Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

IMPLEMENTACE SRPP V ROCE 2019


V roce 2019 se reforma psychiatrické péče významně posunula. Dochází ke změnám systému, které jsou nezbytné pro jeho komplexní a provázané fungování.

V oblasti ambulantní péče v souladu se SRPP dochází k rozvoji sítě v regionech, kde se jí nedostává, zdravotní pojišťovny v rámci konceptu ARP umožňují vstup psychiatrických sester do systému. Ze strany zdravotních pojišťoven je podpora vzniku nových psychologických ambulancí v regionech s jejich malou dostupností. Máme nové výkony v odb. psychiatrie i psychiatrická sestra.

Limitem rozvoje jsou personální zdroje, kterých je napříč zdravotnictvím, psychiatrickou péči nevyjímaje, nedostatek.

Co se týká CDZ - prvních pět vstupuje v roce 2020 do ostrého provozu z  veřejného zdravotního pojištění (zdravotní část) a z rozpočtu krajů (sociální část). Celkem vstupuje do sítě 21 CDZ z plánovaných 30 v návaznosti na SRPP. První zkušenosti ukazují přínosnost tohoto prvku péče pro pacienty, lepší návaznost péče u vážně nemocných pacientů po propuštění z psychiatrické nemocnice a pomoc psychiatrickým ambulancím v péči o pacienty s těžkým průběhem onemocnění.

Dochází k legalizaci - nasmlouvání akutní péče v psychiatrických nemocnicích, které ji léta provádějí a k poskytování této péče se hlásí. Došlo k nastavení stejných pravidel pro úhradu akutní psychiatrické péče jak v somatických, tak v psychiatrických nemocnicích. Při splnění kritérií kvality je stanovena vyšší základní sazba podle případového paušálu. U psychiatrických nemocnic je zahrnut v případě poskytování akutní péče transformační koeficient, který platbu ještě dál navyšuje jako zohlednění nákladů spojených se změnami v  poskytované péči.

U psychiatrických nemocnic se pokračuje v transformaci, každá nemocnice má již vytvořený a Ministerstvem zdravotnictví schválený transformační plán, který reflektuje specifika nemocnice a regionu, ve kterém je umístěna. Mnohé nemocnice již zřídily či zřizují CDZ, rozvíjejí ambulantní péči a provozují, či zvažují založení otevřených psychiatrických stacionářů. V návaznosti na vznik akutních lůžek a Center duševního zdraví je plánována odpovídající redukce lůžek následné péče pro jednotlivé nemocnice. Nedílnou součástí transformace je také individualizace péče, rozvoj multidisciplinární spolupráce a zvyšování kvality poskytované péče.

V legislativní rovině pracujeme na úpravě legislativy v oblasti uchovávání zdravotnické dokumentace v našem oboru (zkrácení doby uchovávání ze 100 let), zakotvení CDZ do zdravotnické a sociální legislativy, pokračují práce na rozvoji Seznamu zdravotních výkonů pro oblast psychiatrické péče.

Velkým úspěchem je založení Rady vlády pro duševní zdraví, která byla 8. 10. 2019 zřízena vládou ČR jako koordinační a poradní orgán vlády ČR. Nyní probíhá schvalování Národního akčního plánu pro duševní zdraví.

O dalším vývoji vás budeme informovat.

22. 1. 2020

MUDr. Simona Papežová


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2020;116(1): 47

Zpět