Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 2. října 2019


1. Výbor PS se bude dále aktivně snažit o vylepšení mediálního obrazu oboru psychiatrie, včetně spolupráce s Národním zdravotnickým informačním portálem, v součinnosti s ČLS JEP. V této souvislosti výbor ukončil spolupráci s Mgr. Chytilem a navázal spolupráci s Mgr. Janem Červenkou.

2. Výbor PS obdržel stanovisko výboru Sekce DDP k vystoupení Dr. Matýse v  médiích. Stanoviska Sekce DDP a výboru PS budou zveřejněna na webových stránkách PS.

3. Výbor Sekce gerontopsychiatrické a výbor PS se shodly, že je potřebné zrušit preskripční omezení kognitiv tak, aby je mohli předepisovat i PL, včetně zrušení povinnosti testování MMSE. Společnost v této záležitosti podá podnět na SÚKL.

4. Úspěšně proběhl 18. Česko-slovenský psychiatrický sjezd v Brně. Na webu PS budou uveřejněny prezentace týkající se reformy psychiatrické péče, které na sjezdu zazněly. Český a slovenský výbor národních společností se shodly v tom, že i nadále budou sjezdy organizovány střídavě na Slovensku a v Česku.

5. Dr. Papežová podala pracovní skupině MZ k zařazení do Seznamu zdravotních výkonů registrační list pro ochranné ambulantní léčení, i s jeho naceněním. Do konce roku by mohl být ve spolupráci s pojišťovnami schválen, bude zveřejněn v  Seznamu zdravotních výkonů pro r. 2021.

6. V listopadu bude vydán nový Seznam zdravotních výkonů pro rok 2020, kde bude mj. upraven počet bodů za výkony psychiatrické sestry.

7. Proběhla schůzka mezi zástupci AKP ČR, PS a MZ ohledně vzdělávání psychologů. PS podporuje přechod vzdělávání psychologů ze zákona č. 96/2004 Sb. do zákona č. 95/2004 Sb. Dalším tématem jednání bylo společné vzdělávání v  psychoterapii a problém atestací z psychoterapie. Zástupci se shodli na podobě funkčního kurzu v psychoterapii.

8. Prim. Tuček a doc. Anders připravují stanovisko týkající se forenzního posuzovaní hladin návykových látek, budou postupovat společně se Společností soudního lékařství. Kompetencí psychiatra je zhodnotit, zda je dotyčný intoxikován nebo není, soud pak musí rozhodnout, jestli stav vylučuje/snižuje schopnost řízení. Koncentrace drog v krvi u konkrétních látek by měly být dále zkonzultovány s toxikologickou společností.

9. Prof. Mohr se setkal se všemi předsedy sekcí. Požádal je o zasílání výročních zpráv a plánu aktivit na další rok, a to i nadále vždy koncem každého roku. Dále je vyzval, aby přihlásili sympozium na sjezd PS v Mikulově v r. 2020. Informoval je, že mohou využívat účet ČPS pro dary od sponzorů, a  navrhl, aby využívali nasmlouvanou organizační agenturu k přípravě svých akcí.

10. Výbor se shodl na vytvoření plánu vědeckých schůzí PS podle témat, na kterých by participovali sekce a odborníci. Frekvence bude i nadále jedenkrát měsíčně, kromě ledna, července a srpna, případně termínů, které by se překrývaly s konferencemi PS. Předběžný návrh je jedna velká přednáška a druhá doplňková přednáška zajištěná sekcí PS. Plán na rok 2020 připraví prof. Horáček. Začátek schůzí bude posunut na 9.30, konec ve 12 hodin, s krátkou přestávkou. Přednášky by se nechávaly nahrát firmou Edumedic, prezentace by byla přístupná na internetu také za kredity. Sekce dál mohou svolávat své schůze, ty nebudou ohodnoceny kredity.

11. XIII. Sjezd PS ČLS JEP se uskuteční v termínu 10. - 13. 6. 2020 v Mikulově v hotelu Galant. Předsedou organizačního výboru sjezdu je doc. Bareš (NÚDZ), předsedou vědeckého výboru Dr. Kopeček (NÚDZ), sjezd bude organizačně zajišťovat společnost MH Consulting. Předseda navrhl, aby sjezd PS organizovala pravidelně každý rok.

12. Prof. Kašpárek informoval, že zkoušky po psychiatrickém kmeni v roce 2020 budou známé, až vejde v platnost vyhláška. Kurzy jsou nyní akreditované, fakulty je mohou začít organizovat a program reálně plnit.

13. Členové výboru a paní Knesplová bude dále aktualizovat obsah webových stránek PS. Doc. Anders s paní Knesplovou zkontrolují webové stránky doporučených postupů a doplní neuveřejněná léčebná vodítka.

14. Stále probíhají jednání o rekonstrukci kanceláře sekretariátu PS.

15. Nově přijatá členka: MUDr. Martina Lichnovská, DDP Nový Jičín.

16. Vědecké schůzi PS ČLS JEP dne 6. 11. 2019 od 10 hod. předsedá prof. Tomáš Kašpárek.

17. Příští schůze výboru bude 6. 11. 2019 ve 12 hod., knihovně PK, Ke Karlovu 11, Praha 2.

Zapsala Lenka Knesplová


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2019;115(6): 297

Zpět