Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 5. února 2020


1. Výbor PS vyslechl vyjádření výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie k  problematice akutního nedostatku lůžkové kapacity pro léčbu akutních (neodkladných) pacientů. Členové sekce upozornili, že podle jejich informací Ministerstvo zdravotnictví plánuje zrušit akutní dětské psychiatrické oddělení v Lounech s tím, že děti s psychickými problémy by měly být léčeny na pediatrických odděleních v okresních nemocnicích. Sekce DDP s tímto záměrem vyjádřila nesouhlas a žádala podporu výboru PS. Dr. Papežová ujistila členy výboru sekce DPP, že tato informace není pravdivá. DPO v Lounech nemá být v  dohledné době rušena, ale nebyl schválen její transformační plán, o kterém se bude dále jednat. Kromě toho se zvažuje možnost pilotního ověření, zda by u  lehčích diagnóz bylo možné poskytovat pedopsychiatrickou péči na pediatrických odděleních, ale není o tom rozhodnuto. Výbor PS uzavřel tento bod konstatováním, že bere vyjádření sekce DDP na vědomí s tím, že se jedná o  problém, který se projednává, a zatím nic není definitivně rozhodnuto.

2. Prof. Mohr provedl kontrolu zápisu z minulého jednání výboru PS. Konstatoval, že zdravotní výkon ochranné léčby bude zařazen do Seznamu výkonů od roku 2021 s hodnotou 45 bodů. K žádosti o podporu hrazení programu ITAREPS dostal výbor PS stanovisko VZP, že zákon neumožňuje financovat program, který provozuje nezdravotnická organizace.

3. Dr. Papežová seznámila výbor PS s postupem reformy psychiatrické péče (RPP) s tím, že souhrn všech novinek je umístěn na webových stránkách PS. Bylo nově nastaveno financování akutní psychiatrické péče formou DRG. Platba za následnou lůžkovou psychiatrickou péči bude v prvních 120 dnech navýšena, poté dojde k jejímu poklesu na úroveň platnou i v ostatních zdravotnických oborech. Probíhá jednání s MPSV ohledně rozvíjení sociálních služeb pro duševně nemocné, aby bylo pacienty, kteří nemají vlastní sociální zázemí, kam po stabilizaci jejich psychického stavu propouštět. Byl schválen Národní akční plán duševního zdraví (NAPDZ), proběhlo první jednání koordinační skupiny, kde již dostávají úkoly i jiná ministerstva než MZ. Koordinační skupina bude zahrnovat představitele jednotlivých ministerstev a budou se scházet jednou měsíčně. Byly přijaty nové výkony v ambulantní psychiatrické péči - návštěva psychiatra a klinického psychologa ve vlastním sociálním prostředí pacienta, konzultace psychiatra nebo klinického psychologa s pracovníky multidisciplinárního týmu. Do Seznamu zdravotních výkonů byly zařazeny nové výkony pro psychiatrickou sestru, režie této odbornosti byla navýšena na úroveň domácí péče. První CDZ již vstoupily do fáze udržitelného financování, v jehož rámci budou placena jak zdravotními pojišťovnami, tak z rozpočtů krajských úřadů. Jsou připravovány výzvy na pilotní projekty na pedopsychiatrické týmy a na forenzní psychiatrické týmy.

4. Dr. Možný upozornil, že požadavek Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven na zahájení provozu akutních psychiatrických oddělení a na rozvoj dalších služeb v psychiatrických nemocnicích (PN) naráží na nedostatečný počet lékařů v PN, který provozování těchto služeb vyžaduje.

5. Výbor PS diskutoval možnost zdravotnického výkonu "odborná konzultace specializovaného pracoviště". Shodl se, že by mu muselo předcházet určení, která pracoviště budou považována za specializovaná a jak by se řešila odpovědnost za léčbu pacienta po provedení této konzultace.

6. Výbor PS pověřil sekci psychoterapie, aby nominovala dva členy do komise IPVZ pro schvalování programů psychoterapeutických výcviků.

7. Výbor PS schválil záštitu PS nad 12. českou konferencí KBT v Kroměříži, 28. konferencí Duševní zdraví mládeže v Brně a 59. AT konferencí v Seči.

8. Prof. Mohr informoval výbor PS o potřebě připravit se na změny v  klasifikaci psychiatrických diagnóz v MKN-11. Do češtiny bude text MKN-11 překládat ÚZIS, PS by se měla aktivně podílet na překladu kapitoly duševních poruch. MKN-11 by měla vejít v platnost od 1. 1. 2022.

9. Výbor PS diskutoval žádost PhDr. Palčové z NÚDZ o zaslání kontaktů na členy PS kvůli upřesnění osobních údajů do nově připravovaného Adresáře psychiatrů ČR. Výbor PS se shodl, že PS nemůže poskytnout adresy svých členů bez jejich souhlasu. Nabídne však PhDr. Palčové, že informaci o chystaném Adresáři psychiatrů ČR zveřejní na internetových stránkách PS a ve Zpravodaji PS.

10. Dr. Vaněk informoval výbor PS, že se zúčastnil jednání na SÚKL ohledně informování lékařů o nežádoucích účincích léků, které se nově objeví. Dohodl se s představiteli SÚKL, že budou mít přednášku o této problematice na některé odborné schůzi PS.

11. Výbor PS diskutoval návrh na pilotní projekt Spolupráce klinického farmaceuta s ambulantním psychiatrem. Shodl se na tom, že by bylo nezbytné určit pravomoci a odpovědnost obou odborníků při jejich spolupráci. Nebrání se dalšímu jednání o tomto projektu.

