Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

NENAPLNĚNÉ POTŘEBY V LÉČBĚ SCHIZOFRENIE: MÍSTO PRO KARIPRAZIN?

UNMET NEEDS IN SCHIZOPHRENIA TREATMENT: A JOB FOR CARIPRAZINE?

Jiří Masopust1,2, Pavel Mohr3,4

1 Psychiatrická klinika FN a LF UK, Hradec Králové
2 Neurologická klinika FN a LF UK, Hradec Králové
3 Národní ústav duševního zdraví, Klecany
4 3. LF UK, Praha

Práce byla podpořena výzkumnými projekty MZ ČR - FNHK 00179906, MŠMT NPU4NUDZ: LO1611, PROGRES Q40 LF UK Hradec Králové.

SOUHRN

Masopust J, Mohr P. Nenaplněné potřeby v léčbě schizofrenie: místo pro kariprazin?

Rozdíl mezi očekáváním a realitou v léčbě schizofrenie lze nazvat nenaplněnými potřebami ("unmet needs"). V rámci farmakologické léčby se jedná o  problematickou adherenci, nežádoucí účinky (snášenlivost), nízkou účinnost antipsychotik na konkrétní symptomy, zejména negativní, kognitivní a  depresivní příznaky. Pokud je naším cílem v léčbě schizofrenie dosažení úzdravy v podobě sociálního fungování, pak jsou nedostatečné možnosti zlepšení negativních příznaků učebnicovým příkladem nenaplněné potřeby. Účinnost antipsychotik na negativní příznaky je obecně nízká. Nadějně se v této oblasti jeví kariprazin, nový parciální agonista D2/D3 receptorů s preferenční vazbou k D3 receptorům. V Evropě je registrován pro léčbu schizofrenie u dospělých. Účinnost kariprazinu byla prokázána na akutní příznaky schizofrenie i v prevenci relapsu při dlouhodobé léčbě. Navíc v půlroční studii zaměřené na léčbu převládajících (predominantních) negativních příznaků schizofrenie byl kariprazin významně účinnější než risperidon jak v redukci primárních negativních symptomů, tak ve zlepšení psychosociálního fungování pacientů. Krátkodobá i dlouhodobá snášenlivost kariprazinu byla velmi dobrá, většina nežádoucích účinků byla mírné nebo střední intenzity. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patřily akatízie a EPS, které ve většině případů nevedly k vysazení medikace. Kariprazin má minimální vliv na změnu hmotnosti, je metabolicky neutrální, nezvyšuje hladinu prolaktinu a nemá sedativní efekt. Jedná se o účinné antipsychotikum s dobrou snášenlivostí, které lze navíc využít pro léčbu převládajících negativních příznaků schizofrenie. Vzhledem k jeho receptorovému působení lze navíc předpokládat i jeho využití u jiných nenaplněných potřeb v léčbě schizofrenie.

Klíčová slova: nenaplněné potřeby, antipsychotika, negativní příznaky, kariprazin

SUMMARY

Masopust J, Mohr P. Unmet needs in schizophrenia treatment: a job for cariprazine?

The gap between expectations and reality in treatment of schizophrenia can be termed "unmet needs". Examples of needs in pharmacotherapy are problematic adherence, side effects (tolerability), and poor efficacy of antipsychotics in specific symptom domains, especially negative, cognitive, and depressive symptoms. If our ultimate goal in schizophrenia treatment is recovery, as indexed by social functioning, then insufficient improvement of negative symptoms represents a copybook example of unmet need. Efficacy of antipsychotics in negative symptoms is generally low; promising potential was demonstrated by cariprazine, a new partial agonist of D2/D3 receptors with preferential affinity to D3 receptors. In Europe cariprazine has been registered for treatment of schizophrenia in adults. Cariprazine proved its efficacy in acute schizophrenia and in long-term therapy in relapse prevention. Additionally, in a six-month study with predominant negative symptoms of schizophrenia, cariprazine was significantly more effective than risperidone in reduction of primary negative symptoms and also in improvement of psychosocial patient functioning. Short-and long-term tolerability of cariprazine was very good; most side effects were of mild or moderate severity. The most frequent side effects reported were akathisia and EPS, however in most cases they did not lead to discontinuation of the treatment. Cariprazine has minimal effect on weight gain, is metabolicaly neutral, does not increase prolactin level and has no sedation effect. It proved to be and effective and well-tolerated antipsychotic that can be used in treatment of predominant negative symptoms of schizophrenia. Moreover, given its receptor profile, it can be presumably utilized for other unmet needs in schizophrenia treatment, as well.

