Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

REFORMA PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
PROJEKT "PODPORA VZNIKU NOVÝCH SLUŽEB V OBLASTI PÉČE O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ"


Cílem projektu je vytvořit konkrétní podobu komunitní psychiatrické péče a  pilotně ověřit provoz multidisciplinárních týmů duševního zdraví pro děti a  adolescenty, pro seniory, pro adiktologické pacienty/klienty, pro pacienty/ klienty s nařízeným ochranným léčením a pacienty, kteří budou docházet do ambulancí s rozšířenou péčí.

Aktivity vycházející z reformy psychiatrické péče zajistí podmínky pro přesun těžiště péče do komunity a sníží tak sociální vyloučení osob s duševním onemocněním.

Česká a slovenská psychiatrie

Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty zajišťuje funkční propojení ambulantní a lůžkové pedopsychiatrické péče. Propojuje zdravotní problematiku s ostatními organizacemi věnujícími se dětem - školy, pedagogicko-psychologické poradny, OS-POD, sociální služby atd. Během pilotního provozu se ověří, nakolik jsou tyto týmy schopné pomoci nejen mladým pacientům/klientům a jejich rodinám, ale i odlehčit stávajícím modelům péče. Výzva k předkládání Žádostí o dotaci byla vyhlášena v prosinci 2019. Zahájení provozu prvního týmu je naplánováno na léto 2020.

Multidisciplinární tým duševního zdraví pro seniory poskytuje péči, která směřuje ke stabilizaci stavu pacienta/klienta, ke zvýšení kompetencí pečujících blízkých a k nastavení komunitních služeb dostupných v místě bydliště pacienta/klienta. K zajištění hlavního cíle, maximální společenské integrace a klinického i sociálního (recovery) zotavení pacientů/klientů, tým ve svém regionu spolupracuje s dalšími potřebnými subjekty a službami jak specializovanými, tak těmi, které jsou určeny pro běžnou populaci seniorů. Výzvu k předkládání Žádostí o dotaci plánujeme zveřejnit v dubnu 2020. Spuštění pilotních týmů plánujeme na září 2020.

Adiktologický multidisciplinární tým duševního zdraví je zaměřen na rizikové uživatele alkoholu, tabáku i nelegálních návykových látek od 15 let, včetně patologických hráčů. Tým pracuje formou case managementu v modelu flexibilní asertivní komunitní léčby, zaměřuje se na prevenci hospitalizací a pomoc v  krizi. K zajištění hlavního cíle - optimální společenské integrace a  zdravotního i sociálního zotavení pacientů/klientů - spolupracuje poskytovatel ve svém regionu s dalšími potřebnými subjekty a službami jak specializovanými, tak s těmi, které jsou určeny pro běžnou populaci. Výzva k  předkládání Žádostí o dotaci byla vyhlášena 20. 3. 2020, předpokládané spuštění pilotujících týmů je plánováno na léto 2020.

Ambulance s rozšířenou péčí zajišťuje komplexní léčbu pro pacienty s duševním onemocněním. Důraz je kladen na nefarmakologické postupy, podporu programů na udržení a rozvoj specifických dovedností a posílení kompetencí nelékařských profesí. Pilotní provoz zároveň slouží ke zmapování činnosti a finanční náročnosti ambulancí prostřednictvím informací o zdravotních výkonech, k  nastavení úhradových mechanismů a k jejich prověření v praxi. Výstupem ověření výčtu výkonů použitých v pilotním provozu bude nastavení finálního souboru výkonů k vykazování zdravotních služeb. Výzva k předkládání Žádostí o dotaci byla zveřejněna v říjnu 2019. Pilotní ambulance by měly zahájit svůj provoz v  červnu 2020.

Ambulance s rozšířenou adiktologickou péčí zajišťuje komplexní léčbu pro pacienty s adiktologickou poruchou. Cílem bude zejména navázat a rozvíjet spolupráci s již existujícími zdravotně-sociálními službami a klíčovými poskytovateli péče v oboru psychiatrie a adiktologie s maximálně efektivním využitím aktivních lékařských úvazků. Pilotní provoz slouží ke zmapování činnosti a finanční náročnosti ambulancí prostřednictvím informací o  zdravotních výkonech, k nastavení úhradových mechanismů a k jejich prověření v  praxi. Výstupem ověření výčtu výkonů použitých v pilotním provozu bude nastavení finálního souboru výkonů k vykazování zdravotních služeb. Výzvu k  předkládání Žádostí o dotaci plánujeme vyhlásit v dubnu 2020. Spuštění pilotních ambulancí plánujeme na září 2020.

Forenzní multidisciplinární tým poskytuje péči pacientům/klientům s nařízeným ochranným léčením. Jeho funkcí je prevence hospitalizací, jejich zkracování a  nápomoc k reintegraci do vlastního sociálního prostředí. Cílem Programu je pilotní zavedení komplexních zdravotních a sociálních služeb v rámci jednoho týmu, ověření jeho fungování v konkrétních podmínkách a využití výstupů pilotního ověření pro další zavádění Programu do praxe při poskytování služeb dospělým pacientům/klientům s nařízeným ochranným léčením. Tým úzce spolupracuje i s místně příslušným soudem, Probační a  mediační službou a Policií ČR. Výzva k předkládání Žádostí o dotaci byla vyhlášena v lednu 2020. Zahájení provozu týmů je plánováno na léto 2020.

Mgr. Miloslava Vlková
projektový manažer


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2020;116(2): 90 -91

Zpět