Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 4. prosince 2019


1. Doc. Mohr prošel zápis z listopadového jednání výboru PS. Informoval výbor PS, že na MZ probíhá jednání o psychoterapeutickém vzdělávání lékařů s cílem umožnit jim atestaci z psychoterapie. Dále probíhá diskuse o konečné podobě Národního akčního plánu duševního zdraví (NAPDZ) a jeho finančních nákladech v  průběhu následujících 10 let. NAPDZ má být schválen do konce roku 2019. První jednání Rady vlády pro duševní zdraví (RVDZ) proběhne 16. 12. 2019. Členem RVDZ za PS je doc. Anders.

Na MZ byla zaslána odpověď na otevřený dopis ohledně odstoupení dr. Matýse z  jeho funkcí, ve které se uvádí, že dr. Matýs odstoupil na základě vlastního rozhodnutí, nikoli proto, že by byl odvolán.

2. Jednání pracovní skupiny MZ ohledně registračního listu k výkonu ochranného léčení se za ambulantní psychiatry zúčastnil prim. Brichcín, výkon by měl být schválen.

3. Ředitelka sekretariátu PS paní Knesplová napsala předsedům odborných sekcí PS, aby připravili program sympozií o novinkách ve své odborné oblasti na sjezd PS v Mikulově v červnu 2020. Dr. Popov zorganizuje na Psychiatrickém sjezdu v červnu 2020 programový blok ohledně prací doc. Nevoleho.

4. Výbor PS projednal návrh rozpočtu na rekonstrukci kanceláře PS v prostorách VFN Praha a shodl se, že navrhovaná částka je příliš vysoká. Pověřil proto doc. Anderse, aby jednal s vedením VFN o snížení této částky, ale zároveň pověřil ředitelku sekretariátu PS paní Knesplovou, aby hledala vhodné prostory pro kancelář PS mimo VFN.

5. Výbor PS pověřil dr. Papežovou, aby na MZ tlumočila stanovisko PS, že zákaz používání síťových lůžek není v zájmu péče o duševně nemocné.

6. Výbor PS diskutoval průběh reformy psychiatrické péče. Ve dnech 14. a 15. 11. 2019 proběhlo v Hradci Králové sympozium o reformě psychiatrické péče. Transformační plány psychiatrických nemocnic na léta 2020-2023 jsou nyní projednávány na MZ, po jejich schválení budou podkladem k uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami.

Byl schválen vznik dalších čtyř CDZ: v Brně, v Praze 2-Podskalí, v Táboře a  v Jihlavě.

7. Výbor PS projednal žádost o doporučení hrazení systému včasné detekce hrozícího relapsu psychóz ze zdravotního pojištění a dospěl k závěru, že tato záležitost by se měla řešit komplexně, v rámci celého systému financování psychiatrické péče. Výbor PS požádá provozovatele systému ITAREPS dr. Španiela o vyčíslení nákladů na provoz tohoto systému a poté tuto žádost předloží na jednání pracovní skupiny pro financování psychiatrické péče MZ, která se bude konat 6. 1. 2020.

8. Výbor PS pověřil dr. Hollého, aby se místo dr. Papežové zúčastnil jednání pracovní skupiny seznamu zdravotních výkonů dne 5. 12. 2019, kde se bude schvalovat zařazení výkonu ochranného léčení do seznamu výkonů v roce 2021.

9. Výbor PS souhlasil s návrhem doc. Mohra, že podpoří kandidaturu prof. Danuty Wasserman ze Švédska na místo prezidentky WPA.

10. Výbor PS diskutoval problematiku chybějících Doporučených léčebných postupů na stránkách PS. Pověřil doc. Mohra, aby všem garantům jednotlivých doporučených postupů napsal urgenci s žádostí, aby texty na svá témata dodali co nejdříve.

11. Výbor PS vyslovil spokojenost s mediální prezentací psychiatrických témat, kterou má na starost Mgr. Červenka. V prosinci bude hlavním tématem závislost na alkoholu, podklady pro tiskovou zprávu poskytne dr. Popov.

12. Výbor PS schválil návrh dr. Možného na vydání prohlášení na podporu prof. Höschla, který byl v uplynulých týdnech v médiích obviněn ze spolupráce s StB v 80. letech 20. století. Text tohoto prohlášení bude umístěn na stránky PS.

13. Výbor PS diskutoval výběr pozvaných řečníků na úvodní plenární přednášku psychiatrického sjezdu v Mikulově v červnu 2020. Pověřil doc. Mohra, aby několik kandidátů oslovil a zjistil, zda by byli ochotni na sjezdu vystoupit.

14. Výbor PS pověřil dr. Hollého, aby zajistil odborné sympozium na sjezdu Slovenské psychiatrické společnosti, který se bude konat v Bratislavě od 17. do 20. 6. 2020. Vystoupit by zde měli dr. Hollý, doc. Anders, dr. Pastucha a  dr. Papežová.

15. Výbor PS schválil návrh motta Česko-slovenského sjezdu, který se uskuteční v září 2021 v Brně - "Česká a slovenská psychiatrie ve světle standardů a  reforem".

16. Výbor PS schválil přihlášky nových členů: Mgr. Judita Lorencová, Praha; MUDr. Andrea Kuzmová, PL Šternberk.

17. Vědecká schůze PS ČLS JEP se bude konat 5. 2. 2020 od 10 hod., předsedá prim. MUDr. Petr Možný.

18. Příští schůze výboru PS se bude konat 5. 2. 2020 od 12 hod. v knihovně PK VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2.

Zapsali: Lenka Knesplová a MUDr. Petr Možný


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2020;116(1): 48

Zpět