Key words: Unmet needs, antipsychotics, negative symptoms, cariprazine


ÚVOD

Spolu s tím, jak se zvyšují nároky na výsledky terapie duševních nemocí a  vzrůstají naše očekávání, tak se také stávají viditelnějšími nedostatky, problémy a chybějící služby v systému péče o duševně nemocné i limity dostupných intervencí. Rozdíl mezi očekáváním a realitou lze nazvat nenaplněnými potřebami ("unmet needs") a velmi dobře jej pociťují nejen pacienti a jejich blízcí, ale i lékaři a ostatní zdravotníci.

Nenaplněné potřeby mohou být definovány obecně anebo konkrétněji, specificky. V případě léčby schizofrenie jsou obecnějšími potřebami například péče o  celkový zdravotní stav, léčba somatických onemocnění, problematika abúzu návykových látek (duální diagnózy), jiných komorbidních psychiatrických onemocnění, dostupnost psychosociálních služeb, komunitní péče apod.1 Nedávný projekt European Brain Council (EBC), nazvaný Cena léčby ("The Value of Treatment"), se pokusil zmapovat potřeby pacientů a mezery v léčbě na modelovém případu cesty pacienta se schizofrenií.2 Cesta pacienta je popis toho, jak pacient prožívá nemoc od prvního uvědomění si příznaků přes všechny fáze onemocnění. Výsledky studie ukázaly na významnou shodu mezi pacienty, jejich rodinnými příslušníky a zdravotnickými profesionály v identifikaci kritických bariér v optimální léčbě schizofrenie. Nenaplněnými potřebami jsou především nedostatky ve včasném záchytu a rozpoznání prvních symptomů, ve včasné terapeutické intervenci (zkrácení délky neléčeného onemocnění), nedostatečné využití a limity současné farmakoterapie, malá dostupnost integrovaných psychosociálních a komunitních služeb.

Nejčastěji citovanými specifickými nenaplněnými potřebami farmakologické léčby schizofrenie jsou problematická adherence, nežádoucí účinky (snášenlivost), malá účinnost na konkrétní symptomy, zejména na negativní a kognitivní příznaky.3 Představu o relativní účinnosti antipsychotik na jednotlivé domény příznaků si můžeme udělat na základě metaanalýz randomizovaných kontrolovaných studií. Poslední takovou velkou prací je analýza (systematický přehled, bayesiánská metaanalýza a metaregrese prediktorů účinnosti v jednom) dvojitě slepých, placebem kontrolovaných studií antipsychotik, publikovaných v  posledních šedesáti letech, Stefana Leuchta a spolupracovníků.4

Analyzováno bylo celkem 167 studií s 28 102 převážně chronickými pacienty. Efektivita aktivní léčby vůči placebu byla hodnocena změnou skóru na škálách PANSS nebo BPRS, primárním výsledkem byla celková změna příznaků, sekundárními výsledky byly počty respondérů, předčasného vysazení, účinnost na pozitivní, negativní a depresivní symptomy a nežádoucí účinky. Celková účinnost antipsychotik (kombinovaná velikost účinku jako standardizované průměrné rozdíly; SMD) byla 0,47 (95%CI 0,42; 0,51), pacienti na aktivní léčbě měli dvakrát větší pravděpodobnost, že odpoví na léčbu, než na placebu (poměr odpovědi 1,93; 95%CI 1,72; 2,19), počet potřebný k léčbě (NNT) byl 6 (95%CI 5; 8). Alespoň minimální odpověď na antipsychotika mělo 51 % pacientů oproti 30% odpovědi na placebo (NNT = 5), dobrou odpověď prokázalo 23 % aktivně léčených pacientů a 14 % pacientů na placebu (NNT = 8).

