Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 6. listopadu 2019


1. Prof. Mohr provedl kontrolu zápisu z říjnového jednání výboru PS. Konstatoval, že členové výboru zadané úkoly splnili. Problematiku vzdělávání lékařů v psychoterapii na Ministerstvu zdravotnictví řeší. Předsedové odborných sekcí PS budou písemně vyzváni, aby připravili program sympozií o  novinkách ve své odborné oblasti na sjezd PS v Mikulově v červnu 2020.

2. Dr. Papežová informovala výbor PS, že vznikla Rada vlády pro duševní zdraví.

Návrh Národního akčního plánu duševního zdraví (NAPDZ) byl odeslán do připomínkového řízení, jeho schválení se předpokládá na přelomu roku 2019/2020.

Výkonný výbor reformy psychiatrie MZ schválil financování zdravotní části CDZ z veřejného zdravotního pojištění, sociální část CDZ bude financována z  rozpočtu krajů.

Ve dnech 14. až 15. 11. 2019 se v Hradci Králové bude konat konference k  reformě psychiatrie "Výzvy komplexní péče o duševně nemocné".

Byl schválen výkon pro otevřený pracovní stacionář, od 1. 11. 2019 by měl být v číselníku VZP.

V platnost vešla úhradová vyhláška 2020, ve které jsou navýšeny platby za lůžkoden, ale stanovena regresní platba pro následnou lůžkovou péči u pacientů s hospitalizací delší než 120 dnů.

Akutní psychiatrická oddělení dostanou bonifikaci 1000 Kč za vyšetření a  převzetí pacienta, kterého přiveze zdravotnická záchranná služba.

Psychiatrické nemocnice dokončují další verzi svých transformačních plánů, v  nichž počítají se snížením počtu lůžek následné péče, zřízením lůžek akutní péče a provozem CDZ.

Uskutečnil se seminář ohledně výzvy na zřízení Ambulance s rozšířenou péčí (ARP), ovšem projekt na zřízení ARP musí být podán do konce listopadu 2019, což je málo času.

Multidisciplinární spolupráce mezi psychiatrickými nemocnicemi a sociálními službami se rozvíjí. Trvalým problémem při rozvíjení nových služeb pro duševně nemocné je nedostatek pracovníků.

3. Výbor PS schválil podklady pro MZ k odpovědi na dopis primářů pedopsychiatrických oddělení PN, vyjadřujících podporu dr. Matýsovi a  nesouhlas s jeho odstoupením z funkcí v sekci DDP PS a komise pro reformu DDP MZ. Konstatoval, že výbor PS ve svém stanovisku, uveřejněném na webových stránkách PS, nijak nezpochybnil odborné kvality dr. Matýse ani jeho zásluhy za rozvoj DDP. Výhrady výboru PS se týkaly pouze některých tvrzení Dr. Matýse v jeho rozhovoru pro sdělovací prostředky. Dr. Matýs odmítl pozvání výboru PS k diskuzi o těchto tvrzeních a sám oznámil své odstoupení z funkcí. Pokud s  tímto jeho rozhodnutím pisatelé dopisu nesouhlasí, musejí svůj dopis adresovat dr. Matýsovi, nikoli Ministerstvu zdravotnictví.

4. Výbor PS pověřil dr. Vaňka, aby zajistil účast zástupce ambulantních psychiatrů na jednání pracovní skupiny MZ ohledně registračního listu k výkonu ochranného léčení, aby tento výkon mohl být zařazen do seznamu výkonů v roce 2021.

5. Výbor PS schválil nominaci doc. Anderse za psychiatrii a prof. Hrdličky za pedopsychiatrii do Rady vlády pro duševní zdraví. Potvrdil své nominace do akreditační komise pro vzdělávání.

6. Výbor PS vyhověl žádosti dr. Hollého, aby byl ve Zpravodaji PS uveřejněn odkaz na dotazník pro psychiatry ohledně pacientů s odlišnou sexuální orientací.

7. Výbor PS projednal a schválil návrh dr. Vaňka na stanovisko pro Ministerstvo spravedlnosti, že ohledně pokynu nejvyššího státního zástupce ke stavům vylučujícím způsobilost vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost výbor PS nemá zásadních námitek proti principu stanovení hodnot návykových látek v  krvi, určení konkrétních hodnot by ale mělo být náležitě podloženo a  odůvodněno, např. ve spolupráci s Českou společností soudního lékařství a  soudní toxikologie, nicméně že v indikovaných případech nadále považuje za potřebné vypracování znaleckého psychiatrického posudku.