12. Prof. Kašpárek informoval výbor PS o problematice vzdělávacích předatestačních programů. Vzdělávací programy podle odlišných akreditací budou ještě 10 let probíhat souběžně. V nových vzdělávacích programech jsou zařazeny kurzy EKT, psychofarmakoterapie a psychoterapie. Pořádáním těchto kurzů jsou pověřené pouze lékařské fakulty a IPVZ. Psychoterapeutické kurzy bude pořádat 1. LF UK a VFN v Praze a PK Olomouc. Psychofarmakologické kurzy by měly probíhat ve spolupráci 1. LF UK a ČNPS. Kurzy EKT již probíhají na lékařských fakultách.

13. Prof. Mohr informoval výbor PS, že proces schvalování akreditací jednotlivých psychiatrických pracovišť se na MZ opět rozbíhá a že mu představitelé MZ ústně přislíbili, že se bude uznávat praxe uskutečněná na zdravotnických pracovištích, po vypršení přechodného období do data získání nové akreditace. Bude to ale probíhat na základě individuální žádosti každého uchazeče o atestaci.

14. Výbor PS probíral průběh příprav na 13. sjezd PS v termínu 10. - 13. 6. 2020 v Mikulově. Dr. Papežová seznámila výbor PS s předběžným programem sjezdu. Dále výbor diskutoval pozvání odborníků na úvodní plenární přednášku a  seznam pozvaných osobností z MZ a WHO. Schválil návrhy na udělení medaile za zásluhy o rozvoj psychiatrie nelékařům, diskutoval návrhy na udělení Čestného členství PS a pověřil sekretářku PS paní Knesplovou, aby zaslala pozvání laureátům Heverochových medailí.

15. Výbor PS pověřil Dr. Popova, aby vypracoval odpověď na dotaz úřednice Moravskoslezského kraje ohledně správnosti postupu pedopsychiatričky, týkající se její oznamovací povinnosti, s tím, že se dotaz netýká posouzení odbornosti, ale že se jedná o právní záležitost.

16. Prof. Mohr seznámil výbor PS s dopisem MUDr. Holanové, který se týkal posuzování způsobilosti řízení pod vlivem návykových látek. Výbor PS pověřil prof. Mohra, aby MUDr. Holanové odpověděl.

17. Prof. Mohr informoval výbor PS, že se ve dnech 24. a 25. ledna 2020 zúčastnil v Bruselu zasedání Rady národních psychiatrických asociací Evropské psychiatrické asociace (EPA Council of National Psychiatric Associations), kde byl diskutován akční plán Rady NPA, organizační změny a další návrhy, včetně vytvoření mapy péče o duševní zdraví v Evropě. Na zasedání prezentoval společné sympozium NPA/EPA a České a Slovenské psychiatrické společnosti, které proběhlo na 18. ČS psychiatrickém sjezdu v Brně v září 2019. Dne 21. 1. 2020 se spolu s prof. Hrdličkou zúčastnil konzultace na MPSV ohledně doporučení definice zdravotních podmínek pro vznik nároku osob s velmi těžkými formami PAS starších 3 let věku na přiznání příspěvku na pořízení motorového vozidla.

18. Dr. Papežová informovala výbor PS o organizačních změnách na MZ. Byl zrušen Odbor koncepcí a reforem a místo něj vznikla dvě nová oddělení - oddělení reformy péče o duševní zdraví, jehož vedoucí bude Mgr. Bernau, a  oddělení strategií, jehož vedoucí bude dosavadní vedoucí odboru koncepcí a  reforem Ing. Matějková. Dr. Protopopová se stala členkou kabinetu ministra a  Rady vlády pro duševní zdraví, její pozici vedoucího garanta reformy psychiatrické péče zaujala Dr. Papežová. Gestorem transformace nemocnic bude místo ní Bc. Štěpán Plecháček.

19. Dr. Pěč informoval výbor PS o tom, že na jednání výboru České psychoterapeutické společnosti (ČPstS) byl přijat návrh na memorandum o  vzájemné spolupráci mezi PS a ČPstS. Výbor PS se k němu vyjádří na svém příštím jednání v březnu.

20. Výbor PS schválil návrh Dr. Papežové, aby se na svém příštím jednání zabýval možnou změnou personálního standardu akutního psychiatrického oddělení, vzhledem k dlouhodobému nedostatku odborných pracovníků, kteří zajišťují provoz těchto oddělení.

21. Výbor PS schválil členství v PS u těchto žadatelů: MUDr. Kristýna Vochosková, MUDr. Kristina Čistoňová, MUDr. Hana Dvořáková, MUDr. Barbora Zahradníková.

22. Výbor PS schválil žádost o zrušení členství v PS těmto žadatelům MUDr. Rudolf Fejtek; MUDr. Petr Hřibňák; MUDr. Elena Hřibňáková; MUDr. Josef Fiala; PhDr. Václav Jiřička, Ph.D.; MUDr. Jiří Táborský; MUDr. Bc. Daniela Jelenová; MUDr. Karina Verébová; MUDr. Jitka Machová.

23. Výbor PS schválil žádost o snížení členského příspěvku do PS těmto žadatelkám: MUDr. Lucia Vašková; MUDr. Kateřina Vojtová.

24. Příští Vědecká schůze PS ČLS JEP se bude konat 4. 3. 2020 od 10 hod., předsedá MUDr. Petr Možný.

25. Příští schůze výboru se bude konat 4. 3. 2020 ve 12 hod. v knihovně PK, Ke Karlovu 11, Praha 2.

Zapsal MUDr. Petr Možný


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2020;116(2): 91 -93

Zpět