Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

aktuální informace

K SOUČASNÉ DISKUSI NAD FINANCOVÁNÍM AMBULANTNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ROCE 2021


Nejen doba COVIDová, ale i Nový rok 2021, s novým nastavením úhradových mechanismů v úhradové vyhlášce a Seznamu zdravotních výkonů, přináší jako každoročně řadu otázek, jak to bude s financováním psychiatrické péče v dalším období.

Ač jsme jistě mnozí měli obavy, zda zdravotní pojišťovny (i s ohledem na neočekávané náklady související s pandemií) dostojí svým slibům, a dojde k navýšení financování do našeho oboru, v této chvíli je již zřejmé, že navýšení finančních prostředků směrem k psychiatrii bude pokračovat. Vzhledem k probíhajícím diskusím předkládáme fakta a přehledná data, která pomohou uvést nepodložené domněnky a spekulace na pravou míru.

Jelikož odborná společnost nemá vlastní možnosti, jak sledovat náklady na zdravotní péči v oblasti psychiatrie, je nezbytné se spolehnout na data zdravotních pojišťoven a ÚZIS. Zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny Ing. Jiří Mrázek, MBA, ředitel odboru úhrad zdravotní péče, prezentoval v rámci Výkonného výboru pro řízení implementace Strategie reformy psychiatrické péče dne 25. 1. 2021 "Financování zdravotní části psychiatrické reformy" a svolil, abychom některá data publikovali.

Tab. 1 ukazuje strukturu nákladů na ambulantní péči u poskytovatelů ambulantních služeb v letech 2012-2019 (v mil. Kč). Finanční objem vynaložený VZP na zdravotní výkony odbornosti 305 meziročně narůstá, podobně jako náklady na ZULP.

Česká a slovenská psychiatrie Česká a slovenská psychiatrie

Sumárně totéž dokládá přehled celkových nákladů na péči o psychiatrické pacienty v milionech Kč za léta 2017-2019 a s plánovaným výhledem na rok 2021. Je zde patrné, že náklady na všechny segmenty, včetně ambulantní péče, rok od roku rostou, a porostou i v dalším období.

Upozornění: Klienti VZP ČR tvoří cca 60 % všech pojištěnců a lze odhadovat, že celkové finanční náklady, tak jak jsou uvedeny za VZP, budou přibližně o dalších cca 30 až 40 % vyšší.

Přehled struktury nákladů na psychiatrickou péči dle segmentů ilustruje, že dochází k žádoucímu nárůstu v oblasti ambulantní péče a akutní péče, zatímco klesají náklady na následnou péči, léčivé přípravky a ostatní (lázeňský segment, praktické lékaře, záchrannou službu a dopravu).

Česká a slovenská psychiatrie

Jak se tyto plány projevují v návaznosti na úhrady v jednotlivých typech péče?

V ambulantní oblasti je letos matoucí snížení hodnoty bodu u odborností 305, 306, 308 a 309. Ano, je pravdou, že odbornosti 305, 306, 308 a 309 mají hodnotu bodu 1,04 Kč, ale ke snížení došlo u většiny (ne-li všech) oborů, a to v návaznosti na dohodu ministra zdravotnictví s předsedou ČLK MUDr. Milanem Kubkem, který vyjednal navýšení hodnoty práce. Jeho původní záměr byl nárůst o 20 %, výsledek pro rok 2021 je navýšení o 10 %. Toto se projevilo v Seznamu zdravotních výkonů (viz Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami - VZP ČR - "Položka Přímé body a celkový počet bodů u všech výkonů již obsahuje navýšení osobních nákladů nositelů výkonů o 10 % od roku 2021 dle kapitoly 9 vyhlášky č. 563/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů").

A vzhledem k tomu, že psychiatrie je obor postavený na vlastní práci, nikoliv na využívání přístrojů, je výsledkem patrný a zcela zřejmý nárůst. Současně se ani pro rok 2021 žádná z regulací netýká odborností 305, 306, 308 a 309!

Česká a slovenská psychiatrie

Jak ukazuje tabulka, i přesto, že hodnota bodu je nižší, doprovází ji vysoké bodové ohodnocení výkonů (= vysoký podíl práce ve výkonech), tzn., že reálné příjmy psychiatrů z klinických vyšetření budou v roce 2021 vyšší o jednotky procent.

Současně ke každému klinickému vyšetření je třeba nadále vykazovat kód 09543 a za každý takto vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný kód tato hradí 35 Kč, a to bez limitu.

Bonifikace jsou obdobné jako v roce 2020:

1. 0,04 Kč v případě, že poskytovatel doloží zdravotní pojišťovně do konce ledna 2021, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků je po celý rok 2021 držitelem platného dokladu o celoživotním vzdělávání lékařů.

2. 0,04 Kč při zajištění péče v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž poskytovatel má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu prodlouženy do 18:00 hodin, nebo alespoň 2 dny v týdnu má začátek ordinační doby od 7:00 hodin, nebo alespoň 1 den v týdnu od 7:00 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu do 18:00 hodin.

3. 0,02 Kč, pokud poskytovatel ošetří alespoň 5 % pojištěnců, u nichž v letech 2018 až 2020 nevykázal žádný výkon, a zároveň využívá pro návštěvy pacientů objednávkový systém, který umožňuje přednostní ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav.

V dalším čísle zveřejníme obdobné informace týkající se financování akutní a následné lůžkové péče a výhledu do roku 2021.

Odkazy:

- Seznam zdravotních výkonů pro rok 2021: https://www.vzp.cz/poskytovatele/informa-ce-pro-praxi/vykazovani-a-uhrady/seznam-zdravotnich-vykonu-s-bodovymi-hodnotami

- Databáze seznamu zdravotních výkonů szv.mzcr.cz - platné výkony - najdete zde popis výkonů (tzv. registrační listy), včetně letošního bodového ohodnocení, se započítáním navýšení práce o 10 %.

- Tzv. "úhradová vyhláška": Vyhláška MZ 428/2020 Sb. o úhradách zdravotní péče v r. 2021 (http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020/173-2020.pdf).

doc. MUDr. Martin Anders, PhD.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2021;117(1): 9 -11

Zpět