8. Výbor PS projednal spolupráci s Mgr. Červenkou ohledně informací pro sdělovací prostředky. Mgr. Červenka navrhl vytvoření plánu témat na jednotlivé měsíce roku 2020, v němž jsou uvedeni odborníci, kteří se budou danému tématu věnovat. Tématem na listopad 2019 je činnost CDZ, výbor PS požádá dr. Winklera z NÚDZ, aby se publikace tohoto tématu ujal.

9. Výbor PS projednal návrh dr. Popova na připomenutí výročí narození doc. Svetozára Nevoleho (1910-1965) v roce 2020 a shodl se, že této významné osobnosti československé psychiatrie bude věnováno sympozium na sjezdu PS, v  časopise Česká a Slovenská psychiatrie budou otištěny jeho původní články a  jeho dílu bude věnován program odborné schůze PS.

10. Výbor PS projednal návrh prof. Horáčka na zvýšení přitažlivosti odborných schůzí PS. Shodl se na tom, že program budou tvořit dva bloky, první od 9.30 do 11.00 hodin, druhý od 11.30 do 13.00 hod. Hlavní program by se zaměřil na novinky v oblasti psychiatrie a zajišťovala by jej jednotlivá odborná pracoviště, druhá část by byla výuková a zahrnovala by přednášky z  farmakoterapie, psychoterapie a dalších oblastí, které již zazněly na odborných konferencích.

11. Výbor PS projednal a schválil motto sjezdu PS v Mikulově "Změny klimatu v  psychiatrii". Dále diskutoval o vhodných přednášejících pro úvodní plenární přednášku, tématech, která by měla na sjezdu zaznít, a výši účastnických poplatků.

12. Sekretářka PS paní Knesplová informovala výbor PS, že projektová kancelář žádá za vypracování projektu na rekonstrukci kanceláře PS částku, která přesahuje možnosti PS. Bude jednat s představiteli VFN o projektu rekonstrukce, který bude pro PS finančně únosný.

13. Výbor PS vzal na vědomí informaci prof. Mohra, že napsal zprávu o  Česko-slovenském psychiatrickém sjezdu pro časopis Psychiatrie, zprávu pro časopis Česká a slovenská psychiatrie napsal prof. Kašpárek. Text k 70. narozeninám prof. Höschla napíše prof. Horáček.

14. Prof. Horáček navrhl, aby byl pro lékaře v přípravě na atestaci sestaven seznam odborné literatury, zahrnující kolem 30 titulů, které by měl každý atestant přečíst.

15. Prof. Kašpárek upozornil výbor PS, že od 1. 1. 2020 dojde dle vyhlášky o  vzdělávání k rozdělení otázek na otázky ke zkoušce po kmeni a otázky pro atestanty, znění obou souborů otázek musí vzniknout do ledna 2020.

16. Prof. Horáček doporučil sledovat při hodnocení kvality poskytované zdravotní péče v nemocnicích dostupnost konziliární psychiatrické péče na somatických odděleních. Je ochoten zpracovat příslušnou metodiku.

17. Dr. Papežová upozornila, že jedním z návrhů k novelizaci Zákona o  zdravotních službách č. 372/2011 je i úplný zákaz používání síťových lůžek. PS by měla k tomuto návrhu mít připraveno své stanovisko. Osloví proto ředitele psychiatrických nemocnic s žádostí o vyjádření.

18. Výbor PS schválil členství v PS těchto žadatelů: MUDr. Dana Skřontová, Psychiatrie pro děti a dospělé, Opava; MUDr. Marcela Váchová, DPK FN Motol, Praha; MUDr. Bc. Jakub Medal, Denní sanatorium Horní Palata; MUDr. Miroslav Pastucha, PN Bohnice, Praha.

19. Příští vědecká schůze PS ČLS JEP se bude konat 4. 12. 2019 od 10 hodin, předsedá prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

20. Příští schůze výboru se bude konat 4. 12. 2019 ve 12 hod. v knihovně PK VFN, Ke Karlovu 11, Praha.

Zapsali Lenka Knesplová a MUDr. Petr Možný


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2019;115(6): 298 -299

Zpět