Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 14. května 2019


1. Výbor PS se seznámil s výsledky voleb do výboru PS, dozorčí rady PS a  budoucího předsedy PS. Na průběh voleb nepřišly žádné stížnosti, výsledky jsou proto platné. Do výboru PS byli na období 2019 až 2022 zvoleni dr. Hollý, dr. Herman, prof. Horáček, prof. Kašpárek, dr. Možný, dr. Popov, dr. Rektor a dr. Vaněk, do revizní komise byli zvoleni dr. Šilhán, dr. Pěč a dr. Tuček. Budoucí předsedkyní PS v období 2022 až 2025 byla zvolena dr. Simona Papežová.

2. Odstupující předseda doc. Anders poděkoval za dosavadní práci končícím členům výboru prof. Rabochovi, prof. H. Papežové a prof. Praškovi a  končícímu členu revizní komise dr. Syrovátkovi.

3. Předseda PS prof. Mohr poděkoval minulému předsedovi doc. Andersovi a  předal mu pamětní dar.

4. Předseda PS prof. Mohr navrhl do funkcí místopředsedů pro reformu dr. S. Papežovou a doc. Anderse, do funkce vědeckého sekretáře dr. Možného; do funkce pokladníka dr. Hollého. Vnitřní záležitosti PS bude mít na starosti dr. Rektor, sekce PS dr. Herman, zahraniční styky prof. Mohr, lékovou politiku doc. Anders, vzdělávání prof. Kašpárek, vědu a výzkum prof. Horáček, legislativu dr. Vaněk a etickou problematiku dr. Popov. O  granty a ceny se bude starat paní Knesplová. Za předsedu revizní komise navrhla komise dr. Tučka.

Všichni navržení členové se svými funkcemi souhlasili a výbor PS je hlasováním do funkcí schválil.

5. Doc. Anders informoval výbor PS, že odeslal na MZ jako připomínku návrh na zkrácení povinné doby uchovávání zdravotnické dokumentace v  psychiatrických ambulancích na 10 let od posledního kontaktu s pacientem, zatím nedostal odpověď, jak byla připomínka vypořádána.

Sympozium "Škola a péče o duševní zdraví", které organizuje Sekce dětské a dorostové psychiatrie (DDP) PS, proběhne a PS uhradí nájemné za přednáškový sál. Návrh plánu na využití finančních darů nadací výbor Sekce DPP dosud neposlal.

6. Dr. Hollý informoval výbor PS o návrhu na strukturu informací na stránkách webu NZIP. Podmínky další spolupráce s NZIP se projednají na příštím jednání výboru PS.

7. Dr. Hollý informoval výbor PS, že ve dnech 4. až 6. září 2019 se bude v  Bratislavě konat konference o duševním zdraví, s cílem podpořit reformu psychiatrické péče na Slovensku. Vystoupí zde i řečníci z Německa a  Rakouska a budou referovat o reformě psychiatrie v těchto zemích. Přednášku bude mít i dr. Hollý. Cílem konference by měl být dokument sloužící jako základ Národního akčního plánu duševního zdraví pro Slovensko.

8. Dr. S. Papežová informovala výbor PS o dalším průběhu reformy psychiatrické péče. Na počátku dubna se konala společná tisková konference ministra zdravotnictví Vojtěcha a ministryně práce a  sociálních věcí Maláčové, na které oba přislíbili spolupráci svých resortů. Od května 2019 zahájilo provoz pět nových Center duševního zdraví. Na podzim 2019 bude uveřejněna další výzva na vznik dalších CDZ.

9. Dr. S. Papežová informovala výbor PS o jednání pracovní skupiny k  seznamu zdravotních výkonů na MZ. Projednávaly se dva nové výkony pro psychiatrii - návštěva psychiatra a psychologa ve vlastním prostředí a  sledování pacienta po terapeutickém výkonu (aplikaci depotního antipsychotika či esketaminu). Oba výkony by měla využívat CDZ a  psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí, které mají nasmlouvány zdravotní sestry. K jejich schválení nedošlo, jednání bude pokračovat 6. 6. 2019.

Výkony "konzultace multidisciplinárního týmu" a "rodinná edukace" jsou již schváleny a bude možné je nasmlouvat od roku 2020.

10. Výbor PS diskutoval problematiku deinstitucionalizace dlouhodobě hospitalizovaných pacientů v psychiatrických nemocnicích. Shodl se na tom, že tento proces vyžaduje, aby byly rozšířeny podporované ubytovací služby pro tyto pacienty v komunitě, což záleží na možnostech sociálních služeb v příslušných regionech. Plánování těchto služeb je však proces, který trvá několik let, a proto nelze očekávat, že bude během příštích tří let výrazně navýšen počet pacientů nově umístěných v těchto službách. V rámci programu Destigmatizace je nutno přesvědčovat veřejnost, že tito pacienti nepředstavují riziko.

11. Prof. H. Papežová informovala výbor PS, že bude i nadále zajišťovat organizaci Novinářské ceny. Již přišla řada příspěvků, které zhodnotí komise ve stejném složení jako v předchozích letech. Cena bude předána na Česko-slovenském psychiatrickém sjezdu v Brně v září 2019.

12. Prof. Kašpárek informoval výbor PS, že lékařské fakulty se dohodly, že nebudou každá pořádat všechny vzdělávací kurzy, ale že se domluví na spolupráci tak, aby byly kurzy dostatečně naplněné a byla garantována kvalita lektorů.

13. Dr. Hollý informoval výbor PS, že k již schváleným funkčním vzdělávacím kurzům v psychoterapii a psychofarmakologii byl nově schválen i funkční vzdělávací kurz v neuropsychiatrii.

14. Dr. Rektor informoval výbor PS o žádosti předsedy Psychoterapeutické společnosti prof. Praška, aby se PS stala spolupořadatelem České psychoterapeutické konference, která se bude konat ve dnech 14.-16. 11. 2019 v hotelu Jana v Přerově. Výbor PS žádost prof. Praška schválil.

15. Prof. Mohr informoval výbor PS o své účasti na kongresu EPA v dubnu 2019 ve Varšavě. Dohodl se s představiteli EPA, že se během Česko-slovenského sjezdu v Brně bude konat sympozium, na které EPA zajistí přednášející.

16. Doc. Anders informoval výbor PS, že lék Wellbutrin byl sice opět dodán na trh, ale už je opět rozebrán. Výbor PS proto doporučuje nepředepisovat tento lék novým pacientům, protože nelze zaručit jeho dodávky.

17. Příští vědecká schůze PS ČLS JEP se bude konat 5. 6. 2019 od 10 hod., předsedá MUDr. Juraj Rektor.

18. Příští schůze výboru PS se bude konat 5. 6. 2019 od 12 hod. v  knihovně PK VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2.

Zapsali Lenka Knesplová a dr. Petr Možný.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2019;115(4): 189 -190

Zpět