Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 2. září 2020


1. Prof. Mohr konstatoval, že dr. Kališová a dr. Hejzlar nebyli informováni o  své nominaci do pracovních skupin Ministerstva zdravotnictví a že je nutné je o tom bezodkladně informovat.

2. Dr. Papežová informovala výbor PS, že Pracovní sku pina pro nastavení krizových služeb na MZ pracuje na vytvoření páteřní sítě, která by měla být navázána na poskytovatele akutní lůžkové psychiatrické péče. Bude se jednat o  krizová centra psychiatrické péče, financovaná z veřejného zdravotního pojištění, a cílem je, aby v každém kraji bylo do dvou let alespoň jedno KC, celkem tedy 14.

3. Ing. Mrázek, ředitel odboru úhrad zdravotních služeb VZP, informoval výbor PS o novém seznamu DRG bází, ve kterém budou úhrady za akutní lůžkovou psychiatrickou péči poskytovány podle počtu dní hospitalizace, odstupňované po 5 dnech, s výrazně navýšenými úhradami oproti následné péči. Bude sledován podíl pacientů, kteří budou z akutní péče propouštěni a kteří budou překládáni na následnou péči, kterých by mělo být nanejvýš 60 %. Podmínkou hrazení akutní péče je přijímání pacientů nepřetržitě, tedy 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Pokud některé oddělení stanovená kritéria nesplní, bude péče hrazena, jako by se jednalo o následnou péči. Základní sazba platby za lůžkovou péči dosud nebyla stanovena, měla by být stanovena do konce září. Zvýšené náklady na personální obsazení těchto oddělení podle Standardu akutní péče nebyly do modelu zahrnuty. Není dosud dohodnuto, o kolik procent se zvýší cena práce zdravotníků v dalších letech, je to předmětem jednání mezi ČLK a vládou.

4. Dr. Herman a dr. Vaněk upozornili, že ambulantní psychiatrická péče je specializace, u které došlo k největšímu poklesu hodnoty bodu v úhradách na rok 2021. Přitom ambulantní psychiatři si ze svých příjmů v mnoha případech nemohou dovolit platit kvalifikovanou psychiatrickou sestru na plný úvazek a  pronajmout si důstojné pracovní prostory. Proto u ambulantních psychiatrů vzbudil pokles hodnoty bodu velkou nevoli.

5. Ing. Mrázek zdůvodnil pokles hodnoty bodu ambulantních psychiatrů jednak tím, že dojde k navýšení ceny práce o 10 % v Seznamu zdravotních výkonů, jednak tím, že psychiatrické ambulance neodepisují hodnotu zdravotnických přístrojů jako jiné specializace. V příštím roce by podle výsledku dohodovacího řízení mělo dojít k nárůstu příjmů v oblasti ambulantních specialistů o 3 %. Nadále zůstává v psychiatrických ambulancích bez regulací jak péče, tak léčba - léky, depotní injekce.

6. Dr. Herman a dr. Vaněk vyslovili i po tomto vysvětlení s poklesem hodnoty bodu pro psychiatrické ambulance nespokojenost, budou o něm informovat ambulantní psychiatry.

7. Představitelé Asociace klinických služeb (AKS) PaedDr. Veškrnová, Mgr. Lang a Mgr. Sobotka informovali výbor PS o rozsahu sociálních služeb, které AKS poskytuje lidem s duševním onemocněním, a o školeních personálu Center duševního zdraví (CDZ), která zajišťují. Nabídli spolupráci AKS s PS, aby reforma psychiatrické péče pokračovala i po ukončení projektu Deinstitucionalizace. Za jeden z hlavních současných problémů procesu Deinstitucionalizace považuje AKS nedostatečnou nabídku chráněného a  podporovaného bydlení pro duševně nemocné a jejich nedostatečné zajištění důchodem, zvláště v pří- padech, kdy duševně nemocní nemají žádný důchod, nebo jej mají přiznaný, ale bez nároku na jeho výplatu. Dále by chtěli dosáhnout snížení personálního standardu CDZ, tak aby mohla vzniknout další CDZ i při současném nedostatku pracovníků, jak lékařů, tak psychologů.

Výbor PS souhlasil se spoluprací s AKS v oblasti řešení nedostatku ubytovacích možností a nedostatečného zajištění duševně nemocných invalidními důchody. Nesouhlasil však se snížením personálního standardu CDZ, protože by poté nemohlo plnit funkce, pro které bylo v systému zřízeno.

8. Na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví vydal výbor PS stanovisko, že lékař s kvalifikací L2, tedy po absolvování základního kmene, je dostatečně kompetentní, aby mohl rozhodnout o negativním reverzu.

9. Dr. Hollý informoval výbor PS, že vzhledem k nárůstu počtu nakažených COVIDEM 19 opět vzniknou na psychiatrické klinice v Brně a v PN Bohnice specializovaná centra pro pobyt COVID 19 pozitivních psychiatrických pacientů.