Detailnější analýza jednotlivých skupin symptomů ukázala, že celkové zlepšení je především důsledek zmírnění pozitivních příznaků. Zatímco účinnost antipsychotik na pozitivní příznaky byla obdobná jako na celkové příznaky (SMD = 0,45; 95%CI 0,40; 0,50), na negativní a depresivní příznaky byla jejich efektivita významně menší, respektive: SMD = 0,35; 95%CI 0,31; 0,40 a SMD = 0, 27; 95%CI 0,20; 0,34. Obdobně celkový menší efekt měla antipsychotika na zlepšení kvality života (SMD = 0,35) a sociálního fungování (SMD = 0,34). Výsledky tak výmluvně ilustrují limity současné antipsychotické medikace, jelikož celkové fungování pacientů, měřitelné kvalitou života nebo sociálním výkonem, je nejvíce ovlivněno perzistujícími negativními a kognitivními symptomy.5-7

Škodlivé důsledky negativních příznaků na funkční schopnosti, zejména na sociální dovednosti, jsou dokumentovány celou řadou studií a analýz u pacientů s první epizodou onemocnění i chronickým průběhem.8-11 Studie z Norska, které sledovaly dvě kohorty pacientů s první epizodou schizofrenie, ukázaly vysokou prevalenci negativních příznaků (apatie, měřená odlišnými nástroji) na počátku onemocnění i jejich perzistenci v čase. V jednom případě byla prevalence u 84 pacientů s první epizodou na počátku přibližně 50 % a po jednom roce 40 %;12, 13 ve druhé studii s 301 pacienty negativní příznaky přetrvávaly po 10letém sledování (opakované hodnocení 186 pacientů) u 30 % pacientů.14 V obou souborech přítomnost apatie významně ovlivnila funkční schopnosti. Ve studii CATIE s 1447 pacienty s chronickou schizofrenií byl faktor negativních příznaků škály PANSS při vstupu do studie a jeho změna v průběhu léčby významně silnějším prediktorem fungování podle škály kvality života než závažnost a změna pozitivních nebo depresivních symptomů.15,16 Jestliže si tedy klademe za cíl v léčbě schizofrenie dosáhnout úzdravy nebo zotavení ("recovery") v podobě dobrého sociálního fungování, pak jsou nedostatečné možnosti zlepšení negativních příznaků učebnicovým příkladem nenaplněné potřeby v léčbě, skutečným "odolným jádrem schizofrenie".17

Ke zlepšení výsledků farmakoterapie schizofrenie již nevystačíme jen s  antipsychotiky působícími antagonisticky na dopaminové receptory. Nové možnosti skýtají parciální agonisté dopaminových receptorů. Neméně důležité je, jaké subtypy dopaminových receptorů antipsychotika ovlivňují: pouze D2 (většina antipsychotik druhé generace), D2 a D1 (klozapin, olanzapin, asenapin) nebo D3 a D2 (kariprazin).

V našem přehledu shrnujeme současné možnosti farmakologické léčby negativních příznaků schizofrenie, s detailnějším zaměřením na nové antipsychotikum kariprazin, které má dosud nejpevnější evidenci pro léčbu predominantních (převažujících) negativních příznaků.

SOUČASNÉ MOŽNOSTI FARMAKOTERAPIE NEGATIVNÍCH PŘÍZNAKŮ SCHIZOFRENIE

Metaanalýzy i podrobné přehledy farmakologických možností v léčbě negativních příznaků schizofrenie ukazují, že dosud neexistuje žádná jednoznačně akceptovaná efektivní možnost, jak je klinicky významně redukovat.18,19 Nejvíce studovaná jsou antipsychotika a obecně se novější antipsychotika druhé generace (AP2G) považují v léčbě negativních příznaků za účinnější než klasická antipsychotika první generace (AP1G).

