Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

dopisy redakci

MILÁ PANÍ ŠÉFREDAKTORKO,


přiznám se, že jsem delší dobu přemýšlel, zda odpovědět na odpověď dr. Winklera1 na můj dopis v České a slovenské psychiatrii.2 Jelikož ale reakce dr. Winklera na můj dopis neposkytuje jasnou odpověď/důkaz, rozhodl jsem se přece jen zareagovat.

1. Dr. Winkler stále neobjasnil, zda je či není členem fakulty Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience. Mimochodem, dr. Winkler píše, že jsem nepojal správně název Institutu, ale skutečností je, že v mém dopise jsem zmínil Institut dvakrát, jednou v plném jméně stejně jako dr. Winkler a jednou zkráceně. Omlouvám se tedy všem, že jsem to nezopakoval a také že jsem vynechal apostrof ve jménu King?s College London. Ale přece jen bych rád věděl, zda dr. Winkler řádným členem fakulty na King´s College je nebo není. Jakž jsem napsal v předešlém dopise, našel jsem jen to, že tam byl studentem. Jinak tam jmenován v době, kdy jsem se na web King´s College dostal, není.

2. Legitimní otázkou je, co konstituuje afiliaci. Asi by mělo být definováno časopisem, co je za afiliaci považováno.

a) Prvním argumentem dr. Winklera je, že je vědeckým spolupracovníkem, že spolupracuje na studii. Multicentrické studie jsou ve výzkumu časté a účast v  multicentrické studii ještě neznamená afiliaci s vedoucím pracovištěm té které studie.

b) Druhým argumentem, který dr. Winkler uvádí, je, že může používat e-mail KCL. To rovněž neznamená afiliaci. Znám mnoho studentů, kteří během studií na naší lékařské fakultě a ještě i v residentuře používají e-mailovou adresu instituce, kde studovali před medicínským studiem (tedy na college). Netvrdí ale, že na základě používání e-mailové adresy jsou stále s předešlou institucí afiliováni. Tedy podobně jako dr. Winkler, který byl studentem na King´s College. Je s podivem, tedy alespoň mým, že ředitel Národního ústavu duševního zdraví používá jiného e-mailu než e-mailu instituce, jejímž je ředitelem (i v  e-mailové adrese v závěru jeho dopisu1). Ale jak se říká, proti gustu žádný dišputát.

c) Třetím argumentem, který dr. Winkler uvádí, je úhrada autorských poplatků časopisům za open access a užívání data base. To opět nijak nekonstituuje afiliaci, ale v podstatě courtesy King´s College neboli laskavost, úsluhu či zdvořilost, ale ne afiliaci.

d) Účast v Lancet Commission je účastí v komisi organizované časopisem, ale ne afiliace s King´s College.

e) Čilá vědecká spolupráce rovněž neznamená afiliaci. Nedávný článek v Annals of General Psychiatry (2021; 20 (1): 44, doi: 10.1186/s12991-021-00358-y) prezentuje výsledky práce, v níž dr. Winkler čile spolupracoval s kolegy např. z Olomouce a Plzně, ale afiliaci s olomouckou či plzeňskou fakultou správně neuvádí (ale afiliaci s King´s College ano!).

f) Afiliace je obvykle nějakým způsobem kodifikována, buď má afiliovaný pracovník na pracovišti, s nímž uvádí afiliaci, nějaký úvazek, či mu byl udělen akademický titul a je zdůrazněno, zda je affiliated, nebo hostem. Jelikož mám na zdejší klinice na starosti fakultní záležitosti, tak o tom trochu vím.

3. Dr. Winkler se táže po mé motivaci k sepsání mého prvního dopisu.2 Domnívám se, že veřejnost a čtenáři mají právo vědět, jaká je afiliace autora s určitým pracovištěm, tak jako má veřejnost a čtenáři právo vědět třeba o střetech zájmu. Zvláště pokud onu afiliaci autor někdy uvádí a někdy ne. Jakž jsem naznačil v mém předešlém dopise, vznesl jsem otázku a na tu je třeba věcně odpovědět. Což se dle mého mínění nestalo, a navíc ne zcela jasná odpověď zahrnovala invektivy, které s otázkou nemají co dělat (viz níže).

4. Dr. Winkler píše, že se předvádím v poněkud politováníhodném světle a že veřejně fabuluji. Možná by dr. Winkler mohl vysvětlit, co tím myslí, a kdo vlastně fabuluje. Co je politováníhodné světlo? A jak fabuluji? Fabulace obvykle znamená vyprávění smyšleného příběhu. Nevyprávěl jsem smyšlený příběh, ale vznesl jsem otázku. Jasnou odpověď jsem na ni nedostal. Zdá se, že než poskytnutí jasné odpovědi dr. Winkler raději používá osobní invektivy, které nemají se vznesenou otázkou co dělat (v osobní korespondenci iniciované dr. Winklerem bylo invektiv více, rád předložím k nahlédnutí). Nepřímo vznesená otázka dr. Winklera o mém mentálním fungování je příkladem nevhodných invektiv, které do diskuze o afiliaci ani diskuzí jiných nepatří. Čtenáři si mohou udělat vlastní závěr.

Závěrem jen chci říct, že nepokládám odpověď dr. Winklera, co se týče jeho afiliace s King´s College, za uspokojivou, ale v tom, zda je uspokojivá, se jasně lišíme. A opět si čtenáři mohou udělat vlastní závěr. Pokládám však debatu z mé strany za uzavřenou.

Zůstávám s pozdravem

Richard Balon, M.D.
Rochester Hills, Michigan, USA

Literatura


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2022;118(3): 138

Zpět