Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 5. prosince 2018


1. Doc. Anders prošel zápis z minulého jednání. PS neposkytne odměnu Asociaci dětských a dorostových psychiatrů (ADDP) za zprostředkování kongresu IACAPAP. Výbor PS zvažuje vyhlásit grant, do kterého se mohou přihlásit i členové ADDP. Výbor PS bude finančně podporovat konkrétní akce a projekty sekce DDP, případně i pracovníka managementu této sekce. Výbor PS schválil další spolupráci s Mgr. Chytilem ohledně mediální prezentace reformy psychiatrické péče a kontaktů se sdělovacími prostředky. Memorandum ohledně placení akutní lůžkové psychiatrické péče bylo upraveno tak, aby je podpořili i představitelé psychiatrických nemocnic a léčeben. Příprava voleb do výboru PS probíhá, již byli navrženi první kandidáti. Na stránkách PS je odkaz na konání sjezdu ČaS psychiatrie v Brně v říjnu 2019.

2. Výbor PS diskutoval za přítomnosti Mgr. Chytila způsob komunikace s  novináři, shodl se na tom, že je třeba je osobně upozorňovat na zavádějící titulky článků, které mají stigmatizující charakter, a také aktivně nabízet vlastní příspěvky, které budou mít informativní obsah, zaměří se na přínosy psychiatrické léčby a upozorní na úspěchy lidí s duševní poruchou. Na stránkách NÚDZ je materiál MediaGuide pro novináře i psychiatry, který obsahuje pravidla, jak se vyjadřovat a jakým výrazům se vyhýbat při mediálních vystoupeních v oblasti duševního zdraví. Na závěr diskuse výbor PS pověřil doc. Anderse, aby vypracoval smlouvu o spolupráci s Mgr. Chytilem a poslal ji členům výboru PS k připomínkám a ke schválení.

3. Dr. Hollý informoval výbor PS o jednání na MZ ohledně možnosti získání atestace v psychoterapii pro psychiatry. Zástupci MZ nechtěli přistoupit na možnost, že výcvik v psychoterapii budou zajišťovat soukromé instituty, a  žádali, aby PS popsala, jaké konkrétní dovednosti absolvent psychoterapeutického vzdělávání musí získat, aby mu byla uznána psychoterapeutická atestace.

Výbor PS se po diskusi shodl na tom, že povinnou součástí předatestační přípravy v psychiatrii má být i nadále kurs v psychoterapii v trvání tří týdnů. Pro nástavbovou atestaci v psychoterapii pro psychiatry bude povinný akreditovaný pětiletý psychoterapeutický výcvik, po jehož absolvování může být žadatel zařazen do vzdělávacího programu v psychoterapii, ukončeného zkouškou.

Výbor PS pověřil dr. Hollého, aby na MZ poslal písemný návrh psychoterapeutického vzdělání podle doporučení PS.

4. Výbor PS na návrh doc. Anderse schválil podporu kurzu neuropsychiatrie a  psychoneurologie pro neurology a psychiatry, který může být alternativou jednoho měsíce stáže na neurologii.

5. Výbor PS souhlasil s návrhem dr. Rektora, aby nyní nebylo měněno kritérium, že v psychoterapeutickém výcviku akreditovaném IPVZ musí být nejméně 50 %  účastníků ze zdravotnictví, s tím, že za účastníky psychoterapeutického výcviku ze zdravotnictví se počítají i zdravotní sestry.

6. Prof. Mohr informoval výbor PS o své účasti na jednání Evropské rady národních psychiatrických asociací (EPA) ve dnech 3. a 4. 12. 2018 v Bruselu. V programu EU bude v období 2021-2027 snížen příspěvek na zdravotnictví z 12 na 10%. Příští kongres EPA se bude konat od 6. do 9. 4. 2019 ve Varšavě. Jménem PS požádal o možnost uspořádání sympozia EPA během 18. česko-slovenského psychiatrického sjezdu 25. - 27. 9. 2019 v Brně.