Tuto účinnost potvrdilo několik metaanalýz, včetně studií s prvními epizodami schizofrenie.4,20-25 Oproti některým AP1G jsou ve zmírnění negativních příznaků efektivnější především amisulprid, klozapin, olanzapin, risperidon a  quetiapin, avšak je třeba upozornit, že klinicky relevantní velikost účinku (effect size; ES) je obecně malá, v rozmezí od 0,13 do 0,47. Skupina AP2G i  jednotlivá farmaka (amisulprid, olanzapin, klozapin, risperidon, quetiapin, ziprasidon) jsou také v léčbě negativních příznaků účinnější než placebo, jak opakovaně prokázalo několik metaanalýz.21-25 Nicméně při vzájemném srovnání účinnosti jednotlivých AP2G (metaanalýza 78 studií s 13 558 pacienty) nebyly mezi jednotlivými farmaky nalezeny významnější rozdíly.26 Problémem dostupných dat je mj. metodika studií. Většinou se jednalo o krátkodobé studie akutní fáze, nebyly rozlišovány primární a sekundární negativní příznaky a jejich hodnocení nebylo hlavním sledovaným cílem. Velmi málo studií bylo zaměřeno na převládající (predominantní) negativní symptomy.

V monoterapii byl opakovaně zaznamenán pozitivní efekt nízkých dávek amisulpridu vůči placebu i ostatním AP2G při redukci převažujících a  přetrvávajících negativních příznaků.27 Nejnověji svoji účinnost na převažující negativní příznaky prokázalo nové antipsychotikum kariprazin, parciální agonista D2 a D3 receptorů, který ve 26týdenní dvojitě slepé studii předčil risperidon.28

Pro kombinaci antipsychotik je k dispozici nejvíce důkazů o účinnosti augmentace klozapinu aripiprazolem.29 Metaanalýza 30 randomizovaných kontrolovaných studií (n = 2294) navíc prokázala, že adjuvantní léčba aripiprazolem dokáže zmírnit negativní symptomy nejen v kombinaci s  klozapinem, ale i s neklozapinovými antipsychotiky.30

Limitovaná evidence existuje o efektivitě adjuvantní léčby dopaminovými agonisty, modafinilem, armodafinilem a v jedné malé studii také amfetaminem.31,32 V praxi mnohem častěji využívaná je augmentace antipsychotické léčby antidepresivy, především SSRI (fluvoxamin, citalopram), ale také blokátory presynaptických alfa-2 receptorů (mirtazapin, mianserin).33-35 Metaanalýza studií s 5-HT3 antagonisty (ondansetron, tropisetron, granisetron) přidanými k risperidonu nebo haloperidolu rovněž ukázala oproti placebu zlepšení negativní symptomatiky u stabilizovaných pacientů.36

Alternativním způsobem, jak farmakologicky ovlivnit negativní příznaky, je modulace glutamátergního systému. Signifikantní zlepšení primárních i  sekundárních negativních příznaků bylo například prokázáno při augmentaci klozapinu topiramátem, antagonistou glutamátu.37,38 Naopak, augmentace klozapinu lamotriginem vykazuje v léčbě negativních příznaků oproti placebu pouze nesignifikantní trend.39 Několik novějších metaanalýz potvrzuje účinnost memantinu, nekompetitivního antagonisty NMDA receptorů, na negativní příznaky v kombinaci s klozapinem i s neklozapinovými antipsychotiky.40,41 Zlepšení negativních příznaků bylo také opakovaně zaznamenáno po kombinované léčbě antipsychotiky a agonisty glutamátu, D-serinem a N-acetylcysteinem.42 Z  ostatních, experimentálních intervencí, jsou k dispozici limitované důkazy např. o pozitivním efektu adjuvantní léčby agonisty muskarinových a  nikotinových receptorů,43 protizánětlivým N-acetylcysteinem,44,45 antibiotikem minocyklinem46 nebo pohlavními hormony, estrogenem, raloxifenem a  testosteronem.47,48

Na základě dostupných důkazů pro léčbu predominantních negativních příznaků byl navržen algoritmus pro jejich léčbu49 (obr. 1).

