Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 4. března 2020


1. Doc. Anders prošel jednotlivé body zápisu z únorového jednání výboru PS a  konstatoval, že členové výboru zadané úkoly splnili. Probíhají výukové kurzy pro lékaře před atestací. Komise pro schvalování akreditací psychiatrických pracovišť se dosud nesešla, ale její složení bylo už na MZ schváleno. Program sjezdu PS byl již dokončen, bude brzy rozeslán účastníkům. Dr. Vaněk nabídl klinické farmaceutce, aby navázala spolupráci s několika psychiatrickými ambulancemi a poté informovala o průběhu této spolupráce.

2. Výbor PS vyslechl informaci Dr. Rislera ze společnosti Janssen-Cilag o  novém antidepresivním přípravku SPRAVATO, což je esketamin v nosním spreji. Po diskusi se shodl na tom, že esketamin je léčivem se slibným potenciálem pro léčbu farmakorezistentních depresivních poruch, proto má zájem na vytvoření Společného stanoviska s VZP, které by umožnilo ordinovat lék SPRAVATO vybraným psychiatrickým ambulancím, splňujícím nezbytná personální a  technicko-prostorová kritéria, ještě před jeho plošným uvedením na trh.

3. Dr. Papežová informovala výbor PS o dalších krocích reformy psychiatrické péče. V některých psychiatrických nemocnicích se připravuje zahájení provozu oddělení akutní psychiatrické péče. První vlna Center duševního zdraví vstupuje do fáze udržitelného financování ze strany zdravotních pojišťoven (ZP). Připravují se výzvy na vytvoření multidisciplinárních týmů pedopsychiatrické a gerontopsychiatrické péče. Výkony pro CDZ, které jsou dosud v číselnících ZP, byly podány k projednání v pracovní skupině k  Seznamu zdravotních výkonů. Jsou připravovány návrhy výkonů pro multidisciplinární týmy, aby mohly být zařazeny do číselníků pojišťoven a  stát se součástí dodatků ZP pro pilotní ověření těchto služeb. Připravuje se jednání s představiteli ZP ohledně principů reformy, systému provázanosti péče, včetně výkonů, které jsou v rámci RPP nové, aby pro ně bylo jasné, komu je mají nasmlouvat a kdo je má provádět.

4. Výbor PS se seznámil s brožurou ohledně vysazování psychofarmak, vydanou organizací VIDA, a shodl se na tom, že v textu jsou zavádějící informace, zdůrazňovány jsou nežádoucí a vedlejší účinky psychofarmak, zatímco rizika jejich vysazení jsou bagatelizována. Proto výbor PS považuje tento text z  odborného hlediska za škodlivý.

5. Diskusi o problematice personálního obsazení psychiatrických oddělení všeobecných nemocnic, které v současné době neumožňuje zajistit nepřetržitou dostupnost psychiatra, se výbor PS rozhodl přesunout na své příští jednání v  dubnu 2020.

6. Výbor PS se seznámil s návrhem společného memoranda o spolupráci PS a České psychoterapeutické společnosti. Shodl se na tom, že v memorandu je třeba doplnit některé body a poté je výbor PS znovu projedná. V souvislosti s tím rozhodl, že pověří Psychoterapeutickou sekci PS, aby vytvořila zadání pro ÚZIS k analýze dat ohledně poskytování psychoterapie.

7. Výbor PS pověřil prof. Mohra, aby zaslal na MZ odpověď ohledně dotazu na možnosti léčby pacientů se specifickou parafilní poruchou, v němž uvede, že účinnost kastrace nelze plnohodnotně nahradit jinými léčebnými metodami u  jedinců, kteří při léčbě nespolupracují. Všechny ostatní léčebné metody předpokládají spolupráci pacienta.

8. Výbor PS vyjádřil souhlas s podporou studie Dr. Winklera a spol. z NÚDZ ohledně zjišťování doby neléčené psychózy v ČR.

9. Výbor PS vyjádřil souhlas se stanoviskem výkonného výboru reformy psychiatrické péče, že při uzavírání smluv mezi zdravotními pojišťovnami a  pracovišti klinické psychologie budou tyto smlouvy uzavírány pouze tam, kde je těchto služeb nedostatek, a že zdravotní pojišťovny budou dávat přednost smlouvám pro komplexnější psychiatricko-psychologické služby, jako jsou ambulance s rozšířenou péčí (ARP), centra duševního zdraví a další komunitní služby.

