Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 7. listopadu 2018


1. Výbor PS vyslechl nabídku Mgr. Chytila, který by pro PS v budoucnu mohl pracovat jako konzultant komunikace v kontaktu s veřejností, sdělovacími prostředky a Ministerstvem zdravotnictví. Shodl se na tom, že by bylo vhodné, aby PS měla k dispozici odborníka v této oblasti, a že by s Mgr. Chytilem navázal spolupráci. Pověřil předsedu doc. Anderse, aby připravil návrh smlouvy o spolupráci a předložil jej členům výboru PS k připomínkám.

2. Výbor PS projednal dotaz předsedy vědeckého výboru kongresu IACAPAP Dr. Theinera ohledně kompetencí při rozdělení a zveřejnění finančních odměn za organizaci kongresu IACAPAP, který proběhl v červenci 2018 v Praze. Výbor PS se shodl na stanovisku, že celková výše těchto odměn může být výboru sekce DPP sdělena, ale její rozdělení pro jednotlivé členy organizačního týmu zveřejněno být nemá, protože je to důvěrná osobní informace, podléhající souhlasu odměněných jedinců, a že rozdělení odměn je plně v kompetenci předsedů organizačního a vědeckého výboru kongresu IACAPAP.

3. Výbor PS vyjádřil politování nad tím, že Asociace nemocnic nepodepsala Memorandum o podmínkách financování akutní psychiatrické lůžkové péče, protože se k tomuto Memorandu vyjádřili odmítavě ředitelé psychiatrických nemocnic a  léčeben a vedení psychiatrické kliniky v Brně. Je přesvědčen, že podmínky uvedené v Memorandu umožňovaly zlepšení financování tohoto typu péče na psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic v roce 2019. Dr. Možný za ředitele PN a PL výbor informoval, že text Memoranda ředitelé nepodpořili, protože neměli dostatek času na jeho důkladné prostudování a zvážení jeho finančního dopadu na provoz psychiatrických nemocnic a léčeben. Výbor PS se shodl na tom, že bude dále jednat s Asociací PN a PL s cílem, aby se k  Memorandu připojili.

4. Výbor PS diskutoval návrh na umožnění preskripce kognitiv (donepezil, rivastigmin, memantin) praktickými lékaři a shodl se na doporučení, aby v  případě preskripce donepezilu a rivastigminu byla tako preskripce umožněna bez omezení, zatímco s nasazením memantinu by musel souhlasit neurolog nebo psychiatr.

5. Výbor PS schválil návrh doc. Anderse, aby bylo na webových stránkách PS zveřejněno stanovisko výboru k posuzování řidičů ovlivněných návykovými látkami nealkoholového typu, které bylo v roce 2014 zasláno na Ministerstvo spravedlnosti.

6. Výbor PS podpořil uspořádání výukového kurzu komunikace s pacienty s  psychózou bez náhledu nemoci pro psychiatry ve specializační přípravě.

7. Výbor PS diskutoval nabídku společnosti OAKs na provedení konkrétních analýz údajů z ÚZIS pro potřeby PS a shodl se, že by bylo velmi vhodné takové analýzy ke konkrétním otázkám provádět. Pověřil doc. Anderse, aby se společností OAKs dohodl podmínky spolupráce.

8. Výbor PS podpořil návrh odboru vzdělávání MZ, aby se počet členů Akreditační komise zvýšil ze současných 9 na 15. Dále pověřil doc. Anderse a  dr. Hollého, aby se zúčastnili na MZ jednání ohledně programu vzdělávání psychiatrů v oblasti psychoterapie.

9. Výbor diskutoval nabídku společnosti British Institute of Management na uspořádání vzdělávacích kurzů pro manažery psychiatrických nemocnic a shodl se, že pozve představitele této společnosti na osobní jednání na příští výbor PS.

10. Výbor PS diskutoval návrh dr. Možného na zveřejnění stanoviska na stránce PS, kterým by výbor vyjádřil podporu aktuálně nezastupitelné roli psychiatrických nemocnic v reformě psychiatrické péče a odmítl jejich stigmatizaci a obviňování z nadužívání omezovacích prostředků a nátlaku na pacienty, aby souhlasili se svou hospitalizací, které se objevilo ve sdělovacích prostředcích. Shodl se, že by bylo vhodné takové stanovisko vydat, a pověřil dr. Možného, aby připravil jeho znění na základě připomínek ostatních členů výboru PS a představil je na příštím jednání výboru PS ke schválení.