Česká a slovenská psychiatrie

KARIPRAZIN

Kariprazin je novým parciálním agonistou D2/D3 receptorů s preferenční vazbou k D3 receptorům. V roce 2015 byl registrován US FDA (Food and Drug Administration) (f. o. Vraylar®) a v roce 2017 EMA (European Medicines Agency) (f. o. Reagila®) pro léčbu schizofrenie u  dospělých.50,51 V USA je kariprazin schválen i pro léčbu akutní mánie nebo smíšených epizod u bipolární poruchy typu I.50,52 Kariprazin se v  mnoha ohledech (indikace, farmakodynamika, farmakokinetika, způsob titrace dávky, snášenlivost) liší od dalších parciálních dopaminových agonistů aripiprazolu a brexpiprazolu.53-55 V naší literatuře byl recentně publikován podrobný lékový profil kariprazinu.56

Farmakodynamika a farmakokinetika kariprazinu

Kariprazin je unikátní parciální agonista D3 a D2 receptorů s preferencí pro D3 receptory.50,51,57,58 In vitro byla prokázána vnitřní aktivita na dopaminergních receptorech 71 %.58 Kariprazin je také parciální agonista 5-HT1A receptorů. Působí jako antagonista 5-HT2B a 5-HT2A receptorů s vysokou a střední mírou vazebné aktivity. Střední míru afinity má k histaminovým H1 receptorům. Kariprazin vykazuje pouze nízkou míru afinity k serotoninovým 5-HT2C a alfa-adrenergním receptorům, zanedbatelnou afinitu k cholinergním muskarinovým receptorům.54,58 Receptorový profil kariprazinu shrnuje tab. 1.

Česká a slovenská psychiatrie Česká a slovenská psychiatrie Česká a slovenská psychiatrie Česká a slovenská psychiatrie

Dopaminový D3 receptor je autoreceptor kontrolující fázickou (nikoli tonickou) aktivitu dopaminergních neuronů a mediuje behaviorální projevy vyvolané blokádou N-methyl-D-aspartátových receptorů. Antagonismus D3 autoreceptorů může zvyšovat dopaminergní neuro-transmisi zejména v prefrontálním kortexu, kde je uvolňování dopaminu kontrolováno právě D3 receptory.53 Tyto změny v  kortikálních okruzích mohou vést ke zlepšení kognice, nálady a negativních příznaků. Při tomto procesu dochází také ke zvýšení nabídky acetylcholinu prefrontálně, což může přispět k prokognitivnímu efektu.53,54 Parciálně agonistické působení na 5-HT1A receptorech může mít vliv na negativní, depresivní a kognitivní příznaky.54

Kariprazin je metabolizován prostřednictvím CYP3A4 a v menším rozsahu CYP2D6 ve dvou krocích na desmethylkariprazin (DCAR) a dále na didesmethylkariprazin (DDCAR).50,51,57 Kariprazin je se svými metabolity farmakologicky ekvivalentní. Rovnovážné hladiny dosahuje kariprazin DCAR za 1-2 týdny a DDCAR za 4-8 týdnů. Průměrná plazmatická koncentrace DCAR a DDCAR je přibližně 30 %  a 40 % plazmatické koncentrace kariprazinu na konci 12. týdne podávání. Po vysazení klesne plazmatická koncentrace kariprazinu o 50 % za jeden týden a  více než 90% snížení koncentrace nastává po 3 týdnech.50,51

Účinnost kariprazinu v léčbě schizofrenie

Účinnost kariprazinu v léčbě schizofrenie byla testována v celkem čtyřech dvojitě slepých šestitýdenních studiích u akutní schizofrenie, v jedné studii s negativními symptomy a v jedné dlouhodobé studii prevence relapsu. Detaily studií jsou uvedeny v tab. 3 a byly podrobně popsány v předchozím přehledovém článku.56 Výsledky byly potvrzeny metaanalýzami60,61 a analýzami sdružených dat.62

Účinnost kariprazinu v léčbě akutní exacerbace schizofrenie byla prokázána třemi randomizovanými, placebem kontrolovanými, studiemi fáze IIb a III v délce trvání šesti týdnů s celkem 1792 pacienty.63-65 V  první šestitýdenní studii testování koncepce (proof of concept) byla porovnávána 2 flexibilní dávkovací schémata kariprazinu, 1,5-4,5 mg/d a 6-12 mg/d vůči placebu.66

Efekt kariprazinu na negativní příznaky byl testován v k tomu účelu designované dvojitě slepé studii fáze IIIb.28 Zařazeno bylo 461 pacientů ve věku 18-65 let, s převažujícími negativními příznaky schizofrenie. Nemocní museli mít skór PANSS-FSNS (Faktorový skór PANSS pro negativní symptomy) > 24, dále skór > 4 minimálně ve 2 ze 3 jádrových negativních příznaků po dobu nejméně 6 měsíců a minimum pozitivních příznaků. Pacienti byli randomizováni k 26týdenní léčbě buď kariprazinem (N = 230), cílová dávka 4,5 mg/d (rozmezí 3-6 mg, průměrně 4,2 mg/d), nebo risperidonem (N = 231) v  cílové dávce 4 mg/d (rozmezí 3-6 mg, průměrně 3,8 mg/d).

