakonzervoval stav některých zařízení, ale rovněž na pozitivní trend zjišťovaný v posledních letech. Dr. Papežová dále informovala, že pracovní skupina k udržitelnému financování řeší dílčí záležitost týkající se financování jednotlivých CDZ. Zpracovává se manuál pro revizní lékaře a CDZ, jak správně popisovat práci a  vykazovat ji ZP. Byl také připraven manuál pro zájemce o zakládání CDZ. Dr. Tuček zaslal pracovní revizi konceptu akutní psychiatrické péče ZP k prvním komentářům. MZ nyní mapuje pro další jednání reálné financování lůžkové psychiatrické péče. PN byly informovány ze strany MZ i ZP o pokračování transformačních procesů v souladu se schválenými transformačními plány. Prof. Kašpárek informoval, že OPZ+ projekty do oblasti duševního zdraví v novém programovém období pokračovat budou, velká část zůstává na MZ, další část pod gescí NÚDZ, a část pro otevřené výzvy, ze kterých by měly být financovány nově vznikající služby - ORDZ připraví manuál pro žadatele, který bude uvádět typické aktivity, které bude možné z tohoto zdroje financovat.

Dr. Papežová informovala o pokračování práce na koncepci ochranného léčení, v  rámci níž proběhlo meziresortní jednání mezi MPSV, MMR a MŠMT. Na podzim pravděpodobně dojde k otevření zákona o specifických zdravotních službách, který by měl zahrnout úpravy týkající se ochranných léčeb. Dále pracovní skupina k udržitelnému financování řešila financování ústavních ochranných léčeb, přičemž z dosavadních diskusí se jeví nejvhodnější varianta vytvoření nového ošetřovacího dne. Výbor následně pověřil dr. Papežovou, aby ve spolupráci s dr. Pávem začali na přípravě nového dne ošetřovací péče pracovat. Nakonec výbor diskutoval možnosti vyšší míry bonifikace ambulantních psychiatrů za přijetí pacientů s nařízenou OL do ambulantní léčby, přičemž se v diskuzi nepodařilo nalézt momentálně schůdné cesty pro motivační příplatky, zvl. pak ze zdrojů mimo zdravotnictví, nicméně problematika je řešena v rámci koncepce OL. Zdůrazněna byla cesta přijímání komplikovanějších pacientů do CDZ a multidisciplinárních forenzních týmů. Výbor se však bude problematikou dále zabývat.

Dr. Hollý sdělil výboru, že z jednání skupiny pro vzdělání v psychoterapii vzešla příprava komplexního materiálu, mj. jak zvýšit atraktivitu psychoterapie - jedno z řešení je navýšení bodového ohodnocení, jehož možnosti výbor diskutoval, aniž by dospěl k definitivnímu návrhu či stanovisku. Dále byla diskutována problematika několik let trvajících psychoterapií, které mohou spotřebovávat kapacitu kvalifikovaného personálu, což někteří zástupci psychoterapeutické sekce na základě výsledků analýzy odmítli jako statisticky neopodstatněné. Jsou připravovány podmínky pro registraci psychoterapeutické živnosti jako živnosti vázané pod pravděpodobným označením "psychoterapeutické poradenství", která by měla nejen definovat potřebné vzdělání, ale také zásady její realizace.

4. Preskripční omezení u duloxetinu. Výbor vzal na vědomí informaci o uvolnění duloxetinu v jeho originální verzi i pro léčbu depresivní poruchy, k  harmonizaci v případě ostatních generických preparátů dojde po otevření celé skupiny antidepresiv. V praxi je tolerována generická záměna v lékárnách, pokud není originál skladem.

5. Členství v zahraničních organizacích. Výbor diskutoval členství v  zahraničních psychiatrických organizacích, konkrétně WPA a EPA. Prof. Mohr informoval, že WPA funguje spíše jako politická organizace, zatímco EPA je důležitější z odborného hlediska. PS se angažuje v EPA i na úrovni sekcí, prof. Mohr byl zvolen předsedou sekce psychofarmakologické, čehož bude možné využít v přípravě odborného programu na konferencích. Z existence kolektivního členství společnosti v těchto organizacích bohužel nevzniká žádný nárok pro jednotlivé členy národních organizací. Kromě uvedeného sekce dětské dorostové psychiatrie platí členství v IACAPAP a sekce mladých psychiatrů platí členství u EFPT. Obě tyto sekce členské příspěvky platí z vlastních zdrojů vedených v  účetnictví ČPS.

