Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

dopisy redakci

REAKCE DR. WINKLERA


Vážená redakce, vážení čtenáři,

k dalšímu dopisu od R. Balona chci říci pouze následující. Za prvé, autor se opakovaně dopouští hrubých nepřesností, např. King´s College London (zkratka: KCL) nemá být jako samostatná univerzita zkracována na King´s College; Institute of Psychiatry již neexistuje, neboť byl transformován do Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience (zkratka: IoPPN). Bohužel toto nejsou jediné podstatné informace, které se i přes explicitní upozornění autorovi stále nedaří pochopit. Podstatnější je problematika afiliací, pro kterou má zpravidla každá instituce vlastní pravidla (opět by stačilo použít Google), a která afiliovaného výzkumníka opravňuje nebo i přímo zavazuje k  jejímu uvádění u publikovaných článků. Právě takovouto afiliaci, jak jsem v  předešlém dopise řádně doložil evidencí, jako visiting researcher ke King?s College London držím, a proto ji poctivě u svých článků uvádím. Dále, domnívám se, nemá smysl Balonův text plný podivných konstrukcí a nepochopení komentovat. Soudný čtenář si ostatně již obrázek udělal.

Vše dobré,
Petr Winkler


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2022;118(3): 139

Zpět