Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 5. května 2021


1. Prof. Mohr prošel zápis z dubnového jednání výboru PS a konstatoval, že členové výboru zadané úkoly splnili. Ohledně možnosti vzdělávání lékařů v psychoterapii probíhají další jednání, v procesu je přeměna vzdělávacího programu funkčního kurzu do formátu nadstavbového specializačního vzdělávání.

2. Dr. Hollý informoval výbor PS o jednání Pracovní skupiny pro udržitelné financování, která se zabývala trvale udržitelným způsobem financování Center duševního zdraví (CDZ). Dále se zde probírala problematika společného primariátu pro akutní a následnou lůžkovou péči; jedná se o návrhu, aby zdravotní pojišťovny (ZP) tuto možnost aspoň po určité přechodné období tolerovaly. Další diskuze se týkala DRG platby za lůžkovou akutní péči v psychiatrii, protože podle sdělení ÚZIS jsou ve výkaznictví této péče mezi jednotlivými poskytovateli velké rozdíly. Měli by se proto setkat zástupci ZP, akutních lůžkových oddělení, ÚZIS a MZ, aby došlo k dohodě, jaké parametry by se měly sledovat a vyhodnocovat.

3. Dr. Papežová informovala výbor PS o tom, že Pracovní skupina pro udržitelné financování řeší revidovaný standard CDZ, součástí hrazené péče by měl být i tzv. "vyváděcí balíček", tedy hrazení péče poskytnuté pacientům již za jejich hospitalizace v psychiatrické nemocnici. Trvá potřeba řešit rozlišení různých typů akutních lůžkových psychiatrických oddělení, protože některá nejsou schopna přijímat pacienty v nepřetržitém provozu. Probírala se konziliární péče, specializovaná péče, forenzní péče. Psychiatrické nemocnice plní své transformační plány, propojují se se sociálními službami ve svém regionu. V oblasti sledování kvality péče se pracuje na dalších tématech, např. individuální plánování, omezovací prostředky, proces stížností. Ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti se pracuje na koncepci ochranného léčení.

4. Dr. Rektor upozornil výbor PS, že v Parlamentu ČR se projednává zákon o zdravotním pojištění, který obsahuje požadavek, aby CDZ mělo jen jednoho poskytovatele, který bude mít jak zdravotní, tak sociální registraci, což by znamenalo, že by CDZ nemohla být provozována např. ve spolupráci mezi psychiatrickou nemocnicí a sociální organizací, jak tomu v mnoha případech v současné době je. Zákon dosud nebyl schválen a pracovníci MZ a MPSV hledají způsob, jak zajistit, aby CDZ mohla fungovat i nadále v současné podobě.

5. Výbor PS obnovil mandát dr. Papežové, dr. Pěčovi a dr. Rektorovi, aby i nadále zastupovali PS na jednáních ohledně standardů Center duševního zdraví.

6. Dr. Herman seznámil výbor PS s výsledky práce Komise pro udržitelné financování ambulantní psychiatrické péče, která se zabývala modelem nezbytných nákladů na provoz jednoduché psychiatrické ordinace. Do těchto nákladů zařadili personální náklady na práci psychiatra a zdravotní sestry, pronájem prostor, zahrnujících pracovnu lékaře, pracovnu sestry, čekárnu a nezbytné sociální příslušenství. Ke každé z těchto položek je v modelu přiřazen odhad výše nákladů. V modelu nejsou uvedeny náklady na opravy a renovace ani vstupní náklady a investice na rozvoj, které budou předmětem dalších analýz.

Komise bude nyní pracovat na modelu příjmů psychiatrické ambulance a na jejich porovnání s náklady, aby bylo možné určit, jak by mělo vypadat udržitelné financování ambulantní psychiatrické péče.

Výbor PS model nezbytných nákladů na provoz jednoduché psychiatrické ordinace schválil a poděkoval členům komise za jejich práci.

