Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

AKTUALITY Z PRŮBĚHU REFORMY PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ


Strategie reformy psychiatrické péče
NÁRODNÍ KONCEPCE OCHRANNÉHO LÉČENÍ (NAKOL)

Česká a slovenská psychiatrie

Národní akční plán pro duševní zdraví 2020-2030 (NA-PDZ) ukládá MZ ČR ve spolupráci s MSp a MPSV vytvoření koncepce pro pacienty s ochrannou léčbou, a  to v oblasti následné lůžkové péče, ambulantní a komunitní péče, včetně implementačního plánu.

V současné době probíhá tvorba koncepčního materiálu dělící problematiku na následující oblasti: rozvoj infrastruktury služeb pro ochranné léčení, definice standardů léčby, definice postavení zdravotníků či zařízení jako orgánů veřejné správy (míra dohledu), úpravy legislativního rámce, koncepce vzdělávání ve forenzní problematice, systém evidence ochranného léčení, koncepce finančního zajištění ochranného léčení a souvisejících služeb, posílení tzv. multiagenturní spolupráce (policie, Probační a medi-ační služba, úřad práce, OSPOD), definice pilotních projektů služeb a sběru dat.

Vzhledem ke komplexnosti této mezioborovosti problematiky lze předjímat práce na materiálu v průběhu roku 2022. Psychiatrická společnost ČLS JEP se na této koncepci aktivně podílí.

MUDr. Marek Páv, Ph.D., MBA


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2022;118(1): 46

Zpět