Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 6. března 2019


1. Dr. Trančík seznámil výbor PS s přípravou mezinárodní konference mladých psychiatrů EFPT, která se bude konat od 10. do 14. 7. 2019 v Praze. Zájemci se již mohou registrovat na www.efpt.eu, konference se může zúčastnit až 150 osob. Účastnický poplatek pro účastníky z Česka je 110 €, za účast budou přiděleny kredity postgraduálního vzdělávání.

2. Doc. Anders prošel zápis z minulého jednání výboru PS, některé body byly vyřízeny, některé budou dále projednávány. Návrh na akreditační kurs psychoterapie pro psychiatry odeslal dr. Hollý na Ministerstvo zdravotnictví, zatím nepřišla informace, zda byl schválen. Akreditační kurz psychoterapie pro psychology bude na podzim schválen. Dodávky bupropionu do ČR stále nejsou zajištěny, PS v této věci nemůže nic víc dělat. Také chybí midazolam (Dormicum).

3. Výbor PS diskutoval průběh reformy psychiatrické péče. Na semináři v  parlamentu vystoupil ministr zdravotnictví Vojtěch, který se kriticky vyjádřil k používání omezovacích prostředků v psychiatrických nemocnicích. Členové výboru PS se shodli, že považují tyto výroky za nešťastné, protože ve zpravodajství médií zastínily další informace o reformě, jako je např. příprava na zahájení činnosti dalších CDZ, a neodrážejí postoj výboru PS.

4. Dr. S. Papežová informovala výbor PS o zahájení prací na Národním akčním plánu duševního zdraví (NAPDZ), který by měl na vládní úrovni koordinovat zapojení řady ministerstev (Ministerstvo zdravotnictví, MPSV, MŠT, Ministerstvo financí a Ministerstvo spravedlnosti) do péče o duševní zdraví obyvatel ČR. Ohledně NAPDZ proběhly celodenní semináře v Brně a v Praze, kterých se zúčastnili jak představitelé MZ, tak zástupci psychiatrických nemocnic, psychiatrických ambulancí, uživatelů i Kanceláře veřejného ochránce práv.

5. Dr. S. Papežová informovala výbor PS o jednání Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů, kde byly podány návrhy na zvýšení úhrady za práci psychiatrické sestry, návrh na výkon "sledování pacienta po terapeutické intervenci" a návrh pracovního listu na výkon "návštěva psychiatra/psychologa v domácím prostředí". Byl schválen výkon "společná konzultace psychiatra a  neurologa", jejž může vykazovat lékař, který předtím absolvuje specializační kurz.

6. Výbor PS diskutoval žádost Sdružení ambulantních specialistů o připojení se k připomínkám k plánovaným změnám koncepce primární péče. Pověřil prof. Mohra, aby zformuloval odpověď ve smyslu, že PS považuje ambulantní psychiatry za primární specialisty v oblasti péče o duševně nemocné a že je připravena o  problematice s představiteli SAS diskutovat.

7. Výbor PS schválil návrh na jmenovité obsazení akreditační komise MZ, společné pro psychiatrii, gerontopsychiatrii a sexuologii.

8. Dr. Vaněk informoval výbor PS, že v únoru jednal spolu s MUDr. Popovem na Ministerstvu dopravy ohledně možností dozoru nad řidiči, kteří byli přistiženi při řízení pod vlivem drog a měli by doložit lékařskou zprávu, že po dobu zákazu řízení prokazatelně abstinovali. MUDr. Vaněk na jednání vysvětlil, že není v silách ambulantních psychiatrů toto kontrolovat a potvrzovat. Praktičtí lékaři po konzultaci s prim. MUDr. Popovem přistoupili na to, že budou ochotni vydat pacientovi potvrzení o abstinenci, pokud se stanoví metodika kontrol a  jejich frekvence.

9. Dr. Možný poukázal na skutečnost, že se v médiích objevují výroky státních představitelů, které mohou ve veřejnosti vyvolat mylný dojem, že omezovací prostředky se používají pouze v psychiatrických nemocnicích, zatímco na psychiatrických odděleních a na lůžkových odděleních jiných medicínských oborů se nepoužívají. Navrhl, aby výbor PS požádal MZ o sdělení údajů o rozsahu používání omezovacích prostředků v ostatních zdravotnických zařízeních, než jsou psychiatrické nemocnice, aby bylo možné porovnat, zda se frekvence používání omezovacích prostředků liší či nikoli. Výbor PS pověřil dr. S. Papežovou, aby zjistila údaje o používání omezovacích prostředků v ČR.

10. Výbor PS probíral informaci o chystaném natáčení filmového dokumentu, který má sledovat osudy vybraných duševně nemocných pacientů po dobu jednoho roku, během kterého přejdou z hospitalizace v psychiatrické nemocnici do komunitní péče. Shodl se na tom, že pokud má nad tímto projektem převzít záštitu, musí mít možnost ovlivnit jeho výslednou podobu a vznášet k němu odborné připomínky. Rozhodnutí o převzetí záštity bude moci učinit až poté, co získá o projektu podrobnější informace.

11. Výbor PS schválil záštitu nad programem přednášek Dimenze F.

12. Výbor PS diskutoval výhody a nevýhody dvou navržených systémů elektronického hlasování pro volby výboru PS, revizní komise PS a budoucího předsedy PS na období 2019 až 2022. Rozhodl se dát přednost systému ČLS, i  přes některé výhrady k jeho složitosti a nenabízení možnosti zdržet se hlasování. Členové PS proto dostanou e-mail s podrobným vysvětlením, jak mají volit v případě, že se chtějí některé volby zdržet, a že si mohou zvolit korespondenční formu voleb.

13. Doc. Anders informoval výbor PS o plánovaném programu prvního společného zasedání nového a starého výboru PS, které proběhne 14. 5. 2019 od 10 do 13 hodin. Na ně naváže Zahradní slavnost za účasti představitelů Neurologické společnosti, Psychiatrické společnosti a  Společnosti pro návykové nemoci, kde budou předány medaile PS Za zásluhy o  rozvoj oboru psychiatrie pro nelékaře. Od 16 do 18 hodin se bude konat posezení s hudbou a pohoštěním a od 20 hodin navštíví pozvaní účastníci představení v černém divadle Image Theatre.

14. Výbor PS navrhl na udělení medaile ČLS JEP prof. Rabocha.

15. Výbor PS navrhl na udělení ceny předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědeckou publikaci prof. Papežové a kol. Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání.

16. Výbor PS schválil členství v PS těchto žadatelů: MUDr. Ivo Budík, PN Horní Beřkovice; MUDr. Helena Uhlířová, PK FN Hradec Králové; MUDr. Vladislava Mannová, PA Hradec Králové; MUDr. Jana Blagová, PN Opava; a MUDr. Orsolya Vysztavel, PN Kosmonosy.

17. Vědecké schůzi PS ČLS JEP dne 3. 4. 2019 bude předsedat dr. Možný.

18. Příští schůze výboru PS se bude konat 3. 4. 2019 ve 12 hod. v knihovně PK, Ke Karlovu 11, Praha 2.

Zapsali Lenka Knesplová a dr. Petr Možný.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2019;115(3): 140 -141

Zpět