Po 26 týdnech dosáhli pacienti léčení kariprazinem signifikantně většího zlepšení negativních příznaků než po risperidonu, rozdíl v celkovém skóru PANSS-FSNS mezi oběma farmaky byl -1,46, 95%CI -2,39 až -0,53; p < 0,01 (LSMD) , velikost účinku byla 0,31. Rozdíl byl konzistentně signifikantní od 14. týdne až do ukončení studie. Kariprazin byl účinnější také v sekundárním kritériu účinnosti, v celkovém skóru Škály osobní a sociální výkonnosti (PSP): rozdíl LSMD = +4,63, 95%CI 2,71-6,56; p < 0,01, velikost účinku 0,48. Rozdíl byl zaznamenán od 10. týdne do ukončení sledování. Kritéria pro responsi (> 20% zlepšení v PANSS-FSNS) splnilo významně více pacientů léčených kariprazinem než risperidonem (69 vs. 58 %; poměr šancí OR = 2,08; p = 0,0022; počet potřebný k léčbě, NNT = 9. Důležitým nálezem je, že zlepšení negativních příznaků bylo nezávislé na zlepšení pozitivních, depresivních a  extrapyramidových symptomů, což ukazuje na účinnost kariprazinu v léčbě nejen sekundárních, ale i primárních negativních symptomů schizofrenie. Kariprazin předčil risperidon ve zlepšení CGI (Clinical Global Impressions). Léky se nelišily v celkovém skóru PANSS ani v subškálách pozitivních příznaků a  všeobecné psychopatologie. Post-hoc analýza této studie pak potvrdila pozitivní vliv kariprazinu na široké spektrum dimenzí negativních příznaků (individuální položky PANSS i různé faktorové modely odvozené z PANSS) a jeho širokospektré působení na tyto symptomy.67 Další post-hoc analýza prokázala, že změny v PANSS-FSNS odpovídaly zlepšení ve škále CGI-I (Clinical Global Impressions - Improvement, celkový klinický dojem - zlepšení) a CGI-S (Clinical Global Impressions-Severity, celkový klinický dojem - závažnost).68 Tento nález je důležitý pro interpretaci výsledků studií zahrnujících pacienty s přetrvávajícími negativními příznaky.

Zlepšení negativních symptomů ve studiích akutní fáze bylo potvrzeno i na 16položkové škále negativních příznaků (Negative Symptom Assessment, NSA-16); v celkovém skóru všechny fixní dávky a flexibilní dávkování 6-9 mg/d (nikoliv však 3-6 mg/d) kariprazinu signifikantně předčily placebo. Post-hoc analýza akutních studií, která kalkulovala Faktorový skór PANSS pro negativní symptomy (PANSS-FSNS), rovněž potvrdila zmírnění negativních příznaků vůči placebu: pro dávku kariprazinu 1,5-3 mg/d LMSD = -2,0 (95%CI -3,6 až -0,3), p = 0,0179, velikost účinku (effect size) ES = 0,41; pro 4,5-6 mg/d LSMD = -3,4 (95%CI -5, 2 až -1,7), p < 0,0002, ES = 0, 71. Také odpověď (> 20% redukce PANSS-FSNS) byla signifikantně častější u kariprazinu (1,5-3 mg/d = 54,3 %, p = 0,0194; 4,5-6 mg/d = 69,7 %, p = 0,0001) než u placeba (35,4 %). Podle této analýzy negativní příznaky zlepšil i risperidon (LMSD = -2,8, 95%CI -5,0 až -0,5, p = 0,0149, ES = 0,57). Aripiprazol negativní příznaky významně neredukoval.69

