Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

recenze

Jiří Raboch et al.
DUŠEVNÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
Psychiatrie životním stylem


Mladá fronta 2019, 296 stran

Kolektiv autorů předkládá v našem prostředí první monografii věnovanou "lifestyle medicíně", tedy léčebné praxi založené na důkazech, která pomáhá přijmout a udržet vzorce zdravého chování ovlivňujícího zdraví a kvalitu života. Zahrnuje zdravou výživu, fyzickou aktivitu, redukci stresu, trávení volného času a sociální podporu. Jde ze své podstaty o oblast mezioborovou a publikace cílí na širokou oblast odborníků. Stejně tak i okruh přispěvatelů zahrnuje odborníky primárně pracující v psychiatrii a psychologii, veřejném zdraví, neurovědách, adiktologii, psychoterapii, preventivní kardiologii, mikrobiologii, pracovním lékařství, sociologii, neurologii, interní medicíně i sexuologii.

Česká a slovenská psychiatrie

Čtenář zde nalezne souhrn současného poznání a doporučení k úpravě životního stylu a pohybové aktivity u hlavních diagnostických okruhů duševních nemocí včetně organických a psychotických poruch, deprese, poruch příjmu potravy, poruch spánku či poruch sexuálních. Velká pozornost je věnována výživě a metabolismu, od zasvěceného přehledu komplexního vlivu nenasycených mastných kyselin na duševní zdraví přes ovlivnění metabolického syndromu a aterosklerotických změn modifikací životního stylu po vliv střevního mikrobiomu na duševní zdraví. Důležité je i pojmenování témat zdravotní gramotnosti a stigmatu souvisejícího s duševním onemocněním jako oblastí hodných pozornosti. Nechybí ani kapitola věnovaná výzkumu v oblasti úprav životního stylu. V mnoha obměnách také zaznívá téma přiměřené pohybové aktivity a sportu, včetně jeho sociálních aspektů, jako základního pilíře zdravého životního stylu.

Životní styl je od útlého věku určován rodinným prostředím, výchovnými podmínkami, stresovou zátěži, pracovním uplatněním či užíváním návykových látek, příslušné kapitoly umožňují nejen získání přehledu v jednotlivých podoblastech, ale umožňují také hlubší vhled do komplexních souvislostí životního stylu a duševních poruch. Životní styl je v současné době ovlivněn digitalizací mezilidské komunikace a rozvolněním tradičních rolí, což vede k individualizaci společnosti a nárůstu samoty, která je rizikovým faktorem mnoha onemocnění.

Publikace si klade za cíl i určité koncepční začlenění intervencí v oblasti životního stylu do stávajících psychosociálních či edukačních intervencí, ať již jde o stále rostoucí poznání přínosu "mindfulness" v psychiatrii a psychoterapii, nebo o využití motivačních rozhovorů.

V kapitolách sepsaných editorem publikace je potom z historických východisek a někdy i překvapivých příkladů (viz složení viktoriánské diety na str. 38) formulován i opatrně optimistický výhled do budoucnosti, kdy prostřednictvím technologických prostředků, jako jsou aktivity trackery či telemedicínské programy, bude možné poskytovat individualizované intervence v oblasti životního stylu, pohybových aktivit i výživy. Poukazuje na soustavné opomíjení využívání úprav životního stylu, behaviorálních a psychologických preventivně-léčebných intervencí, které jsou účinné, přinášející dlouhodobý přínos i levnější, ale jsou hůře realizovatelné, což vede k upřednostňování nových, nákladnějších technologických a farmakologických řešení.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v § 3 jako součást individuálního léčebného postupu, který je podkladem vztahu lékař-nemocný, ustanovuje léčebný režim, kterým se rozumí soubor opatření, jež podporují léčbu a minimalizují její možná rizika, včetně doporučení úpravy životního stylu. Předkládaná publikace je prvním uceleným souhrnem těchto doporučení v naší literatuře, který stojí za pozornost nejen odborníkům pracujícím v oblasti duševního zdraví - psychiatrům, psychologům či psychoterapeutům -, ale i lékařům z jiných oborů, kteří si uvědomují nezbytnost komplexního pohledu na léčbu jakýchkoliv poruch, nejen poruch duševních. Doporučení týkající se úpravy životního stylu by jednoznačně měla být součástí ucelených léčebných intervencí a v předkládané publikaci je možné nalézt mnoho konkrétních poznatků podložených důkazy. Výzvou do budoucnosti potom pro všechny z nás zůstává tyto odborné poznatky zohledňovat při práci s nemocnými, transformovat je ve srozumitelná doporučení a hlavně je využívat v denní praxi.

MUDr. Marek Páv, Ph.D., MBA


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2021;117(1): 50 -51

Zpět