Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 6. května 2020


Poznámka: Vzhledem k trvání nouzového stavu a karantény na území České republiky proběhlo jednání videokonferenčním způsobem pomocí Skype.

1. Prof. Mohr uvítal přítomné a prošel zápis z minulého jednání výboru PS ČSL JEP konaného dne 1. 4. 2020. Úkoly zadané na minulém jednání výboru PS členové splnili.

2. Dr. Rektor informoval, že ministr zdravotnictví hodlá ustanovit pracovní skupinu pro psychoterapii, která bude mít svůj statut a jednací řád.

3. V souvislosti s pandemií COVID-19 vznikla skupina pro řešení akutních problémů psychiatrických pacientů a vznikla specializovaná lůžková oddělení pro COVID pozitivní pacienty s psychickými problémy, která jsou v PN Praha-Bohnice, ve FN Brno-Bohunice a ve FN Ostrava.

4. O aktuálních krocích Reformy psychiatrické péče referovala dr. Papežová, která sdělila, že se distančně sešel Výkonný výbor reformy, dokončily se výzvy a metodiky k novým službám a výbor je poté všechny schválil. Byl schválen strategický dokument týkající se kvality péče. Probíralo se, jaké legislativní změny bude třeba v návaznosti na NAPDZ provést. Byla schválena metodika multidisciplinarity. Byly vypsány výzvy na nové služby, byla upravena kritéria složení forenzního týmu, vyšla výzva pro dětský tým. Pracovní skupina udržitelného financování se sejde 7. 5. 2020.

5. Dr. Hollý informoval o jednání s představiteli zdravotních pojišťoven (ZP) nad memorandem o akutní lůžkové psychiatrické péči z roku 2019, které mělo podpořit reálně prováděnou akutní péči. Ukázalo se, že některá kritéria nesplnila více než polovina psychiatrických oddělení, a to kritérium podílu nedobrovolných příjmů a kritérium nepřetržitého přijímání pacientů, což podle původní dohody mělo být důvodem k úpravě těchto kritérií. V pracovní skupině došlo k dohodě, že bude tolerováno nesplnění jednoho z požadovaných kritérií a  že se sníží podíl požadovaných nedobrovolných hospitalizací. Představitelé zaměstnaneckých ZP však s touto dohodou nesouhlasili, takže diskuze stále probíhá a hledá se kompromis.

6. Dr. Hollý dále výbor informoval, že je třeba za výbor PS zaslat na MZ požadavky na změny v úhradové vyhlášce na rok 2020 kvůli pandemii, což se netýká jen psychiatrie, ale všech oddělení akutní péče v nemocnicích. O tomto tématu jednala po skončení jednání výboru užší skupina představitelů psychiatrických oddělení, prof. Kašpárek, dr. Šilhán a dr. Tuček.

7. Výbor PS po diskuzi schválil ustanovení pracovní skupiny pro akutní lůžkovou psychiatrickou péči ve složení dr. Hollý, prof. Horáček, prof. Kašpárek, dr. Tuček, dr. Papežová a dr. Možný. Úkolem této skupiny bude určit takové podmínky poskytování akutní lůžkové psychiatrické péče, aby je do roku 2030 dokázala plnit všechna psychiatrická oddělení, jak ve všeobecných, tak v  psychiatrických nemocnicích. Dalším tématem této pracovní skupiny může být určení sítě těchto oddělení.

8. Výbor PS se shodl, že kromě standardů léčby psychiatrických poruch je nezbytné, aby se ve spolupráci s MZ Psychiatrická společnost podílela také na vypracování dalších standardů, jako je standard provádění ochranných léčeb, standard používání omezovacích prostředků, případně další. Požádá o  spolupráci Mgr. Běhounka, který na MZ v rámci projektu sledování kvality péče sbírá podklady o současné podobě používání omezovacích prostředků v lůžkových psychiatrických zařízeních.

9. Dr. Možný informoval výbor PS o výsledcích svého zkoumání, nakolik psychiatrická oddělení všeobecných nemocnic splňují kritéria poskytování akutní psychiatrické péče. Na základě dotazníku zjistil, že většina psychiatrických oddělení (PO) deklaruje, že kritéria poskytování akutní psychiatrické péče splňuje. Některá PO nepřijímají pacienty nepřetržitě, několik málo přijímá jen dobrovolné pacienty a nepoužívají se zde omezovací prostředky. Některá PO nepřijímají určité typy poruch, například poruchy příjmu potravy, nebo nepřijímají intoxikované či vysoce agresivní a neklidné pacienty. Téměř všechna PO poskytují i ambulantní péči a konziliární péči, některá mají i denní stacionář a spolupracují se sociálními službami ve své spádové oblasti.

10. Výbor PS diskutoval návrh Sekce soudní psychiatrie na změny v procesu provádění soudně znaleckých posudků. Shodl se na tom, že současný způsob přípravy soudních znalců je nedostatečný a že by měl mít formu funkčního kurzu nebo nástavbové specializace. Na druhé straně je třeba se vyvarovat toho, aby byl systém přípravy pro budoucí soudní znalce natolik náročný, že by je to od této specializace odrazovalo. Výbor PS pověřil prof. Mohra, aby poslal představitelům Sekce soudní psychiatrie doplňující otázky, na jejichž základě by svůj návrh doplnili a upřesnili.

