Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

úvodník / editorial

… PO VOLBÁCH …


Připadl na mne milý úkol v rámci úvodníku zrekapitulovat volby do výboru Psychiatrické společnosti.

Předně bych ráda poděkovala odstupujícímu výboru v čele s prof. Mohrem za velmi dobře odvedenou práci v průběhu jejich funkčního období ztíženou vládními epidemickými opatřeními, důkazem toho jsou nejen zápisy z jednání výboru.

Připadá mi to jako pouhá chvíle, co jsem před více než třemi lety souhlasila s  návrhem některého z členů společnosti, abych se ucházela o post předsedy. Nejdříve jsem váhala, musela si ujasnit, proč bych se měla o tuto funkci ucházet, co bych mohla společnosti nabídnout.

Po krátkém váhání jsem se rozhodla, že budu kandidovat. Mým důvodem bylo a je podílet se na změně našeho oboru, na poskytování psychiatrické péče v souladu s odbornými guidelines a v souladu s mezinárodními dokumenty (Deklarace o  duševním zdraví, Akční plán duševního zdraví pro Evropu, Zelená kniha Komise evropských společenství), ke kterým se ČR přihlásila; spojit své síly spíše člověka z praxe s vědomostmi a dovednostmi kolegů z výboru PS a udělat vše, co bude v mých silách, pro rozvoj oboru ve všech pilířích psychiatrické péče.

Tři roky utekly jako voda a nastal čas nových voleb. Já jako budoucí předseda jsem napjatě očekávala, kdo bude kandidovat a jak volby dopadnou. Také jsem bohužel musela přijmout fakt, že někteří kolegové z výboru již kandidovat nechtějí. Každý z nich měl jistě své důvody, které mi ani nemusejí být známy, ale v každém případě mi (a věřím, že nejen mně) budou ve výboru chybět. Jedná se o ředitele MUDr. Petra Možného, prim. MUDr. Juraje Rektora a MUDr. Erika Hermana.

Chtěla bych jim tímto poděkovat za léta práce, kterou ve prospěch nás všech, členů Psychiatrické společnosti ČLS JEP, odvedli. Patří jim za to velký dík.

Také bych chtěla poděkovat všem, kteří se ucházeli o členství ve výboru Psychiatrické společnosti. Sama vím, že už jen toto rozhodnutí člověka zavazuje umět si představit, že část svého volného času, své energie, schopností věnuji svému oboru, svým kolegům. A byla jsem velmi ráda, že kandidátů bylo dost, že i v současné nelehké době jsme ochotni udělat něco pro své pacienty a kolegy.

Nejspíše už všichni víte, jak volby dopadly, přesto zrekapituluji:

Ve funkci budoucího předsedy jste svými hlasy potvrdili prof. MUDr. Tomáše Kašpárka, Ph.D., přednostu Psychiatrické kliniky FN Brno, proděkana pro vědu, doktorské studium a organizační rozvoj lékařské fakulty. Musím říci, že i  všichni "protikandidáti" by pro Psychiatrickou společnost byli přínosem, a tak volba pro nás, členy společnosti, nebyla lehká. Nicméně pan profesor se 154 hlasy přesvědčivě zvítězil a já se těším na spolupráci s ním. Už teď na základě zkušeností z minulého výboru, jehož byl členem, mohu říci, že jsem si jistá, že jeho osoba je zárukou skvělého manažerského i odborného vedení v  příštím období.

Členy výboru Psychiatrické společnosti se stali:
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
MUDr. Martin Hollý, MBA
MUDr. Marta Holanová
prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA
MUDr. PhDr. David Vaněk
prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.
prim. MUDr. Petr Popov, MHA
prim. MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.

Neméně důležitá revizní komise je ve složení:
prim. MUDr. Jan Tuček, Ph.D.
MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D.
MUDr. Ondřej Pěč

Myslím, že není třeba se o členech výboru více rozepisovat, všichni je znáte a  já jsem ráda, že jste jim dali své hlasy. Je dobře, že ve výboru máme zástupce ambulantní sféry, lůžkové péče, kolegy orientované spíše vědecky, psychoterapeuticky… Věřím, že toto je dobrý předpoklad, abychom systém psychiatrické péče řešili komplexně, včetně pojetí péče o pacienty v celé její šíři dle jejich potřeb.

Po prvním setkání nového výboru si troufnu říci, že naše spolupráce bude konstruktivní, věcná, s cílem udělat pro obor vše, co bude v našich silách. Ať už se to týká mezinárodní spolupráce, koordinace pravidelných revizí odborných guidelines, či spolupráce výboru s Ministerstvem zdravotnictví nejen v rámci reformy psychiatrické péče. Naší snahou je zvyšovat kvalitu psychiatrické péče, řešit systémové změny tak, aby samozřejmě byly provázeny odpovídajícím nastavením financování.

Máme před sebou hodně úkolů, děkujeme vám za důvěru, kterou jste v nás svou volbou vložili. Myslím, že mohu nejen za sebe, ale za celý výbor slíbit, že naší snahou je, aby náš obor nebyl znám jen zásluhou stigmatizace nás i našich pacientů, ale hlavně jako obor, který patří mezi moderní medicínské obory. Naši pacienti si zaslouží stejně kvalitní péči jako pacienti s tělesným onemocněním. Koneckonců, zcela jasně toto říká již definice zdraví: "Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady" (WHO, 1946).

Budu ráda, když budeme dostávat reflexe od vás, členů Psychiatrické společnosti ČLS JEP, jak se nám daří plnit svá předsevzetí. Neváhejte se na nás obracet se svými dotazy a podněty. Můžete se spolehnout, že je na výboru budeme řešit, aby obor psychiatrie vzkvétal pro nás i naše pacienty. A v neposlední řadě, abychom do našich řad nalákali další lékaře, protože duševních obtíží bohužel v moderní době neubývá, i když bychom si to jistě všichni přáli.

MUDr. Simona Papežová,
předsedkyně Psychiatrické společnosti ČLS JEP


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2022;118(3): 101 -102

Zpět