7. Výbor PS podpořil žádost Střediska pro Centrum terapie autismu, z. s., o finanční podporu MZ ČR k uspořádání závěrečné konference projektu "Ověření účinnosti rané intervence O.T.A. u dětí s pozitivním nálezem v testu M-CHAT-R".

8. Výbor PS vyslovil souhlas s návrhem na vznik společných Doporučených postupů diagnostiky, terapie a péče o pacienty s demencí, které vypracuje pracovní skupina, jejímiž členy jsou neurologové, internisté, praktičtí lékaři a gerontopsychiatři.

9. Doc. Anders seznámil výbor PS s požadavkem na vytvoření společného stanoviska s VZP ohledně léčby farmakorezistentních depresivních pacientů pomocí intranasálního esketaminu. K tomu je nezbytné získat údaje od ambulantních psychiatrů ohledně četnosti výskytu depresivních pacientů v době pandemie. Předložil výboru PS návrh dotazníku, který výbor PS po zapracování několika připomínek schválil.

10. Výbor PS diskutoval žádost firmy Janssen o převzetí garance nad projektem RUBIKON, který by měl sloužit k edukaci pacientů se schizofrenií v CDZ, Den ních stacionářích a Ambulancích s rozšířenou péčí. Shodl se, že dokud projekt není hotov, nemůže PS tento program garantovat. Program však podporuje, a jakmile bude hotov, bude PS ochotna o jeho garanci znovu jednat.

11. Ředitelka sekretariátu PS paní Knesplová informovala výbor PS, že rekonstrukce prostor, kde bude sídlit kancelář sekretariátu PS, je již hotová. Je třeba ji vybavit nábytkem a opravit některé nedostatky. V zasedací místnosti se bude moci sejít k jednání až 15 osob. Pokud to okolnosti dovolí, tak by se výbor PS mohl sejít v červnu již osobně v této místnosti.

12. Dr. Možný upozornil výbor PS, že většina psychiatrických nemocnic je v současné době ve finanční ztrátě, protože mají v důsledku pandemie COVID výrazně nižší obložnost, a že pokud se situace v příštích měsících nezmění, je jejich transformace ohrožena, protože bude nutno uzavírat oddělení a propouštět kvalifikovaný personál. Výbor PS pověřil dr. Hollého, aby napsal návrh textu pro MZ, ve kterém výbor PS upozorní na finanční problémy psychiatrických nemocnic, a ten bude po schválení výborem PS odeslán ministrovi zdravotnictví.

13. Dr. Rektor upozornil, že při jednáních o reformě psychiatrické péče se opakovaně objevují stížnosti na nedostatek psychiatrů a ostatního personálu, což brzdí uskutečňování jednotlivých kroků reformy. Výbor PS diskutoval otázku, jak zvýšit motivaci studentů, aby pracovali na psychiatrii, a pověřil prof. Mohra, aby oslovil dr. Bankovskou Motlovou, vedoucí pracovní skupiny pro vzdělávání v psychiatrii, a požádal ji o spolupráci při formulaci opatření, která by mohla vést k vyššímu zájmu studentů lékařských fakult a středních zdravotnických škol o práci v oboru psychiatrie.

14. Výbor PS schválil členství těchto uchazečů: Dr. Pedro Miguel Goncalves de Freitas, PN Praha Bohnice; MUDr. Samuel Kuciak, PN Praha Bohnice; MUDr. Jozef Mašlej PN Brno; PhDr. Renata Koláčková, PN Opava.

15. Příští schůze výboru se uskuteční dne 2. 6. 2021 od 12:00 hod., buď přes ZOOM, nebo osobně v prostorách sekretariátu PS na Psychiatrické klinice FN v Praze.

Zapsali
Lenka Knesplová, ředitelka sekretariátu PS ČLS JEP,
a MUDr. Petr Možný.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2021;117(4): 211 -212

Zpět