Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

18. ČESKO-SLOVENSKÝ PSYCHIATRICKÝ SJEZD, BRNO
25. - 27. 9. 2019


Letos v září se v hotelu International v Brně konal 18. Česko-slovenský psychiatrický sjezd s mottem "Po stopách česko-slovenské psychiatrie na cestě do budoucnosti". V tomto období jsme si připomněli stoleté výročí samostatné Československé psychiatrie a na brněnském sjezdu jsme připravili několik příležitostí vzpomenout si na významné osobnosti našeho oboru, jejich oblasti zájmu a ukázat, kam se vývoj posunuje v dnešní době. Na programu se podílely obě národní odborné společnosti a díky tomu jsme měli možnost navštívit sympozia věnovaná K. Náhunkovi, J. Molčánovi, E. Guensbergerovi, I. Žuchovi, J. Fleischerovi, K. Matulayovi, V. Novotnému, R. Přikrylovi, Z. Myslivečkovi, Z. Klimovi, P. Zvolskému, O. Vinařovi a J. Švestkovi.

Česká a slovenská psychiatrie

Hned v úvodu sjezdu zaznělo sympozium "Psychiatrická péče v roce 2020", na kterém vystoupili zástupci Ministerstva zdravotnictví (Ivan Duškov, Pavlína Žílová, Daniela Matějková, Lenka Krbcová-Mašínová), Ministerstva práce a  sociálních věcí (Jan Vrbický), ÚZIS (Ladislav Dušek), projektu Destigmatizace (Dana Chrtková) a Psychiatrické společnosti (Simona Papežová, Martin Hollý, Martin Anders). Představili přehled aktuálního dění v reformě péče o duševní zdraví v jednotlivých jejích oblastech (akutní i následná lůžková péče, centra duševního zdraví, rozvoj nových služeb, Národní akční plán i aktuální úhradová vyhláška pro obor psychiatrie, informační potenciál Národního zdravotnického informačního systému etc.). Vzpomínání a reforma se nesly jako červená nit i  dalšími sympozii, která organizovaly jednotlivé sekce či partnerské společnosti: ČNPS, SBP, sekce dětské a dorostové psychiatrie, poruch příjmu potravy, návykových látek a ambulantních psychiatrů. Velmi zajímavé bylo sympozium organizované prof. Bankovskou Motlovou s názvem "Psychiatrem být či nebýt. Jak se budoucí lékaři rozhodují o volbě specializace", kde zazněly jednak výsledky šetření mezi mediky stran atraktivity oboru psychiatrie, jednak též osobní zkušenost začínající psychiatričky, které dokladují, že mezi důležité faktory, které přispívají k volbě našeho oboru, je brzká osobní zkušenost s klinickou praxí a osobní přístup lékaře, který studentovi obor představuje a může fungovat jako vzor. Což je výzva pro nás na klinikách, bez zvýšeného zájmu nových lékařů o psychiatrii není rozvoj oboru možný.

Česká a slovenská psychiatrie

Záštitu sjezdu propůjčila i Evropská psychiatrická asociace (EPA), která na sjezdu zorganizovala sympozium "Unmet needs in the long-term treatment of serious mental illness - from remission to recovery". Přednášeli prof. Höschl, prof. Pečeňák, prof. Vahip (Turecko, chair EPA-council of National Psychiatric Associations), dr. Beezhold (UK, EPA executive committee). Věnovali se komorbiditám bipolární afektivní poruchy, depresivní poruše s psychotickými příznaky, rezistentní depresivní poruše a patofyziologii schizofrenie se zaměřením na imunitní procesy.

Česká a slovenská psychiatrie

Plenární přednášku přednesl prof. Berthold Lannguth z univerzity v Regensburgu na téma "Brain stimulation for the treatment of psychiatric disorders: current status and recent developments", ve které nás provedl přehledem vývoje metodiky a důkazů o účinnosti zejména repetitivní transkraniální magnetické stimulace. Druhou plenární přednášku na téma "Prečo a ako sa prebúdzame: evolúcia spánku a mozgu" přednesl Mgr. Tomáš Eichler, t. č. z vídeňské univerzity, který se pokusil zobecnit své animální experimenty zaměřené na studium mechanismů spánku a bdění.