11. Výbor PS se zabýval dopisem z MZ, ve kterém je požadavek, aby vzhledem k  předpokládanému nárůstu psychických poruch v důsledku pandemie COVID-19 navrhl, které údaje a jakým způsobem by v této oblasti měly být sledovány. Shodl se, že tímto úkolem by měl být pověřen NÚDZ jako špičkové výzkumné pracoviště, které má se sběrem epidemiologických dat zkušenosti. Výbor PS je připraven získané údaje připomínkovat a navrhovat vhodná opatření. Pověřil prof. Mohra, aby napsal odpověď pro MZ.

12. Dr. Vaněk informoval výbor PS, že psychiatrické ambulance v březnu a dubnu vykázaly nárůst výkonů asi o 20 %, k čemuž došlo i proto, že bylo umožněno provádět vyšetření pacientů distančně, po telefonu nebo přes internet. Sekce ambulantní psychiatrie na základě těchto zkušeností vytvořila písemný návrh na jednání se zdravotními pojišťovnami s požadavkem, aby byla možnost provádět distanční vyšetření i po skončení nouzového stavu. Dr. Rektor vyslovil nesouhlas s tvrzením, že distanční vyšetření může plně nahradit přímý kontakt s pacientem. Výbor PS se shodl na podpoře požadavku Sekce ambulantní psychiatrie s tím, že provádění distančních vyšetření v ambulantní psychiatrické péči by mělo být hrazeno ze zdravotního pojištění nejméně do konce roku 2020, protože mnoho pacientů má a bude mít obavy k lékaři jezdit.

13. Dr. Možný informoval výbor PS, že všechny psychiatrické nemocnice měly v  měsících březnu a dubnu velký úbytek počtu přijatých pacientů, takže se v nich výrazně snížila obložnost, a pokud nedostanou nějakou formu kompenzace ze strany státu, nemohou letos udržet vyrovnané hospodaření.

14. Prof. Mohr informoval výbor PS, že program XIII. sjezdu PS, který se bude konat od 4. do 6. října 2020 v Mikulově, je již naplánován.

15. Výbor PS schválil návrh prof. Mohra, aby se konference, která se uskuteční v říjnu 2021, konala pod názvem "Léčba v psychiatrii a nová klasifikace MKN-11", protože tato klasifikace by měla vstoupit v platnost na začátku roku 2021 a účastníci konference by se s ní měli seznámit. Místo konání dosud není určeno.

16. Výbor PS dostal nabídku Asociace komunitních služeb na užší spolupráci při reformě psychiatrické péče a dohodl se, že pozve představitele AKS na nejbližší jednání výboru PS, které nebude probíhat distančně.

17. Výbor PS se rozhodl nominovat knihu prof. Rabocha "Duševní zdraví a  životní styl" na Cenu předsednictva ČLS JEP.

18. Výbor PS schválil návrh na úpravu pravidel pro udělení Kuffnerovy ceny. Bude do nich doplněno, že se jedná o cenu za knižní publikaci. Počet členů komise, kterou tvoří bývalí předsedové PS, zůstane beze změny, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

19. Výbor PS vzal na vědomí informaci o změně vedení Denního sanatoria Ondřejov a vyjádřil tomuto zařízení svou podporu v jeho záměru udržet kontinuitu komunitních služeb o vážně duševně nemocné.

20. Dr. Vaněk informoval výbor PS, že byl jmenován členem Akreditační komise MZ, jejíž první schůze se bude konat 19. května 2020.

21. Výbor PS na podnět dr. Rektora diskutoval problematiku odesílání k  hospitalizaci psychiatrických pacientů, kteří jsou depresivní, psychotičtí či mají sebevražedné tendence a zároveň jsou výrazně opilí. Shodl se na tom, že takový pacient by měl nejdříve vystřízlivět na protialkoholní záchytné stanici, ovšem ZZS je tam odmítá převážet, protože takový převoz není hrazen ze zdravotního pojištění. Tuto problematiku by bylo třeba řešit systémově na úrovni představitelů MZ a zdravotních pojišťoven.

22. Webináře Společnosti všeobecných lékařů ČLS JEP s příspěvkem na téma psychických nemocí se zúčastní prof. Mohr.

23. Výbor PS souhlasil s žádostí dr. Papežové, aby součástí příštího Zpravodaje PS byl dotazník ohledně toho, jaký je mezi ambulantními psychiatry zájem o zřízení ambulance s rozšířenou péčí.

24. Výbor PS schválil přijetí těchto nových členů: MUDr. Dagmar Stoszková, PN Praha-Bohnice; MUDr. Kristýna Jurková, PN Praha-Bohnice; MUDr. Jan Vondráček, PN Praha-Bohnice, MUDr. Mária-Vivian Winkler, NÚDZ Klecany; MUDr. Pavel Řezáč, PN Kosmonosy; MUDr. David Gomola, PN Praha-Bohnice

25. Vědecká schůze PS ČLS JEP se bude konat 2. 9. 2020 od 10 hod., předsedá MUDr. et PhDr. David Vaněk.

26. Příští schůze výboru se bude konat 3. 6. 2020 ve 12 hod., její forma bude upřesněna.

Zapsali Lenka Knesplová a MUDr. Petr Možný


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2020;116(4): 211 -212

Zpět