Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 4. listopadu 2020


1. Jednání výboru PS vedl za nepřítomného předsedu prof. Mohra MUDr. Hollý.

2. Host dr. Šolle, předseda Sekce ambulantní psychiatrie PS, požádal výbor PS, aby zaujal stanovisko ohledně porovnání kvality distanční a osobní péče v  psychiatrických ambulancích. Uvedl, že během jarních měsíců v době nouzového stavu v důsledku pandemie COVID-19 se ukázalo, že distanční péče funguje v  psychiatrii dobře a dokáže do určité míry nahradit osobní péči. V této době byla distanční péče hrazena ze strany zdravotních pojišťoven (ZP) shodně jako péče osobní. Po ukončení nouzového stavu přestaly ZP distanční péči hradit. Nyní na podzim byla možnost poskytování distanční péče obnovena, ale ZP ji hradí méně než osobní péči a jen v omezeném rozsahu, což vede k tomu, že ji psychiatrické ambulance nabízejí v menším rozsahu než na jaře.

Výbor PS se po diskuzi shodl, že podporuje možnost poskytování distanční ambulantní psychiatrické péče pro pacienty, kteří mají jinak problémy se do ambulance osobně dostavit, a to nejen v době nouzového stavu, ale trvale. Osobní péči však považuje za preferovanou formu ambulantní péče. Domnívá se, že ZP by měly poskytování distanční péče hradit stejně jako poskytování osobní péče, protože se jedná o hodnotu času práce psychiatra, která je v obou případech stejná. V současné době je ovšem poskytování distanční zdravotnické péče (tzv. telemedicína) omezeno v důsledku toho, že nejsou přijaty potřebné zákony. Výbor PS se shodl na tom, že je třeba začít na přípravě potřebné legislativy bezodkladně pracovat, ve spolupráci s Psychoterapeutickou společností ČLS JEP a Asociací klinických psychologů připravit registrační listy distanční péče pro video i pro telefonní kontakty, aby mohla být v  průběhu roku 2021 projednána a aby bylo možné distanční psychiatrickou péči poskytovat i mimo období nouzového stavu.

3. Dr. Šolle dále požádal o spolupráci a pomoc výboru PS při vytvoření pracovní skupiny, jež by měla za úkol vytvořit model udržitelného financování psychiatrické ambulance (PA), který by zmapoval, jaké jsou náklady a výnosy současných PA a jak zajistit další rozvoj těchto ambulancí, aby lékař mohl dělat jenom odbornou práci, mohl si dovolit hradit služby sestry, účetní, uklízečky, aby mohl poskytovat i výjezdní služby aj. Výbor PS slíbil posoudit možnost vzniku komise v rámci Psychiatrické společnosti a požádal Sekci ambulantních psychiatrů, aby písemně iniciovala vznik komise PS, která se bude tímto tématem zabývat.

Výbor PS schválil žádost dr. Šolleho jako předsedy Sekce ambulantní psychiatrie, aby se mohl účastnit i příštích jednání výboru, s tím, že u  projednávání některých bodů nebude přítomen.

4. Výbor PS provedl kontrolu zápisu z jednání dne 5. 10. 2020 a konstatoval, že členové výboru zadané úkoly splnili.

5. Dr. Papežová stručně shrnula průběh reformy psychiatrické péče, uvedla, že Pracovní skupina MZ k udržitelnému financování řešila na svém jednání ekonomické zajištění CDZ, transformační plány nemocnic, zahrnující vznik CDZ a  oddělení akutní péče a s tím související redukci lůžek. Krajské koordinační skupiny pracují, dokončuje se plán sítě služeb pro jiné skupiny než SMI. Komunitní péče se dostává do krajských plánů. Nové týmy komunitní péče vstupují do pilotního provozu, diskutuje se revize standardu CDZ. Vznikla koncepční skupina k revizi standardu CDZ.

6. Dr. Hollý doplnil informaci, že probíhají jednání se zdravotními pojišťovnami, s cílem vzniku páteřní sítě krizových center, která by měla zpočátku vznikat u všeobecných nemocnic, kde jsou psychiatrická oddělení, a v budoucnu by měla vzniknout i nezávislá krizová centra. Funkční kurz pro lékaře v systematické psychoterapii je v akreditační komisi, poté bude schvalován vzdělávací radou MZ.

