Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

AKTUALITY Z PRŮBĚHU REFORMY PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
PROJECT VIZDOM: VČASNÉ INTERVENCE U ZÁVAŽNÝCH DUŠEVNÍCH ONEMOCNĚNÍ


Česká a slovenská psychiatrie

Služby včasné detekce a včasné intervence pro lidi v rané fázi závažného duševního onemocnění se ukazují jako efektivní ve zkrácení doby neléčené nemoci, snížení závažnosti symptomů, rizika hospitalizace i relapsu1,2,3 a v konečném důsledku také nákladů na zdravotní péči.4 V rámci pilotního projektu VIZDOM, který je realizován Národním ústavem duševního zdraví, byly po vzoru zahraničních týmů sestaveny a adekvátně vycvičeny v poskytování služeb včasné detekce a včasné intervence tři týmy, které fungují od jara roku 2019 - v regionech Praha 8, Blansko a Plzeň. Každý tým tvoří čtyři pracovníci - zpravidla ve složení psycholog, psychiatr, zdravotní sestra a sociální pracovník, přičemž multidisciplinární charakter týmu umožňuje poskytovat komplexní podporu ve všech oblastech života klíčových pro klientovo zotavení.

Služby jsou poskytovány ambulantně i terénně, vždy se zohledněním preference klienta. S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci týmy postupně rozšířily nabídku poskytovaných služeb i o intervence poskytované distančně (telefonicky a prostřednictvím videokonferencí).

Cílem týmů včasné intervence je podpořit osoby v riziku rozvoje psychotického onemocnění nebo v jeho rané fázi. Služby včasné detekce a včasné intervence rozšiřují síť specializovaných komunitních služeb a jsou se stávajícím systémem služeb plně komplementární. Pracovníci týmů včasné intervence - kromě přímé práce s klienty služby -aktivně spolupracují s dalšími profesionály, zejména s ambulantními i lůžkovými psychiatrickými zařízeními. Dále týmy v určených regionech oslovují praktické lékaře, učitele a další relevantní kontakty, které mohou být přínosné pro včasné zachycení osob z cílové skupiny. Těmto klientům následně týmy nabízejí individualizovanou podporu s cílem zlepšit celkovou prognózu vývoje onemocnění. Podpora týmů je dostupná bez dlouhé čekací doby. První kontakt se zájemcem o službu zpravidla probíhá do 7 dnů od doporučujícího kontaktu ze strany rodiny, praktického lékaře či jiného zařízení.

V současné době probíhají jednání o udržitelnosti služby a jejím navázání na stávající síť služeb v systému psychiatrické péče po skončení projektu v roce 2022. Informace o projektu jsou průběžně aktualizovány a jsou dostupné na internetových stránkách projektu www.vizdom.cz.

Literatura


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2021;117(1): 48

Zpět