V 97týdenní, placebem kontrolované multicentrické studii70 byla testována účinnost kariprazinu v prevenci relapsu. Primárním kritériem účinnosti byl čas do relapsu (zhoršení příznaků, psychiatrická hospitalizace, agresivní chování, riziko sebevraždy). Výsledky prokázaly, že v udržovací léčbě schizofrenie je kariprazin účinnější než placebo v čase do relapsu (p = 0,001), medián byl u placeba 296 dnů, u  kariprazinu nebyl dosažen. Relaps po 26 týdnech byl zaznamenán u 24,8 %  pacientů léčených kariprazinem vs. 47,5 % pacientů na placebu; rozdíl v riziku relapsu (hazard ratio) byl 0,45 (95%CI 0,28-0,73), NNT = 5. Post-hoc analýza dat této studie ukázala, že kariprazin udržel remisi signifikantně déle než placebo (hazard ratio 0,51, p = 0,0020).71 Na konci sledování bylo v remisi 60, 5 % pacientů léčených kariprazinem vs. 34,9 % pacientů na placebu (OR = 2,85, p = 0012, NNT = 4), kariprazin také udržel větší počet dlouhodobých remisí po dobu minimálně 6 po sobě následujících měsíců, 41,6 % vs. 27,3 % (OR = 1,9, p = 0,0379, NNT = 7).

Bezpečnost a snášenlivost kariprazinu

V tab. 4 jsou přehledně uvedeny nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s  léčbou kariprazinem (s incidencí > 5 % v jakémkoliv dávkovacím rozmezí a nebo incidencí vyšší než placebo) ve studiích akutní fáze s uvedením NNH (number needed to harm; počet potřebný k poškození) oproti placebu. Nejčastějším nežádoucím účinkem byl výskyt extrapyramidových příznaků (EPS) a akatízie. Pro rozmezí dávek kariprazinu 4,5-6 mg/d je NNH oproti placebu 9 (95%CI 7-14) pro EPS a 12 (95%CI 9-18) pro akatízii.54 Při použití doporučeného rozmezí dávek byla méně často přerušena léčba z důvodu nežádoucích účinků u pacientů léčených kariprazinem než placebem (9 % vs. 12 %). Kariprazin je šetrný z  hlediska rizika nárůstu hmotnosti a výskytu metabolických příznaků. Nezvyšuje hladinu prolaktinu a nevyskytly se významné kardiovaskulární změny, ani prodloužení QTc intervalu na EKG. Většina nežádoucích účinků byla mírné až střední závažnosti.54

Z důvodu dlouhého vylučovacího poločasu aktivních metabolitů se nežádoucí účinky kariprazinu mohou projevit až několik týdnů po nasazení. Krátkodobé studie tedy nemusejí plně ukazovat celkovou snášenlivost kariprazi-nu. Nicméně data o snášenlivosti ze studie prevence relapsu70 a z 48týdenních extenzí krátkodobých studií byla obdobná jako data z akutní fáze.73,74

Dávkování, způsob podávání a řešení nežádoucích účinků kariprazinu

Česká a slovenská psychiatrie

Dávkovací rozmezí kariprazinu při léčbě schizofrenie je 1,5-6 mg/d, v  závislosti na účinnosti a snášenlivosti. Doporučená počáteční dávka je 1,5 mg/d, kterou je možné postupně navyšovat o 1,5 mg do maximální dávky 6 mg/d. Podává se perorálně v jedné dávce ve stejnou denní dobu bez ohledu na jídlo. Maximální doporučená dávka je 6 mg. Vyšší dávky nepřinesly významné zvýšení účinnosti v poměru k výskytu nežádoucích účinků.50,51

Vzhledem k dlouhému vylučovacímu poločasu aktivních metabolitů kariprazinu se nemusí změna dávky léku v průběhu několika týdnů projevit změnou v plazmatické koncentraci. Stejně tak se vysazení kariprazinu neprojeví okamžitě. Terapeutická hladina kariprazinu je v rozmezí 10-20 ng/ml.

