Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

XXXV. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE


15. - 17. 11. 2018, Loučná nad Děsnou, Hotel Dlouhé Stráně<{h4>

ZOTAVENÍ - REHABILITACE, PSYCHOTERAPIE A KLINICKÁ PRAXE

Péče o duševní zdraví na Jesenicku

Konference se konala v inspirativním horském prostředí Jeseníků, v údolí pod Pradědem v Loučné nad Děsnou. Dojem z krajiny posílilo ještě místo zahájení konference v nově rekonstruovaném historickém Kulturním domě Skleník, který je součástí zámeckého parku. Zahajovací slova patřila doc. MUDr. Martinu Andersovi, Ph.D., a MUDr. Martinovi Hollému, MBA, jako předsedovi a  místopředsedovi Psychiatrické společnosti. Letos jsme poprvé předali Cenu 15. komnaty, která je určena pro mediálně známé osobnosti, jež sebraly odvahu a  veřejně odhalily léčení své duševní poruchy a přispěly tím tak k destigmatizaci psychiatrie. Prvním laureátem ceny se stal Mgr. Jan Korytář, politik a bývalý liberecký starosta.

V letošním ročníku jsme se rozhodli v obměněné podobě zopakovat téma z roku 2010, a to věnovat se konceptu zotavení, které označuje osobní proměnu a  psychickou změnu u lidí se závažnou duševní poruchou. Z toho důvodu se řady přednášek ujali lidé se zkušeností s duševní nemocí, kteří touto proměnou procházejí nebo prošli. Proto také konference začala zahajovací přednáškou Daniela Fishera, MD., PhD., který žije ve Spojených státech, získal doktorát z  biochemie, léčil se pro schizofrenii, po několik desetiletí působil jako komunitní psychiatr. Jeho vystoupení bylo dramatické, provokativní ve smyslu upřednostnění psychologických přístupů a destigmatizace. Z českých uživatelů se o vlastní zkušenost se zotavením podělil J. Štefl a dále byly tomuto tématu věnovány paralelní sekce (Z. Roboch, B. Lacinová, M. Klimša, J. Kerouš).

Česká a slovenská psychiatrie

Proces zotavení usnadňují vhodné služby, komunitní péče a psychiatrická rehabilitace, psychoterapie a také nestigmatizující a citlivě vedená klinická praxe, proto byly dva tematické bloky věnovány souvislosti rehabilitace a  zotavení, jeden o systému CARe vedený J. Pluhaříkovou Pomajzlovou, druhý o  principech zotavení v různých rehabilitačních službách. Samostatnou sekci měla centra duševního zdraví (CDZ Praha 9, CDZ ESET, CDZ Podskalí). Dvě sekce byly věnovány psychoterapii u závažně duševně nemocných. Její efektivita je prokazatelná bez ohledu na psychoterapeutický směr (B. Chvátalova). Diskutovány byly různé formy a aplikace (denní stacionář, rodinná terapie) a  vlastní zkušenost s psychoterapií (I. I. Homolová). Blízko k psychoterapii mají horizontální diskusní skupiny pacienta, jeho rodinných příslušníků a  pracovníků, tzv otevřený dialog. Tyto principy na plenární přednášce uvedl Mark Steven Hopfenbeck z Norska a jejich aplikace byly podrobněji probrány na tematických sekcích a v diskusích (L. Turková, J. Svoboda, J. Dorničák). Velkou pozornost přitahovala také vystoupení psychiatrů o farmakoterapeutické praxi a klinickém přístupu v komunitních službách (P. Příhoda, M. Pastucha) a  diskuse o práci psychiatra v komunitním týmu (J. Beneš).

Konference se však nezabývala jenom klinickou a rehabilitační praxí, ale rozsáhlý prostor byl věnován i hodnocení služeb (P. Winkler, P. Říčan), včetně samostatného tematického bloku s uvedením nástrojů pro hodnocení zotavení. Další tematický blok se zaměřil na prevenci duševních poruch (včasné intervence, preventivní programy). Nechybělo ani téma destigmatizace.

Podporovaným regionem této konference bylo Jesenicko a iniciativním spolupořadatelem místní organizace komunitních služeb Zahrada 2000, která se postarala o bohatý doprovodný odborný a kulturní program.

Na konferenci byla potěšující pracovní a přátelská atmosféra i velké nasazení aktivních přispěvatelů (63 aktivních příspěvků). Nadějný je ročník od ročníku narůstající počet účastníků, tentokrát jich bylo 346.

MUDr. Ondřej Peč, Ph.D.
za sekci sociální psychiatrie


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2019;115(1): 42 -43

Zpět