11. Výbor PS diskutoval problematiku nízké obložnosti na některých psychiatrických odděleních všeobecných nemocnic a konstatoval, že je často způsobena nedostatkem zdravotnických pracovníků, včetně psychiatrů, na těchto odděleních. Ten souvisí s malou ochotou absolventů lékařských fakult pracovat v oboru psychiatrie, protože tento obor je stále stigmatizován v očích odborné i laické veřejnosti a vzhledem k nedostatečnému financování akutní lůžkové psychiatrické péče je i finanční ohodnocení nastupujících psychiatrů nižší než v jiných lékařských oborech.

12. Paní Knesplová, sekretářka PS, informovala výbor PS o probíhající přípravě voleb do výboru PS, které se uskuteční v dubnu 2019. Byla ustanovena volební komise ve složení prof. Mohr - předseda, doc. Ptáček a doc. Zukov, informace byla zveřejněna na webu PS a ve Zpravodaji. Byla zřízena e-mailová adresa volební komise volby@psychiatrie.cz. Výbor PS uveřejnil prohlášení, že vyhlašuje volby do orgánů a funkcí PS ČLS JEP a zahajuje proces voleb. Volit se bude budoucí předseda na volební období 2022-2025, výbor PS a revizní komise PS na volební období 2019-2022.

Výbor PS vyzve všechny členy PS, aby v době od 20. 11. do 31. 12. 2018 poslali na adresu volební komise volby@psychiatrie.cz své návrhy kandidátů na funkci budoucího předsedy, na členy výboru PS a na členy revizní komise PS, s tím, aby poslali i kontaktní adresu navrhovaných osob a vyzvali je k udělení souhlasu se svou kandidaturou rovněž na e-mail volby@psychiatrie.cz.

13. Paní Knesplová, sekretářka PS, informovala výbor PS o přípravě voleb do výboru sekce psychosomatické a sekce ambulantní péče, které probíhají bez problémů. Problém nastal ohledně voleb do sekce pro alkohol a jiné toxikomanie, neboť se přihlásil jen jeden kandidát, takže volby nemohou proběhnout. Výbor PS požádá současného předsedu sekce dr. Popova, aby do jednoho roku zajistil uspořádání voleb do výboru této sekce. Pokud se to nepodaří, sekce bude muset být zrušena.

14. Paní Knesplová, sekretářka PS, informovala výbor PS o schůzi organizačního výboru 18. česko-slovenského psychiatrického sjezdu, který proběhne v Brně ve dnech 25. až 28. 9. 2019, na které se dohodla struktura programu sjezdu, bylo vybráno divadelní představení a byl vybrán návrh na grafický design.

15. Dr. Pěč informoval výbor PS o konání konference sociální psychiatrie v  Rejholticích v listopadu 2018, kam je přihlášeno 350 účastníků. Prof. H. Papežová informovala o přípravě konference poruch příjmu potravy, která proběhne od 4. do 6. dubna 2019 v Praze. Prof. Praško informoval, že v  listopadu 2019 se bude konat psychoterapeutická konference v Jeseníku.

16. Výbor PS diskutoval problematiku používání termínu "psychoterapeut", který se objevil v nařízení vlády ČR o vzdělávání psychologů ve zdravotnictví. Podle právního výkladu Asociace klinických psychologů to znamená, že tento termín nelze mimo oblast zdravotnictví používat. Jednání ohledně specializačního vzdělávání v psychoterapii se účastní Psychoterapeutická společnost, Asociace klinických psychologů, Psychiatrická společnost a Česká asociace psychologů, k  definitivní shodě dosud nedošlo. Kliničtí psychologové budou mít možnost atestace v psychoterapii. Stále není dořešena možnost atestace z psychoterapie pro lékaře a pro psychology a další odborníky mimo zdravotnictví. Výbor PS zastává stanovisko, že možnost získat atestaci z psychoterapie by měli mít i  lékaři jiných odborností než jen kliničtí psychologové.

17. Výbor PS schválil členství těmto žadatelům o členství: MUDr. Eva Kružliaková, INEP Praha; MUDr. Daniela Hahnová, PN Opava; MUDr. Jiří Dvořák, PN Bohnice; MUDr. Zuzana Zechová, FN Ostrava.

18. Příští vědecká schůze PS ČLS JEP se bude konat 5. 12. 2018 od 10.00 h, předsedá prof. Raboch.

19. Příští schůze výboru PS se sejde 5. 12. 2018 ve 12 h v knihovně PK, Ke Karlovu 11, Praha 2.

Zapsali MUDr. Petr Možný a Lenka Knesplová.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2019;115(1): 39 -40

Zpět