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin a jater není nutné upravovat dávku. Při těžké poruše ledvin nebo jater se podávání kariprazinu nedoporučuje. Věk, pohlaví, rasa nebo kouření tabáku nemá vliv na metabolismus kariprazinu a není doporučována úprava dávkování.50,51 Současné podávání silných inhibitorů CYP3A4 (např. ketokonazol) vede až k dvojnásobnému navýšení dávky kariprazinu a jeho metabolitů a je kontraindikováno stejně jako podávání silných induktorů CYP3A4 (karbamazepin).50,51,54

Nejčastějšími nežádoucími účinky kariprazinu jsou akatízie a EPS. Při výskytu akatízie je obecně doporučeno přechodně podávat klonazepam v dávce 0,5-2,5 mg/d, případně mirtazapin 15mg/d. Nižší míru důkazů má podávání vitaminu B6, mianserinu, trazodonu či betablokátoru (např. propranolol připravený jako magistraliter). Zvážit je třeba redukci dávky kariprazinu, zpomalení titrace a  jako poslední možnost změnu na antipsychotikum s nízkou potencí k akatízii. Při výskytu EPS podáváme anticholinergikum (biperiden), redukujeme dávku antipsychotika nebo je vyměníme za preparát s nízkým potenciálem k indukci EPS.75

Převod na kariprazin z jiného antipsychotika

Důvodem ke změně medikace je zpravidla nedostatečná účinnost, nesnášenlivost stávajících farmak nebo kombinace obou důvodů. Odhadnout efekt je obtížné, ale na základě receptorového profilu jednotlivých antipsychotik můžeme predikovat ovlivnění nežádoucích účinků po převedení na nový preparát. Pro převod mezi antipsychotiky druhé generace je nutné znát mj. jejich přibližné ekvivalentní dávky (tab. 5).

Klinická doporučení se přiklánějí k pomalé zkřížené titraci. Kariprazin se nasadí v nižší dávce a následuje poměrně rychlá titrace dávky během 3-7 dnů. Dávku původního antipsychotika je nutné snižovat pozvolna z důvodu rizika vzniku dopaminových, cholinergních, alfa 1 adrenergních nebo histaminových rebound příznaků. Během převodu je výhodné adjuvantně podávat benzodiazepiny nebo antihistaminika, která mají většinou i anticholinergní účinky. Z tohoto důvodu je možné provádět změnu na kariprazin teoreticky o něco rychleji při předchozím užívání antipsychotik ze skupiny SDA na rozdíl od MARTA77 (obr. 2).

ZÁVĚR

Ke zlepšení výsledků farmakoterapie schizofrenie v oblasti nenaplněných potřeb již nevystačíme pouze s antipsychotiky působícími antagonisticky na dopaminové receptory. Nové možnosti nabízejí parciální agonisté dopaminových receptorů, přičemž je důležité, jaké subtypy dopaminových receptorů antipsychotika ovlivňují. Kariprazin je novým parciálním agonistou D 2/D3 receptorů s preferenční vazbou k D3 receptorům, určeným pro léčbu schizofrenie u dospělých. V krátkodobých studiích byl kariprazin významně účinnější než placebo v redukci symptomů schizofrenie, byl také účinnější než placebo v čase do relapsu v dlouhodobé léčbě. Po půlroční léčbě byl počet relapsů v placebové větvi přibližně dvojnásobný oproti kariprazinové. V půlroční studii zaměřené na léčbu převládajících (predominantních) negativních příznaků schizofrenie byl kariprazin významně efektivnější než risperidon jak v redukci symptomů, tak ve významném zlepšení psychosociálního fungování pacientů. Krátkodobá i  dlouhodobá snášenlivost kariprazinu ve studiích byla velmi dobrá, většina nežádoucích účinků byla mírné nebo střední intenzity. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patřily akatízie a EPS, které byly mírné a přechodné a ve většině případů nevedly k přerušení léčby. Kariprazin má minimální vliv na změnu tělesné hmotnosti, je metabolicky neutrální, nezvyšuje hladinu prolaktinu a nemá sedativní efekt. Vedle léčby negativních příznaků a zlepšení sociálního fungování může kariprazin vzhledem ke svému unikátnímu receptorovému profilu potenciálně ovlivnit i další nenaplněné potřeby v léčbě - kognitivní a depresivní příznaky, problematickou snášenlivost antipsychotik, adherenci k léčbě a subjektivní prožívání antipsychotické terapie.

Česká a slovenská psychiatrie

Literatura


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2019;115(4): 179 -188

Zpět