7. Dr. Rektor informoval, že na MZ nově pracuje Pracovní skupina pro psychoterapii. Na jednání představitelů CDZ se dohodlo, že vznikne asociace CDZ, která je bude zastupovat na dohodovacím řízení a bude spolupracovat s  Asociací komunitních služeb.

8. Dr. Papežová upozornila, že byla přijata novelizace vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, podle které je lékař povinen uchovávat dokumentaci svého pacienta po dobu 10 let od poslední poskytnuté péče, a souhrn informací o zdravotním stavu, tzv. epikríza, se do zdravotnické dokumentace zaznamenává v případě následné lůžkové péče v oboru psychiatrie jednou za měsíc, nikoli jednou za týden, jak tomu bylo doposud.

9. Doc. Anders informoval výbor PS o jednání Rady vlády pro duševní zdraví, která se zabývala zhoršením psychického stavu populace v době pandemie a  nedostupností psychoterapeutických služeb. MZ doporučilo poskytnout finanční dotaci psychoterapeutům, kteří poskytují péči jako OSVČ a jejichž péči hradí klienti hotově. Nárok na dotaci by měli pouze certifikovaní psychoterapeuti, péče by byla v rozsahu maximálně 10 sezení a dotace by se hradila jen po dobu nouzového stavu.

10. Paní Knesplová informovala výbor PS o schůzi předsedy PS prof. Mohra s  předsedy sekcí PS dne 14. 10. 2020. Předsedové sekcí přednesli řadu žádostí, které ovšem musejí poslat výboru PS písemně, s údaji o cílech a nákladech.

11. Výbor PS přijal informaci o tom, že člen PS dr. Matýs dostal státní vyznamenání, a rozhodl, že tuto informaci zveřejní na stránkách PS.

12. Výbor PS schválil žádost dr. Šebely o prodloužení termínu využití cestovního grantu do konce roku 2021, protože v roce 2020 nemohl grant kvůli pandemii využít.

13. Paní Knesplová, sekretářka PS, informovala výbor PS, že vítězem Ceny výboru PS 2020 se stal MUDr. Buday. Zároveň upozornila, že do soutěže o cenu Young Author Award, jejíž uzavírka je 30. 1. 2021, se dosud nikdo nepřihlásil.

14. Výbor PS schválil návrh, aby program odborných schůzí PS, který se v roce 2020 v důsledku pandemie neuskutečnil, byl posunut do roku 2021.

15. Paní Knesplová, sekretářka PS, informovala výbor PS, že na XIII. sjezd PS, který probíhá virtuálně do konce listopadu 2020, je registrováno 586 lékařů a  73 reprezentantů. Přednášky jsou vyvěšeny na stránky PS a denně je navštíví 150 až 200 osob. Dále požádala členy výboru PS, aby se do příštího jednání zamysleli nad mottem konference Léčba v psychiatrii IV, která se uskuteční v  roce 2022, protože na něm závisí, kdo bude pozván jako hostující řečník.

16. Výbor PS vzal na vědomí informaci, že AT konference se bude konat online 16. listopadu 2020, psychofarmakologická konference v Jeseníku proběhne v  lednu 2021 online a že Konference sociální psychiatrie se odkládá na září 2021.

17. Paní Knesplová, sekretářka PS, informovala výbor PS, že proběhly volby do Sekce dětské a dorostové psychiatrie, zvoleni byli dr. Uhlíková, dr. Theiner, dr. Koutek, dr. Goetz, dr. Havelka, dr. Hartoš a dr. Bínová. Sekce pro psychiatrickou sexuologii uspořádá volby svého výboru do konce roku 2021.

18. Výbor PS schválil přihlášky nových členů: MUDr. Hromková, MUDr. Pučálková, MUDr. Damborská, MUDr. Borovanský, MUDr. Ihln, MUDr. Homola, Mgr. Štáfková.

19. Výbor PS schválil datum konání Valné hromady PS na den 2. 12. 2021, proběhne virtuálním způsobem přes ZOOM. Heverochovy medaile budou jubilan-tům zaslány poštou, na valné hromadě se přečte seznam oceněných. Medaile za zásluhy budou předány později na jaře, až to podmínky umožní. Jména vítězů Novinářské ceny a Kuffnerovy ceny budou jen oznámena.

20. Příští schůze výboru se bude konat 2. 12. 2020 od 12.00 hod. přes ZOOM od 12:00 hodin.

Zapsali paní Lenka Knesplová, ředitelka sekretariátu PS ČLS JEP,
a MUDr. Petr Možný.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2020;116(6): 313 -314

Zpět