Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 4. května 2022


1. Nastupující předsedkyně PS dr. Papežová přivítala nově zvolené členy výboru a revizní komise a poděkovala za dlouholetý přínos pro činnost výboru přítomným odstupujícím členům výboru dr. Možnému a dr. Rektorovi, kteří se rozhodli již pro toto volební období do výboru nekandidovat.

2. Revizní komise si zvolila předsedu, kterým se stal dr. Tuček, členy jsou dále dr. Kitzlerová a dr. Pěč.

3. Na základě návrhu předsedkyně dr. Papežové byly rozděleny funkce členů výboru a každý člen výboru v této funkci potvrzen volbou. Funkce členů výboru byly rozděleny následovně:

- MUDr. Simona Papežová - předseda
- prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. - minulý předseda a místopředseda, mezinárodní vztahy, doporučené postupy, styk s veřejností
- prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. - budoucí předseda a místopředseda, komunikace s MZ / pro reformu psychiatrické péče
- MUDr. Petr Šilhán, Ph.D. - vědecký sekretář
- MUDr. Martin Hollý, MBA - pokladník, styk s veřejností
- doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. - vnitřní záležitosti, komunikace s ČLS JEP a SÚKL
- MUDr. Marta Holanová - agenda stížností
- MUDr. PhDr. David Vaněk - legislativa
- prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc. - činnost sekcí a psychoterapie
- MUDr. Petr Popov, MHA - etika

Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA, byl navržen do funkcí člena výboru pro vědu a výzkum a pro vzdělávání, protože však nebyl přítomen a nebylo známo jeho stanovisko k návrhu, bylo hlasování odloženo na příští schůzi výboru.

4. Dále byli výborem určeni členové zodpovědní za širší odbornou problematiku, a to následovně:

- Lůžková a krizová péče - dr. Šilhán, dr. Hollý, prof. Praško, dr. Tuček, dr. Pěč
- Návykové nemoci - dr. Popov
- Ambulantní psychiatrie - dr. Papežová, dr. Holanová, dr. Vaněk
- Denní stacionáře, soc. psychiatrie a  CDZ - dr. Pěč - Časopis - dr. Anders, dr. Kitzlerová
- Koordinace webových stránek PS - dr. Papežová, dr. Knesplová

5. Dr. Papežová informovala o problematice připomínkových řízení legislativních dokumentů, které výbor PS dostává z odboru zdravotních služeb, a navrhla nový způsob vypořádávání připomínek. Diskutován byl rovněž nový způsob pořizování zápisu ze schůzí výboru.

6. Paní Knesplová připraví harmonogram pro předsedání Vědeckým schůzím (Purkyňkám) a výbor požádal dr. Možného, zda by v případě potřeby byl ochoten rovněž schůzím předsedat, dr. Možný souhlasil.

7. Dr. Papežová prošla zápis z minulého jednání výboru PS a konstatovala, že členové výboru zadané úkoly splnili. Dle dohody bude návrh koncepce akutní psychiatrické péče rozeslán všem členům výboru k připomínkám a následně upřesněno jeho projednání se zainteresovanými orgány. Prof. Kašpárek informoval, že byl pověřen ministrem jako jeho poradce v oblasti psychiatrické péče.

8. Paní Knesplová informovala, že vzhledem k dostatečnému počtu přihlášených článků také letos proběhne soutěž o Novinářskou cenu výboru.

9. V rámci bodu věnovaného reformě péče o duševní zdraví informovala dr. Papežová, že projekty reformy budou v průběhu letošního roku končit. V rámci projektu deinstitucionalizace skončila rovina tvorby sítí a pozice krajských koordinátorů/garantů, některé kraje ale tyto funkce v různé podobě převzaly do vlastní gesce. Výboru PS dr. Papežová zajistí informace o pokračování, resp. především nepokračování těchto pozic v krajích. V rámci projektu transformace nemocnic končí v červnu t. r. specialisté, ale transformační týmy zůstávají, protože budou pokračovat v aktualizacích transformačních plánů nemocnic v  dalších letech. Projekt kvality péče připravil doporučené postupy k různým oblastem péče, které byly schváleny výkonným výborem reformy, zpracovávají se do procesních map a bude se připravovat jejich implementace. Budou rovněž zveřejněny na webu MZ, přičemž na stránkách PS bude zajištěn odkaz. Pracovní skupina udržitelného financování bude letos pracovat dál. V rámci projektu nových služeb přecházejí pilotní pracoviště do ostrého provozu, dokončují se standardy jejich další podoby po zkušenostech z pilotů. Otevírá se zákon o  zdravotních službách, v rámci něhož by mělo dojít k zakotvení CDZ. Výbor se v  následné diskuzi shodl, že je žádoucí, aby CDZ mohla být zřizována jak jedním, tak dvěma subjekty (zdravotním a sociálním), přičemž zakotvení by mělo být univerzální pro stávající CDZ i tzv. nové služby, které jsou CDZ pro další specifické skupiny pacientů. Dořešit je rovněž třeba zakotvení CDZ v zákoně o  sociálních službách a sdílení informaci. Dr. Vaněk navrhl do podnětů ministrovi o prioritách dalšího rozvoje oboru psychiatrie zapracovat část týkající se aktuálních problémů ambulantního sektoru, zejména udržitelného financování. Po konzultaci s výborem sekce ambulantní psychiatrie dodá podklady. Prof. Kašpárek informoval, že podle jeho znalostí jsou ke konci dubna nasmlouvána jen dvě Centra krizové péče (Plzeň a HK), v procesu je centrum ve VFN v Praze, a proto požádal MZ o analýzu důvodů této rozvleklosti. Dr. Pěč informoval, že v příštích dnech proběhne pracovní schůzka ke konceptu krizové péče, na které by měl vzniknout návrh sdíleného dokumentu mezi MZ, MPSV, ministerstvem vnitra a MŠMT. Z MZ přijde poslední verze tohoto návrhu k vyjádření výboru PS.

