Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 3. dubna 2019


1. Doc. Anders probral zápis z minulého jednání výboru PS. Informoval, že bylo schváleno srovnání hodnoty výkonu domácí péče a péče psychiatrické sestry v  domácím prostředí. Návrh na obsazení akreditační komise byl odeslán na MZ. Informace o míře používání omezovacích prostředků na psychiatrických a  somatických odděleních nejsou k dispozici, protože nemocnice je na ÚZIS nehlásí. Příprava Zahradní slavnosti dne 14. 5. 2019 probíhá. Byly odeslány návrhy na udělení Zlaté medaile ČLS JEP prof. Rabochovi a na udělení ceny za vědeckou publikaci prof. Papežové a kol.

2. Výbor PS diskutoval průběh reformy psychiatrické péče. Dr. Možný upozornil, že ministr zdravotnictví Vojtěch ve svém veřejném vystoupení slíbil, že do roku 2020 dojde k přesunu velké části pacientů z psychiatrických nemocnic do komunitní péče. To však předpokládá, že všichni tito pacienti budou mít k  dispozici bydlení a finanční zabezpečení, protože tyto životní podmínky komunitní služby pacientům nezajistí. Přitom ubytovacích sociálních zařízení ochotných přijmout lidi s duševní chorobou a závislostí je nedostatek a jejich kapacita v posledních letech spíše klesá. Snaha o výstavbu nových ubytovacích zařízení pro duševně postižené naráží na odpor veřejnosti, jak ukázala reportáž České televize o negativní reakci občanů obce Svitávka na záměr postavit zde chráněné bydlení pro mentálně postižené. Proto se obává, že v  uvedeném termínu nebude možné slíbený přesun pacientů mimo psychiatrické nemocnice uskutečnit. Psychiatrické nemocnice jsou na jedné straně kritizovány za nekvalitní péči, na druhé straně jsou pověřovány ze strany MZ úkoly zajistit provoz nových Center duševního zdraví a začít poskytovat akutní lůžkovou psychiatrickou péči, aniž by na toto rozšíření služeb dostávaly potřebné investice, a aniž by na to měly dostatek odborného personálu.

3. Výbor PS diskutoval novelizaci vyhlášky o zdravotnické dokumentaci a  schválil návrh dr. Vaňka, aby byl na MZ poslán požadavek na zkrácení povinné doby uchovávání zdravotnické dokumentace v psychiatrických ambulancích na 10 let od posledního kontaktu s pacientem.

4. Dr. Hollý informoval výbor PS o nabídce na spolupráci při vytváření Národního Zdravotnického Informačního Portálu (NZIP), kde bude oddíl "Duševní zdraví". Obsah by měli zajistit autoři, jejichž odbornost bude garantovat výbor PS. Výbor PS se shodl, že bude spolupráci při vytváření NZIP podporovat.

5. Výbor PS diskutoval situaci vzdělávání v psychoterapii a konstatoval, že v  této oblasti nedošlo od minulého jednání výboru k žádnému posunu, nicméně jednání s představiteli psychoterapeutických organizací pokračují, za výbor PS je vedou dr. Rektor a prof. Praško. Dr. Hollý již poslal na MZ návrh na funkční vzdělávací kurz v psychoterapii, organizovaný v PN Praha Bohnice, nedostal však dosud žádné informace, zda vyhovuje. Upozornil, že o funkční vzdělávací kurz v psychoterapii si může požádat každé psychiatrické zařízení, kde fungují psychoterapeutická pracoviště.

6. Mgr. Chytil informoval výbor PS o pokračující snaze prohloubit spolupráci mezi MZ a MPSV v oblasti péče o duševně nemocné. Proběhla společná schůze zdravotního a sociálního výboru Poslanecké sněmovny PČR. Připravuje se projekt vzdělávání, od června 2019 začnou probíhat zahraniční stáže pro lékaře, sestry a sociální pracovnice ve Velké Británii, Skandinávii, Itálii, Německu. MZ vypíše výzvu, na kterou se budou moci zájemci přihlásit.

7. Paní Knesplová, sekretářka PS, informovala výbor PS o průběhu voleb. Zatím odvolila asi čtvrtina členů PS. Bude všem členům PS rozesílat opakovaná upozornění na to, že probíhají volby, a sdělovat, kolik procent členů již odvolilo. Po skončení voleb 15. dubna 2019 sepíše volební komise pod vedením prof. Mohra zprávu o výsledku voleb, která bude uveřejněna na stránkách PS a  rozeslána všem členům PS.

8. Doc. Anders informoval, že příští jednání výboru PS se uskuteční 14. května 2019. Bude mít slavnostní charakter, sejdou se na něm jak současní, tak nově zvolení členové výboru PS. Od 14 hodin proběhne slavnostní shromáždění ke 100. výročí založení Společnosti pro studium duše a nervstva. Zúčastní se jej ministr zdravotnictví, ředitel VFN a děkan 1. LF UK Praha. Za PS bude mít projev prof. Raboch, za SNN dr. Popov, za ČNS prof. Růžička. Po předání medailí za zásluhy o rozvoj oboru psychiatrie se bude konat pohoštění s  hudbou. Večer se uskuteční návštěva divadla, budou pozváni i čestní členové PS.

9. Výbor PS probral dopis doc. Srnce, zakladatele a bývalého předsedy Sekce psychologie PS ČLS JEP, který vyjádřil nesouhlas se současným názvem sekce "klinické a lékařské psychologie". Výbor se shodl na tom, že požádá současného předsedu sekce prof. Ptáčka, aby doc. Srncovi napsal odpověď.

10. Výbor PS diskutoval problém v přípravě sympozia "Škola a péče o duševní zdraví", které organizuje Sekce dětské a dorostové psychiatrie (DDP) PS. Výbor sekce nesouhlasil s poskytnutím finančních prostředků na úhradu nákladů konání sympozia ze zdrojů Nadace RSJ. Výbor PS schválil návrh doc. Anderse, že PS uhradí nájemné za přednáškový sál na sympozium "Škola a péče o duševní zdraví", aby předešel nedorozumění a ztrátě důvěryhodnosti, a že finance budou čerpány plně v souladu s darovací smlouvou Nadace RSJ. Dále se výbor PS dohodl, že vyzve výbor Sekce DPP, aby vypracoval návrh plánů využití finančních darů nadací v souladu s darovacími smlouvami nadací a předložil jej výboru PS.

11. Prof. Mohr požádal o možnost uveřejnit informaci o studii o terapii deprese ketaminem, která probíhá v NÚDZ, na stránkách PS. Výbor PS vyslovil s  jeho žádostí souhlas.

12. Žádost o členství v PS podali MUDr. Jozef Buday, PK 1. VFN a LF UK, Praha 2; a MUDr. Gabriela Podgorná, PK 1. VFN a LF UK, Praha 2. Výbor PS obě přihlášky schválil.

13. Příští vědecká schůze PS ČLS JEP se bude konat 14. 5. 2019 od 13 hod., předsedá doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

14. Příští schůze výboru PS bude 14. 5. 2019 v 10 hod. v knihovně PK, Ke Karlovu 11, Praha 2.

Zapsali paní Lenka Knesplová a dr. Petr Možný.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2019;115(3): 141 -142

Zpět