10. Dr. Rektor informoval výbor PS o prvním jednání výboru Psychoterapeutické sekce po volbách. Předsedou sekce byl zvolen Dr. Rektor, místopředsedou Dr. Forman. Výbor Psychoterapeutické sekce na svém jednání určil zástupce PS do komise IPVZ pro akreditaci psychoterapeutických výcviků.

11. Prof. Mohr informoval výbor PS o přípravě sjezdu PS ve dnech 10. až 13. června 2020 v Mikulově. Úvodní přednášku bude mít prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, ředitel Centra výzkumu globální změny AV ČR (Czech Globe). Další plenární přednášku bude mít Dr. Popov o životě a díle S. Nevoleho. Třetí plenární přednášku bude mít prof. Horáček na téma duševní nemoc a životní prostředí. Zahájení sjezdu se za WHO zúčastní Dr. Matic.

12. Žádostí o doporučení programu ITAREPS se bude výbor PS zabývat na svém příštím jednání, protože přišla až v den tohoto jednání výboru PS.

13. Vzhledem k tomu, že rozesílání tištěné formy Zpravodaje PS je v současné době neefektivní a finančně nákladné, rozhodl výbor PS, že k příštímu číslu tištěného Zpravodaje bude přiloženo upozornění, že tato jeho verze končí, a  pokud jej někdo bude chtít i nadále dostávat v tištěné podobě, musí o to písemně zažádat.

14. Výbor PS pověřil Dr. Vaňka, aby napsal své připomínky k návrhu akčního plánu prevence sebevražd a poslal je ostatním členům výboru PS k vyjádření.

15. Dr. Papežová pošle členům výboru PS k vyjádření a schválení odůvodnění potřebnosti používání síťových lůžek v psychiatrických zařízeních, které poté zašle na MZ.

16. Výbor PS diskutoval o oprávněnosti důvodů odvolání Dr. Maška z funkce ředitele PN Havlíčkův Brod, které uvedlo ve svých prohlášeních MZ. Dr. Možný zastával stanovisko, že tyto důvody byly zčásti nepravdivé, což uznal i  ministr Vojtěch, zčásti byly oprávněné, ale nikoli natolik závažné, aby ospravedlňovaly odvolání z funkce ředitele, který má vysokou podporu svých podřízených a mezi ostatními řediteli psychiatrických nemocnic vysokou odbornou prestiž.

Dr. Papežová hájila rozhodnutí ministra, který má právo odvolat ředitele, pokud jako ředitel přímo řízené organizace neplní zadání svého zřizovatele. Dr. Mašek tato zadání neplnil (např. v oblasti ochranného léčení nedokázal zajistit včasné přijímání pacientů s nařízenou ochrannou léčbou, a to i v případech, kdy se jednalo o nebezpečné jedince), mezi svými spolupracovníky zpochybňoval smysl a proveditelnost reformy psychiatrické péče, a proto nedostatečně aktivně plnil zadání k transformaci nemocnice, která z MZ dostával. Doufá, že se atmosféra v PN Havlíčkův Brod po krátké době uklidní a  nově jmenovaný ředitel či ředitelka bude více nakloněn či nakloněna podpoře reformy.

Dr. Rektor se vyjádřil, že argumenty Dr. Papežové považuje za relevantní, ale způsob, jakým bylo odvolání Dr. Maška provedeno, považuje za nešťastný.

Výbor PS se shodl na stanovisku, že odvolání Dr. Maška z funkce ředitele PN Havlíčkův Brod je plně v kompetenci ministra zdravotnictví a že Psychiatrická společnost nemůže hodnotit jeho oprávněnost či neoprávněnost.

17. Příští Vědecká schůze PS ČLS JEP se bude konat 1. 4. 2020 od 10 hod., předsedá prim. MUDr. Petr Popov.

18. Příští schůze výboru se bude konat 1. 4. 2020 ve 12 hod. v knihovně PK, Ke Karlovu 11, Praha 2.

Zapsali Lenka Knesplová a MUDr. Petr Možný


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2020;116(2): 93 -94

Zpět