10. Doc. Anders informoval výbor PS o jednání Rady vlády pro duševní zdraví (RVDZ), které se uskutečnilo 16. 7. 2020. Zápis z jednání je dostupný na webových stránkách MZ. Diskutovalo se, že se v době pandemie snižuje dostupnost psychiatrické péče, protože psychiatrické ambulance omezují činnost a lůžková psychiatrická zařízení omezují příjmy jen na vážně duševně nemocné. Proto RVDZ rozhodla, že v každém kraji vznikne aspoň jedno Krizové centrum pro duševně nemocné, kam se budou moci duševně nemocní obrátit v případě potřeby, když nebudou mít dostupnou ambulantní ani lůžkovou péči. Dále se probíral nedostatek lůžek akutní psychiatrické péče, chybění dostupného bydlení pro duševně nemocné a problematika provádění ochranných léčeb v psychiatrických nemocnicích. RVDZ schválila, aby na MZ vznikl kontrolní orgán, který bude sledovat dodržování práv pacientů ve zdravotnictví, nikoli pouze v  psychiatrických nemocnicích. Byl schválen Akční plán prevence sebevražd, je dostupný na webových stránkách MZ. Probíhá jednání mezi Ministerstvem spravedlnosti a Vězeňskou službou, aby se zvýšila kapacita provádění ochranných léčeb, zvláště závislostí, již v průběhu výkonu trestu.

11. Dr. Možný informoval výbor PS o své účasti na pracovní skupině pro omezovací prostředky (OP), jejímž úkolem je vypracovat jednotná pravidla používání jednotlivých typů omezovacích prostředků. Dosud není shoda na tom, jak vést ve zdravotnické dokumentaci evidenci použití tzv. "břišního pásu", který pacientovi sedícímu v křesle znemožňuje vstát a který se používá na gerontopsychiatrických odděleních jako prevence pádu zmatených vulnerabilních pacientů. Další diskuse se týkala návrhu v novele Zákona o zdravotních službách vyřadit síťová lůžka ze seznamu povolených OP. Členové pracovní skupiny se shodli, že tento návrh nepodporují, pokud nebudou psychiatrickým zařízením poskytnuty potřebné finanční prostředky na zřízení alternativních forem omezení, jako jsou izolační místnosti či jiné "bezpečné prostory", do kterých by pacienti ohrožující sebe nebo okolí mohli být umístěni. A také se členové pracovní skupiny shodli, že formulace, podle níž se za OP má považovat "podání léku bez souhlasu pacienta", není vhodná, protože zahrnuje i  podání léku pacientovi, který v důsledku svého stavu není schopen souhlas s  podáním léku vyslovit. Za vhodnější formulaci navrhli "podání léku i přes nesouhlas pacienta".

12. Výbor PS projednal žádost firmy Angelini, aby na svůj doplněk stravy Libretto mohla umístit text "doporučuje Psychiatrická společnost ČLS JEP". Shodl se, že žádosti firmy Angelini nevyhoví, ale doporučení zvýšit v dietě příjem nenasycených mastných kyselin bude součástí příští verze doporučených postupů léčby deprese.

13. Prof. Mohr informoval výbor PS, že Psychiatrický sjezd v Mikulově ve dnech 4. až 6. 10. 2020 se bude konat prezenčně, pokud vláda nevydá kvůli pandemii opatření, které jeho konání znemožní. V současné době jsou podmínky konání sjezdu v souladu s doporučeními vlády ČR. Výbor PS se shodl, že doporučí organizátorům sjezdu PS, aby sledovali situaci ohledně pandemie a přijali příslušná opatření, která co nejvíce sníží riziko nákazy pro účastníky sjezdu.

14. Sekretářka PS paní Knesplová informovala výbor PS, že konference Léčba v  psychiatrii IV. se bude konat od 3. do 6. 11. 2021 v Plzni v hotelu Parkhotel. Akci bude organizačně zajišťovat MH Consulting.

15. Výbor PS schválil žádost dr. Goetze o uvolnění finančních prostředků na pořádání vzdělávacích akcí Sekce dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS JEP za podmínky, že tato žádost byla podána se souhlasem výboru Sekce DDP.

16. Výbor PS pověřil doc. Anderse, aby zjistil, jaké změny cen depotních antipsychotik se chystají v příštích měsících roku 2020, a aby o tom členy výboru PS informoval.

17. Sekretářka PS paní Knesplová upozornila výbor PS, že v důsledku převedení předatestačních kurzů, které každoročně organizovala PS a jež jí přinášely finanční zisk, na lékařské fakulty bude PS o tento příjem ochuzena. Členové výboru by proto měli navrhnout jiné odborné aktivity, které by PS mohla v  příštím roce pořádat. Dále požádala členy výboru PS, aby si na příští rok 2021 vybrali, do kterého čísla časopisu Česká a slovenská psychiatrie napíší úvodník a na jaké téma.

18. Výbor PS schválil přijetí těchto nových členů: MUDr. Iva Lamačová, Pst praxe Brno; MUDr. Andrea Mišlanová, PN Horní Beřkovice; MUDr. Marie Rafa- jová, PN Havlíčkův Brod; MUDr. Miriam Sadowá, PN Horní Beřkovice; MUDr. Michaela Spudilová, PN Bohnice; MUDr. Barbora Mechúrová, PN Bohnice; MUDr. Michal Čillík, Clinical Research Foundation, Kladno; MUDr. David Hirman, PN Havlíčkův Brod.

19. Příští vědecká schůze PS ČLS JEP se bude konat 4. 11. 2020 od 10 hod., předsedá doc. Martin Anders.

20. Příští schůze výboru PS se bude konat 6. 10. 2020 v 16.15 hod. v hotelu Galant v Mikulově.

Zapsali: Lenka Knesplová, ředitelka sekretariátu PS ČLS JEP, a MUDr. Petr Možný


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2020;116(5): 257 -258

Zpět