Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

AKTUALITY Z PRŮBĚHU REFORMY PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ


Změny v péči o duševní zdraví dětí

Česká a slovenská psychiatrie

Na Ministerstvu zdravotnictví již několik let funguje PS pro dětskou a  dorostovou psychiatrii jako poradní orgán ministra. Řeší se zde palčivé problémy tohoto oboru, od hledání řešení k zvýšení dostupnosti pedopsychiatrů (prvním úspěchem bylo zařazení pedopsychiatrie mezi základní obory) přes rozšíření sítě zdravotnických zařízení poskytujících péči dětem s duševním onemocněním až po úpravu financování. Tato pracovní skupina na základě zadání ministra zdravotnictví nyní intenzivně pracuje ve spolupráci s výborem Sekce pro dětskou a dorostovou psychiatrii na koncepci oboru jak v oblasti ambulantní, tak lůžkové péče.

Během pandemie Covid-19 MZ ČR intenzivně řešilo negativní dopady restriktivních opatření na duševní zdraví dětí a dospívajících. Ve spolupráci s VZP byl otevřen program psychosociální podpory pro dospělé a děti od sedmi let věku. Působnost programu byla prodloužena i na rok 2022. MZ ČR dále intenzivně spolupracovalo na vytvoření metodických materiálů na podporu dětského duševního zdraví s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a  Českou školní inspekcí. V rámci spolupráce s MŠMT, MPSV a MV ČR a experty na agendu podpory ohrožených dětí MZ ČR v roce 2021 vypracovalo Indikátory pro identifikaci dětí v akutním ohrožení života a bezpečí. Hlavním cílem vzniku indikátorů je sjednocení přístupů k varovným signálům možného ohrožení dítěte - v rámci provázané mezioborové spolupráce profesních skupin napříč sociálním, školským a  zdravotním segmentem a segmentem policie a IZS.

Ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a experty IZS a MV ČR vznikl během pandemie Covid-19 informační portál OPATRUJ.SE, který soustředí inspirace v podpoře duševního zdraví dětí i dospělých, posilování psychické odolnosti a rovněž nabízí kontakty na různé formy odborné pomoci. Na základě implementace vládou schváleného Akčního plánu péče o duševní zdraví do roku 2030 vytvořilo MZ ČR na konci roku 2021 Meziresortní koordinační skupinu pro agendu podpory dětského duševního zdraví - cílem existence a práce MKS je posílení synergie a efektivity resortních aktivit na podporu DDZ a rovněž zajištění implementace úkolů APDZ závislých na koordinované spolupráci do agendy zapojených resortů - a to zejm. MZ ČR, MPSV, MŠMT a MV ČR. Mezi hlavní úkoly práce MKS budou patřit změny fungování služeb školských zařízení ústavní výchovy (deinstitucionalizace), zakotvení duševní gramotnosti do RVP a také nastavení podpůrné infrastruktury (vzdělávací, metodické v agendě DDZ) směrem ke školské a sociální sféře ve spolupráci s NPI a ČSI a partnery z MPSV a MV ČR.

Simona Papežová
Ministerstvo zdravotnictví České republiky Oddělení reformy péče o duševní zdraví


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2022;118(3): 131

Zpět