Přednášky v pdf k reformě psychiatrické péče jsou uveřejněny na internetových stránkách Psychiatrické společnosti (Odborné akce / Zprávy z odborných akcí - https://www.psychiatrie.cz/oa-zpravy-z-odbornych-akci/3428-18-cesko-slovensky-psychiatricky-sjezd-brno) . Také jsou zde umístěna videa celých plenárních přednášek.

Česká a slovenská psychiatrie

V průběhu sjezdu jsme tradičně ocenili osobnosti, které přispívají k rozvoji oboru psychiatrie, i odbornou úroveň příspěvků na sjezdu. Kuffnerovu cenu za nejlepší publikaci s psychiatrickou tematikou vydanou v roce 2018 rada Kuffnerovy ceny pověřená výborem Psychiatrické společnosti ČLS JEP udělila za publikaci "ADHD variabilita v dětství a dospělosti" autorů Radek Ptáček a Hana Ptáčková. Cena byla podpořena společností Mylan. Novinářskou cenou za nejlepší novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku v roce 2018 byl hodnotící komisí pověřenou Psychiatrickou společností ČLS JEP oceněn redaktor Mgr. Petr Třešňák za články vydané v týdeníku Respekt. Do soutěže o Cenu výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP pro mladé psychiatry se přihlásili tři uchazeči - A. Šebela s projektem skríningu perinatálních a postnatálních afektivních poruch, M. Kasal s projektem nekuřáckého psychiatrického oddělení a M. Vňuková s projektem hodnocení dopadu symptomů ADHD na každodenní život. Cenu získal A. Šebela. S vývěskovým sdělením se sjezdu zúčastnilo 15 kolegů. Cenu za nejlepší poster získali dva z nich, kteří se umístili na prvním místě se stejným počtem bodů: N. Hlaváčová (SAV Bratislava) - Vplyv vortioxetínu a paroxetínu na zmeny hladín monoamínov a melatonínu v epifýze v  animálnom modeli depresie - a I. Riečanský (SAV Bratislava) - Úloha theta oscilácií v sémantickej kognícii.

Česká a slovenská psychiatrie

V číslech sjezd vypadal takto: navštívilo jej 503 registrovaných účastníků, 243 odborníků z České republiky, 154 ze Slovenské republiky, 4 z jiných zemí, 341 z nich byli lékaři, 46 do 35 let věku, z nelékařských pracovníků bylo 21 účastníků. K oboru psychiatrie se hlásilo 328 účastníků, ke specializaci psychosomatika 75 účastníků, 22 bylo přítomných z oboru gerontopsychiatrie, 17 z adiktologie, 166 účastníků bylo členem České nebo Slovenské psychiatrické společnosti. Program probíhal ve 3 paralelních sálech v prostředí čtyřhvězdičkového hotelu, každý den bylo zajištěno plnohodnotné občerstvení a  probíhal společenský program.

Děkujeme všem kolegům za to, že na sjezd vážili cestu, všem garantům sympozií a přednášejícím za přípravu skvělého odborného programu, všem, kteří se podíleli na organizaci sjezdu, a v neposlední řadě partnerům, zejména těm zlatým, firmám Lundbeck a Gedeon Richter, za podporu, která umožnila v  takovéto podobě kongres uspořádat. Zdá se, že má smysl pokračovat v tradici pořádání společných sjezdů a vytvářet tak příležitost pro milá osobní setkání a udržení povědomí, co se v našich oborech děje na východ i západ od řeky Moravy. Proto se můžeme za dva roky těšit na další setkání na Slovensku.

Za organizátory sjezdu
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Česká a slovenská psychiatrie
Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2019;115(6): 302 -304

Zpět