6. Změna kompetencí pro ambulantní psychiatry a pro praktické lékaře. Dr. Holanová vzhledem ke své omluvené nepřítomnosti na jednání výboru zaslala předem žádost o bližší informace k možnosti širšího zapojení praktických lékařů do léčby psychiatrických pacientů, o kterém se doslechla. Doc. Anders nepředpokládá významnější změnu kompetencí a doporučil účast na sympoziu v  Mikulově ke spolupráci s praktickými lékaři. Obecně by se mělo jednat pouze o  uvolnění širší skupiny psychofarmak pro předepisování praktickými lékaři stabilizovaným pacientům, což je situace jdoucí napříč i jinými obory medicíny.

7. Výbor se dále zabýval dotazem sekce pro hypnózu na možnost čerpání grantů na podporu osvěty, vzdělávání nebo výzkum. Výbor v diskuzi konstatoval, že se PS jednoznačně nebrání přispět menší částkou na konkrétní aktivity sekcí, nicméně nedisponuje takovými finančními rezervami, aby mohla zajistit financování akcí jednotlivých sekcí. Ty mohou prostředky pro své aktivity získat organizováním výdělečných vzdělávacích akcí či sponzorskými příspěvky a využít účetnictví České psychiatrické společnosti z.s. k nakládání s nimi.

8. Ceny PS. Výbor se seznámil s informací doc. Poněšického o nedoručení jeho publikace mezi díla zařazená do soutěže o Kuffnerovu cenu pro rok 2022, a to z  důvodu prokazatelné chyby České pošty. Následně výbor schválil mimořádnou výjimku pro práci doc. Poněšického a zařazení jeho publikace do dalšího soutěžního ročníku z důvodu nedoručení práce v termínu při prokazatelně doložitelných technických problémech způsobených z vyšší moci. Dále výbor diskutoval formáty prací zařazených do soutěže o Novinářskou cenu, především pak obecně formu rozhovoru jako akceptovatelného novinářského díla. Výbor souhlasil, že v případě kvalitní novinářské práce je i forma rozhovoru pro udělení Novinářské ceny přijatelná, a ponechal zodpovědnost na hodnoticí komisi.

9. Odborné akce. Výbor řešil zajištění náhradního řečníka pro plenární přednášku na XIV. Sjezdu PS v Mikulově a předání Heverochových medailí. Odsouhlasil záštitu pro AT konferenci 2022 a semináře Dimenze F společnosti Lundbeck.

10. Obsah zpravodaje PS. Výbor diskutoval častější požadavky ze strany sekcí i  jednotlivců o zveřejňování vybraných informací ve zpravodaji PS. Kladl přitom důraz na účel zpravodaje, jeho kapacitu a obsah sdělení. Nakonec se výbor sjednotil na stanovisku, že rozešle členům PS a sekcím informace o účelu zpravodaje a případná sdělení sekcí budou zveřejněna formou prokliku, tak aby nedošlo ke znepřehlednění zpravodaje. Výbor si současně nadále vyhradil právo rozhodovat o zařazení, nezařazení či případném zkrácení příspěvku.

11. Různé. Dr. Tuček informoval o výsledku voleb do výboru sekce lůžkové psychiatrie, jehož členy se stali dr. Tuček (předseda), dr. Šilhán a prof. Ustohal. Dr. Pěč informoval o výsledku voleb do výboru sekce sociální psychiatrie, kam byli zvoleni dr. Pěč, dr. Simona Papežová, dr. Szymanská a  jako konzultanta sekce přizvala doc. Kališovou. Dr. Popov informoval o návrhu výboru sekce pro alkohol a jiné toxikomanie na změnu názvu na "sekci adiktologickou" - výbor souhlasil.

12. Novými členy PS se stali: MUDr. Elena Bajusová (PN Havlíčkův Brod), MUDr. Lea Nováková (FN Ostrava), MUDr. Kristýna Velecká (FN Ostrava), MUDr. Miluše Lekešová (VN Olomouc), MUDr. Tomáš Brenner (PN Dobřany).

13. Příští schůze výboru se uskuteční 7. 9. 2022 od 12.00 hod. prezenčně, PK 1. LF UK a VFN, Praha 2.

14 Vědecká schůze se uskuteční 7. 9. 2022 od 10 hod, předsedat bude MUDr. David Vaněk, program zajišťuje FN Brno.

Zapsali Lenka Knesplová a MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2022;118(4): 174 -175

Zpět