Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 5. října 2020


1. Prof. Mohr informoval, že dr. Kališová i dr. Hejzlar přijali účast v  pracovních skupinách MZ ČR.

2. Dr. Papežová sdělila, že vzhledem k probíhající pandemii Covid 19 a  souvisejícím nařízením vlády se aktivity spojené s reformou omezují anebo probíhají v online režimu. Transformace nemocnic probíhá podle plánu. Je vypsána 2. výzva na poslední CDZ.

Startují pilotní projekty nových služeb - multidisciplinární týmy pro děti, seniory, pacienty s problematikou závislostí a forenzní multidisciplinární týmy. Dr. Hollý potvrdil, že v příštím roce bude akutní péče vykazována v  systému CZ DRG. Vykazování tedy bude znovu jiné a dopad na financování bude možné vyhodnotit s časovým odstupem. Celkově budou úhrady pojišťoven navýšeny, ale vzhledem k referenčním obdobím na tom může být každé zařízení jinak. U  financování následné péče zůstává zachován gradient (bonifikace), u kterého se vyplatí péče do 120 dnů více než dlouhodobé hospitalizace.

3. Pojišťovny jsou nakloněny debatě o financování specializované péče, resp. o  diferenciaci lůžek, mezi standardní následnou péči - dlouhodobí pacienti a  specializované programy následné péče (např. adiktologické nebo specializované psychoterapeutické), které vyžadují vyšší personální obsazení a  mohly by být označeny jako specializovaná péče a být vázány na jasně definovaný program s konkrétními výstupy. Pro příští rok je třeba zachovat dlouhodobé a střednědobé hospitalizace a jejich rozptyl v úhradách. Dr. Papežová informovala, že ambulantní specialisté, včetně oboru psychiatrie, pro příští rok mají nárůst bodu o 3 % z veřejného zdravotního pojištění. Psychiatrům vychází úhrada 1 bodu v ambulanci na 1,04 Kč; nadále bez regulací v oblasti výkonů i léků (včetně ZULP).

4. V rámci opatření VZP je možné provádět distanční péči, je to výkon distanční péče pro lékaře, psychiatrické sestry a psychology, ovšem pravidla nejsou tak volná jako na jaře, nyní vláda trvá na tom, aby se zachovala standardní péče a pacienti navštěvovali lékaře osobně. Ohodnocení výkonu s  kódem 35831 je 352 bodů s hodnotou bodu 1 Kč. Výbor PS podá VZP námitky vůči současné definici distanční péče, je definovaná jako krizová intervence a  nahrazuje pouze běžné kontroly, nikoliv cílenou práci jak ve frekvenčním omezení, tak v hodnotě bodu a neumožňuje distanční psychoterapii, rovněž nezohledňuje specifika psychiatrické klientely.

5. Dr. Hollý uvedl, že vzhledem k výměně ministrů MZ ČR bude prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., nyní primárně řešit epidemii onemocnění Covid, je proto možné očekávat změnu v procesech na MZ.

6. Prof. Mohr informoval výbor o rezignaci dr. Vaňka na předsedu výboru Sekce ambulantní péče a funkci člena výboru ambulantní sekce. Členem výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP zůstává. Novým členem výboru sekce se stal dr. Pálenský, který byl ve volbách prvním pod čarou. Dále rezignovala na funkci předsedkyně Sekce psychosomatické péče doc. Pánková. Obě sekce si zvolí nového předsedu.

7. Prof. Mohr žádá výbor PS a požádá i dr. Sejbalovou, předsedkyni Sekce pro psychiatrickou sexuologii, o nominaci 1-2 psychiatrů do odborné komise pro změny pohlaví transsexuálních pacientů od 01/2021.

8. Prof. Mohr obdržel dopis od prof. Paclta, předsedy Sekce dětské a dorostové psychiatrie, ve kterém píše o celosvětovém problému s předáváním pedopsychiatrických pacientů do péče psychiatrů pro dospělé pacienty. Není zcela jasný důvod, proč tomu tak je, zda kvůli rozdílům v terapii, nebo pro odlišnou psychopatologii dětských pacientů, která se v dospělosti nevyskytuje nebo má jiný projev. Jakmile pacient dovrší 18. rok, nemůže jej pedopsychiatr léčit a zároveň psychiatr pro dospělé jej odmítá. Výbor sekce pověřil dr. Goetze a dr. Zagatovou, aby se spojili s výborem PS a problém projednali. Výbor PS vzal informaci na vědomí a na nejbližší prezenční schůzi výboru budou oba pozváni.

9

Dr. Herman na základě pověření výboru Sekce ambulantní péče žádá výbor PS o  podporu zařazení zástupce Sekce ambulantní péče PS do pracovní skupiny pro udržitelné financování. Dr. Papežová a dr. Hollý upozornili, že jde o poradní pracovní skupinu Výkonného výboru reformy, ve které nejsou zástupci žádných společností, členy skupiny jsou jmenovaní zástupci Výkonného výboru reformy, angažovaní v reformě psychiatrické péče. Jde o skupinu k udržitelnému financování reformy a reformních změn. Účelem skupiny není řešit financování ambulantní péče. Výkony pro Seznam zdravotních výkonů se řeší přes pracovní skupinu k tomu určenou. Úhradová vyhláška se řeší přes dohodovací řízení. Výbor nemůže nominovat zástupce do pracovní skupiny udržitelného financování, protože to není v jeho kompetenci, navíc ve výkonném výboru i v pracovní skupině UF je dr. Papežová, která je mj. také členkou výboru sekce AP. Pravidelně předává informace o práci pracovní skupiny jak výboru PS, tak i  členům sekce ambulantních psychiatrů a je komukoli k dispozici odpovědět na dotazy. Výbor neodsouhlasil podporu žádosti Sekce ambulantní psychiatrie o  nominaci jejího zástupce do skupiny udržitelného financování reformy psychiatrické péče při MZ. Doporučil sekci, aby nominovala svého zástupce do dohodovacího řízení a do pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů.

10. Prof. Mohr informoval, že se organizační výbor sjezdu minulý týden setkal online a rozhodl, že se XIII. sjezd PS ČLS JEP uskuteční virtuálně, další odklad nemá smysl. Benefit virtuální konference je v tom, že nikdo nepřijde o  paralelní sympozia a lze se k přednáškám průběžně vracet.

11. Doc. Anders byl na slavnostním otevření Psychiatrického oddělení nemocnice Tábor. Oddělení by mělo být otevřené do konce roku, počet lůžek akutní péče byl navýšen na 40. Dr. Tuček se spojí s dr. Šilhánem a společně projdou technický standard lůžkové péče, pak jej pošlou dr. Papežové, která podnět otevře na MZ. Měl být přílohou věstníku již v roce 2016, ale dosud není.

12. Vzhledem ke karanténě nebyla možnost vyzvednout přihlášky nových členů. Budou odsouhlaseny na příští schůzi výboru.

13. Příští vědecká schůze PS ČLS JEP se bude konat 4. 11. 2020 od 10 hod., předsedá doc. Martin Anders, případně se zruší dle aktuálních vládních opatření.

14. Příští schůze výboru se bude konat 4. 11. 2020 od 12.00 hod. v knihovně PK LF UK a VFN, Praha 2 nebo virtuálně přes ZOOM.

Zapsali Lenka Knesplová, ředitelka sekretariátu PS ČLS JEP, a MUDr. Petr Možný.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2020;116(6): 311 -312

Zpět