Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy / news

AKTUALITY K REFORMĚ PSYCHIATRICKÉ PÉČE DNES TROCHU JINAK


Česká a slovenská psychiatrie

V rámci Strategie reformy psychiatrické péče v ambulantní oblasti bylo v době jejího vzniku (rok 2012-2013) plánováno:

- dobudovat síť psychiatrických ambulancí v regionech, kde se jí nedostává, ale i plošně na úroveň zabezpečující dostatečně dostupnou psychiatrickou péči;

- rozšířit počet ambulancí klinických psychologů a dětských klinických psychologů.

Co se v návaznosti na reformní kroky v minulých letech již událo:

- zproštění regulací u ochranných léčeb v ambulantní oblasti;

- zproštění regulací v rámci léčby depotními preparáty;

- zproštění regulací v rámci léčby (farmaka, výkony);

- vznik standardu ambulantní péče (standardní, ambulance s rozšířenou péčí - Věstník MZ č. 5/2016);

- změna přístupu pojišťoven z pohledu "síť je dostatečná" k rozvoji sítě, včetně alokace finančních prostředků;

- umožnění vstupu psychiatrických sester do systému;

- navýšení bodového ohodnocení u odb. 305 (psychiatrie), u odb. 914 (sestra pro péči v psychiatrii) navýšení bodového ohodnocení i režie;

- byly vytvořeny a zakotveny do Seznamu zdravotních výkonů výkony, které podporují spolupráci mezi segmenty péče (Konzultace psychiatra nebo klinického psychologa s pracovníky multidisciplinárního týmu) a umožňují poskytování péče ve vlastním sociálním prostředí (Návštěva psychiatra, klinického psychologa ve vlastním sociálním prostředí pacienta) i větší podíl práce s rodinou.

Výbor Psychiatrické společnosti vznesl v rámci svého zpravodaje dotazy týkající se ambulantní péče. Odpovědělo 75 kolegů - ambulantních psychiatrů: 28 kolegů pracuje v ambulanci bez sestry, 27 se všeobecnou sestrou, 8 s  provozní asistenkou, 1 se zdravotně-sociální pracovnicí, 8 spolupracuje s  psychiatrickou sestrou, přičemž některé ambulance pracují jak s všeobecnou sestrou, tak provozní asistentkou/asistentem, i se všeobecnou sestrou.

Česká a slovenská psychiatrie

20 kolegů uvažuje o rozvoji ambulance směrem k ambulanci s rozšířenou péčí, 5 z nich již aktivně činí kroky ke změně.

Česká a slovenská psychiatrie

Doufejme, že se i přes současnou personální nouzi ve zdravotnictví podaří rozšířit síť ambulancí psychiatrických, psychologických i ambulancí s  rozšířenou péčí.

MUDr. Simona Papežová
Gestor projektu deinstitucionalizace péče o duševně nemocné
MZ ČR


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2020;116(4): 210

Zpět