Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 6. dubna 2022


1. Představitelé Slovenské psychiatrické společnosti pomocí on-line spojení požádali výbor PS ČLS JEP o podporu svého stanoviska, že i v detenčním ústavu je nezbytné poskytovat duševně nemocným nepřetržitou psychiatrickou péči. Objasnili, že na Slovensku došlo k přijetí zákona o detenční péči, podle něhož nelze v detenčním ústavu pro psychiatrické pacienty s uloženou ochrannou léčbou poskytovat zdravotnickou péči, protože k tomu toto zařízení nemá potřebné oprávnění. Lidem s duševní poruchou, umístěným do tohoto ústavu, by tedy nebyla poskytována potřebná odborná péče a byli by zde pouze drženi a  hlídáni. Představitelé Slovenské psychiatrické společnosti usilují o změnu tohoto zákona a požádali PS ČLS JEP o podpůrné stanovisko. Výbor PS se shodl, že Slovenské PS vyhoví a podpůrné stanovisko jí poskytne.

2. Dr. Tuček seznámil členy výboru PS s návrhem koncepce akutní psychiatrické péče, jak ambulantní, tak lůžkové, která by Ministerstvu zdravotnictví (MZ) umožnila vypisovat projekty rozvoje akutní psychiatrické péče. Členové výboru návrh dr. Tučka ocenili, shodli se však v následné diskuzi, že jsou v něm některé terminologické nejasnosti a některé složky akutní psychiatrické péče v  něm chybějí. Výbor PS proto pověřil skupinu pro akutní péči, aby se v  následujícím týdnu znovu sešla a návrh dopracovala, aby jej bylo možné předat na MZ.

3. Prof. Mohr prošel zápis z minulého jednání výboru PS a konstatoval, že členové výboru zadané úkoly splnili.

4. Prof. Mohr informoval výbor PS o mimořádném jednání Odborné rady psychiatrické reformy, která jednala o postavení psychiatrické sestry v  multidisciplinárním týmu. PS zastává stanovisko, aby byla psychiatrická sestra součástí zdravotnické části multidisciplinárního týmu a pracovala pod vedením psychiatra, který péči indikuje. Multidisciplinární týmy by měly být přechodnou formou poskytování péče, předcházející vzniku Center duševního zdraví.

5. Výbor PS znovu ocenil aktivitu dr. Šilhána, který se ve spolupráci s  Charitou ČR podílel na dodání léků do psychiatrické nemocnice v Záporoží na Ukrajině. Výbor PS zašle členům ČLS JEP dopis s informací o této akci a s žádostí o finanční příspěvek pro Charitu ČR a tento dopis bude umístěn na webové stránky PS.

6. Prof. Kašpárek seznámil výbor PS se svou analýzou priorit psychiatrie v  oblasti zdravotnictví, kterou vypracoval jako člen sboru poradců ministra zdravotnictví. Určil tyto priority: 1) Řešení nedostatku zdravotnických pracovníků, jak lékařů, tak sester, v oboru psychiatrie; 2) Krizová situace v  oboru pedopsychiatrie - nedostatek odborníků, lůžek i ambulancí; 3) Další rozvoj komunitní péče a budování CDZ, aby došlo ke vzniku 1 CDZ na okres, celkem tedy 100 CDZ, a rozvoj multidisciplinárních týmů; 4) Rozvoj akutní a  krizové psychiatrické péče; 5) Schválení vzdělávacího programu oboru lékařská psychoterapie; 6) Forenzní psychiatrie - pravidla provádění ochranných léčeb, vytvořená ve spolupráci MZ a Ministerstva spravedlnosti. Výbor PS analýzu prof. Kašpárka podpořil. Za současný cíl reformy psychiatrické péče považuje postupný rozvoj komunitních služeb a transformaci psychiatrických nemocnic.

7. Prof. Mohr informoval výbor PS, že 14. 4. 2022 se uskuteční setkání představitelů PS s ministrem zdravotnictví Válkem, kde se budou mnohá z těchto témat probírat.

8. Výbor PS pověřil prof. Mohra, aby odpověděl na dotaz z MZ ohledně pravidel určujících kvalifikaci lékaře rozhodujícího o nepřijetí pacienta k  hospitalizaci a kritérií ospravedlňujících odmítnutí hospitalizace.