10. Prof. Kašpárek informoval výbor o hledání cest k navýšení kapacity vzdělávání lékařů v pedopsychiatrii. Popsal zvažovaná řešení, přičemž schůdnou variantou se jeví pouze zkrácení povinného úvazku školitele, pokud by došlo k  rozdělení rolí dozorujícího atestovaného lékaře a školitele. Dalším problémem je nedostatečná kapacita rezidenčních míst i jejich finanční dotace, které nemotivují dostatečně poskytovatele k přijetí lékařů do specializace nad rámec potřeb vlastního zdravotnického zařízení. O způsobech řešení jedná s MZ i  výborem sekce dětské psychiatrie.

11. Výbor vzal na vědomí informaci dr. Hollého o tom, že vzdělávací program lékařské psychoterapie byl vrácen po projednání ČLK k přepracování. Dr. Hollý, dr. Rektor, prof. Kašpárek a prof. Praško připraví upravenou verzi programu, která by vyhovovala připomínkám ČLK.

12. Dr. Holanová kritizovala důraz kladený na psychoterapii, který vzdaluje psychiatrii od jiných biologických oborů a nereflektuje přetíženost ambulantních psychiatrů. Ostatní diskutující obhajovali potřebu rozvoje psychoterapie, ale současně podpořili nutnost hledání řešení přetížených psychiatrických ambulancí. Dr. Papežová připomněla, že již v roce 2013 byla provedena analýza o přetížení ambulantních psychiatrů, přičemž se tento trend navzdory přibývajícím ambulantním úvazkům zhoršuje. Při přípravě reformy psychiatrické péče proto vznikl na návrh zástupců sekce ambulantní psychiatrie koncept rozšířené ambulance, který umožňuje delegování některých úkonů na jiné zdravotnické pracovníky. Výbor požádal své členy, kteří jsou rovněž členy výboru sekce ambulantní psychiatrie, aby předložili podrobnější analýzu stavu a možné návrhy řešení této situace, jimiž by se dále zabýval výbor PS.

13. Výbor PS hlasováním rozhodl o poskytnutí záštity projektu Rubikon připraveného společností Janssen, jehož obsahem je edukační program pro pacienty se schizofrenním onemocněním.

14. Výbor se zabýval žádostí FN HK o stanovení jednotného intervalu lékařských kontrol u pacientů s fyzickým omezením. Dle stanoviska FN HK neexistuje odborný důvod pro odlišení 3hodinových a 4hodinových kontrol. Dr. Vaněk tlumočil stanovisko dr. Možného, který se za výbor účastnil činnosti v  pracovní skupině pro omezovací prostředky a podle nějž rovněž tato pracovní skupina došla k závěru, že 4hodinový interval je pro kontroly kurty omezeného pacienta lékařem dostačující. Dr. Papežová připomněla, že 3hodinový interval kontrol je ukotven ve věstníku MZ, který má doporučující charakter a byl výsledkem kompromisu mezi zastánci kratších i delších intervalů kontrol. V  současnosti byl mezi doporučenými postupy dopracován rovněž postup pro omezování pacientů, který dr. Papežová zajistí pro potřeby výboru. Dr. Tuček upozornil na rozdíl mezi kontrolami zdravotního stavu a přezkoumáním indikace k trvání omezení, u nějž byl stanoven doporučený 3hodinový interval u pacientů omezených kurty. Výbor pověřil dr. Papežovou a dr. Tučka k přípravě odpovědi.

15. Výbor vzal na vědomí informace o stavu příprav XIV. sjezdu PS v Mikulově a  přijal některá organizační rozhodnutí. Výbor podpořil rovněž konání Česko-slovenského psychiatrického sjezdu v Brně v roce 2023 a požádal prof. Kašpárka, aby se ujal role organizátora, a paní Knesplovou, aby oslovila organizační agentury k podání nabídek.

16. Novými členy PS ČLS JEP se stali: MUDr. Magdalena Slezáková, PN Bohnice; MUDr. Petr Mílek, Klinika podané ruce s.r.o.

17. Příští schůze výboru se uskuteční 1. 6. 2022 od 12.00 hod. prezenčně na PK 1. LF UK a VFN, Praha 2. Vědecké schůzi 1. 6. 2022 od 10 hod. předsedá MUDr. Petr Šilhán, Ph.D., program zajišťuje FN Ostrava.

Zapsali Lenka Knesplová, ředitelka sekretariátu PS ČLS JEP, a MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.


Čes a slov Psychiatr 2022;118(3): 133 -135

Zpět