7. Dr. Rektor informoval výbor PS o přípravě voleb budoucího předsedy, členů výboru a revizní komise PS, které proběhnou v dubnu 2019. Informace jsou dostupné na stránkách PS, část bude přístupná všem, část jen členům PS přes heslo, které každý člen PS dostane e-mailem.

8. Výbor PS schválil text Stanoviska k roli psychiatrických nemocnic a léčeben (PN a PL) v rámci reformy psychiatrické péče dle návrhu dr. Možného a dr. Rektora, v němž je zdůrazněno, že PN a PL plní nezastupitelné úkoly v rámci poskytování lůžkové psychiatrické péče, že se budou podílet na rozvoji extramurální psychiatrické péče, a že podporuje plán humanizace péče v PN a PL, spočívající ve zlepšení ubytovacího standardu pacientů a v zaměření na individuální zdravotní a sociální potřeby nemocných. Výbor PS naopak vyjádřil nesouhlas s paušálním tvrzením, že omezovači prostředky jsou v PN a PL nadužívány a že zde jsou porušována lidská práva pacientů; také považuje za nemístné paušální znevažování práce pracovníků psychiatrických nemocnic a tato nepodložená obecná tvrzení vnímá jako stigmatizující pro celý obor psychiatrie, vytvářející u veřejnosti falešně negativní obraz současné lůžkové psychiatrické péče. Text Stanoviska výboru PS byl uveřejněn na stránkách PS a  ve Zpravodaji PS.

9. Paní Knesplová, sekretářka PS, informovala výbor PS o výsledcích voleb do vedení sekcí PS.

Do výboru sekce psychosomatické byli zvoleni doc. MUDr. Pánkova Růžena, CSc, doc. MUDr. PhDr. Poněšický Jan, Ph.D., a doc. MUDr. Šimek Jiří, CSc.

Do výboru sekce ambulantní péče byli zvoleni MUDr. Herman Erik, Ph.D., MUDr. Holanová Marta, MUDr. Novotná Michaela, MUDr. Papežová Simona, MUDr. Syrovátka Jiří, MUDr. Šolle Zdeněk, MUDr. Titlbach Jan, MUDr. PhDr. Vaněk David a MUDr. Zemanová Markéta.

Do výboru sekce pro závislost na alkoholu a jiné toxikomanie byli zvoleni MUDr. Javůrek Tomáš, MUDr. Minařík Jakub a prim. MUDr. Popov Petr.

10. Dr. Pěč poděkoval doc. Andersovi a dr. Hollému, že se zúčastnili konference Sociální psychiatrie v Loučné nad Děsnou. Konference byla úspěšná a  zúčastnilo se jí 350 účastníků.

11. Dr. Vaněk informoval výbor PS, že požadavky na zřízení nové psychiatrické ordinace ohledně hygieny, požárních předpisů, parkovacích míst pro zaměstnance atd. se velmi zpřísnily.

12. Doc. Anders informoval výbor PS, že duloxetin nemá jeho výrobce zájem v ČR registrovat jako antidepresivum, protože se jedná o SNRI, takže je ve stejné skupině jako venlafaxin, který je oproti němu mnohem levnější, proto je duloxetin registrován pouze jako lék na neuropatické bolesti.

13. Prof. Papežová informovala výbor PS, že termíny atestaci v roce 2019 budou uveřejněny na stránkách PS. V dubnu 2019 se bude konat na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze mezinárodní konference poruch příjmu potravy, informace o této konferenci budou také umístěny na stránky PS.

14. Výbor PS schválil přijetí nových členů PS: MUDr. Jiří Strnad, PN Kroměříž; MUDr. Marcela Prokopová, Pediatrická ordinace Ostrava

15. Příští schůze výboru PS se bude konat 9. 1. 2019 ve 12 h v knihovně PK, Ke Karlovu 11, Praha 2. Omlouvají se doc. Anders, dr. Možný a prof. Praško. Schůzi bude řídit prof. Mohr.

16. Příští vědecká schůze PS ČLS JEP se bude konat 6. 2. 2019, předsedá prim. MUDr. Rektor.

Zapsali Lenka Knesplová a MUDr. Petr Možný.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2019;115(1): 40 -41

Zpět