9. Výbor PS podpořil návrh MZ na úpravu indikačního seznamu pro lázeňskou péči pacientů s obtížemi po Covid-19.

10. Výbor PS vyjádřil podporu návrhu sdružení NAUTIS, aby jedinci s poruchou autistického spektra byli vyjmuti ze skupiny, u níž je automaticky vyloučena možnost získat oprávnění k řízení automobilu, a zařazeni do skupiny, u které je nutné individuální posouzení schopnosti řídit.

11. K dopisu Krajského úřadu Plzeňského kraje, v němž upozorňuje na rozdílné posuzovaní schopnosti řídit motorová vozidla u jednotlivých posuzujících lékařů, se výbor PS shodl na stanovisku, že závazný je vždy názor posuzujícího lékaře, který za něj nese odpovědnost, zatímco názor jiných lékařů je pouze doporučující.

12. Výbor PS schválil žádost prof. Bankovské o distribuci české verze škály Morálního zranění u zdravotníků členům Psychiatrické společnosti e-mailem s  cílem její validizace.

13. Výbor PS diskutoval návrh Etického kodexu Psychiatrické společnosti, který vytvořil dr. Popov. Členové výboru PS ocenili práci dr. Popova a navrhli do textu několik úprav. Pověřili prof. Mohra, aby probrané úpravy do textu zapracoval a výsledný text poté poslal členům výboru PS ke schválení. Také se shodli, že s výsledným zněním Etického kodexu PS seznámí členy PS na valné hromadě Psychiatrické společnosti na sjezdu v Mikulově.

14. Dr. Rektor informoval výbor PS o výsledku voleb. Budoucím předsedou PS byl zvolen prof. Kašpárek; členy výboru PS na období 2022 až 2026 byli zvoleni doc. Anders, dr. Hollý, dr. Holanová, prof. Horáček, dr. Popov, prof. Praško, dr. Šilhán a dr. Vaněk. Do Revizní komise PS byli zvoleni dr. Tuček, dr. Kitzlerová a dr. Pěč.

15. Sekretářka PS paní Knesplová informovala výbor PS, že do soutěže o  Novinářskou cenu PS přišla jen jedna přihláška. Výbor PS rozhodl, že pokud se do konce dubna nikdo další nepřihlásí, nebude Novinářská cena v roce 2022 udělena.

Do soutěže o cenu Young Author Award se nikdo nepřihlásil. Výbor PS rozhodl, že pokud se do konce dubna nikdo nepřihlásí, nebude cena v roce 2022 udělena.

Do soutěže o cestovní grant výboru PS se přihlásili jen dva zájemci, přičemž minimální počet přihlášených podle pravidel jsou tři. Výbor PS rozhodl, že pokud se do konce dubna nikdo další nepřihlásí, nebude cestovní grant v roce 2022 udělen.

16. Výbor PS schválil žádost dr. Šebely, aby mohl svůj cestovní grant z roku 2020, který v roce 2021 kvůli pandemii Covid-19 nemohl využít, využít v roce 2022.

17. Prof. Mohr upozornil, že nové Doporučené postupy v udržovací léčbě schizofrenie byly umístěny na webové stránky PS. V blízké době sem budou umístěny i Doporučené postupy v léčbě demence.

18. Prof. Horáček informoval výbor PS, že v rámci předsednictví EU se ve spolupráci s MZ podílí na přípravě konference o duševním zdraví v říjnu 2022 v  Bruselu. Mezi tématy bude i sjednocení legislativních pravidel provádění psychoterapie v EU. Výbor PS schválil nad konferencí záštitu.

19. Výbor PS schválil členství v PS u těchto žadatelů: dr. Eliška Nosková, NÚDZ Klecany; dr. Jiří Strnad, PN Kroměříž; dr. Lucie Hronková, České Budějovice; dr. Slavomír Pietrucha, Kutná Hora; dr. Zuzana Zbranková, Ostrava; dr. Jakub Figueroa, PK Plzeň.

20. Příští schůze výboru PS se bude konat 4. 5. 2022 od 12.00 hod. prezenčně. Dojde k předání funkcí mezi členy současného a nově zvoleného výboru PS.

21. Vědecká schůze PS se bude konat 4. 5. 2022, předsedá prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Zapsali Lenka Knesplová, ředitelka sekretariátu PS ČLS JEP,
a MUDr. Petr Možný


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2022;118(3): 132 -133

Zpět