Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

úvodník / editorial

O ČEM TO DNES JE?


O volbách v naší společnosti. V září byl zahájen proces příprav a v listopadu 2018 byly výborem PS ČLS JEP vyhlášeny volby do orgánů a funkcí Psychiatrické společnosti. Jak budou probíhat, popíšu níže. Než se dostanu k suchým faktům, dovolte mi pár vět na úvod.

Nevím jak Vám, ale mně připadá, že ty volby jsou nějak často. Nejen proto, že je mám jako místopředseda pro vnitřní záležitosti společnosti na starosti a je s nimi spojena spousta práce. Také proto, že se mi tříleté funkční období tentokrát jeví jako krátké. Nějakou dobu trvalo, než se nový tým sehrál a  vyvážil (a současný výbor za sehraný a vyvážený považuji), začal dobře fungovat, rozdělily se úkoly a kompetence, zahájily se dlouhodobější programy… a jsou tu zase volby a s nimi opět změny. Bohužel to nejde jinak. Tříleté funkční období jsme do stanov zakomponovali proto, že jsme chtěli mít systém střídajících se předsedů (budoucí, současný, minulý). Kdyby zůstalo funkční období čtyřleté, byla by jedna osoba zvolena na 12 let a s tím nesouhlasilo předsednictvo ČLS. Doba 9 let pak byla pro obě strany přijatelným kompromisem a zůstane tomu tak, dokud nevyvstane potřeba stanovy opět měnit.

O co ve volbách především půjde? Co bude hlavním úkolem nově zvoleného výboru? Zase reforma oboru. Je to téma, které se opakuje už v třetích volbách, a někdo z toho může být otrávený. Slýchám stížnosti, že je málo informací, přestože jsou pořádány různé semináře a informace jsou i na internetu (např. www.reformapsychiatrie.cz). Někomu se zdá, že se nic neděje, přestože se toho děje hodně. Je pravda, že proces přípravy šel dlouho pomalu. Od r. 2012, kdy se na reformě začalo pracovat, se na Ministerstvu zdravotnictví vystřídalo 5 ministrů a nespočet náměstků. Někteří práci na reformě podporovali, někteří spíše brzdili. Ještě na začátku roku 2017 měl na MZ reformu na starosti jeden člověk. Dnes už na ní pracují desítky interních i externích zaměstnanců. Otevřelo se pět prvních CDZ, začátkem roku 2019 by se jich mělo otevřít dalších šestnáct. V příštím roce by měly začít fungovat pilotní specializované týmy a rozšířené ambulance. Letos byl zahájen proces transformace psychiatrických nemocnic a léčeben a na stole už jsou první verze transformačních plánů. Pracuje se na zlepšení financování všech složek systému a na udržitelném financování nových služeb. Stovky milionů šly na vybudování nových akutních lůžek nebo rekonstrukci stávajících. Zlepšilo se financování ambulancí, zrušily se historické limity a stropy na hrazení depotních injekcí. Výčet by mohl být mnohem delší, ale i toto stačí. Nevím, kolik z nás si to uvědomuje, ale myslím, že zažíváme něco, co pro sebe nazývám třetí revolucí systému psychiatrické péče u nás. Za první považuji postavení psychiatrických ústavů v druhé polovině 19. století a na počátku století dvacátého. Druhá probíhala v 50. a 60. letech 20. století, kdy se programově rozvíjela ambulantní péče. Třetí se děje nyní a je charakterizovaná přesunem akcentu péče do přirozeného prostředí pacienta a zvýšeným důrazem na jeho postavení ve společnosti. Je to náročné, ale je úžasné, že u toho můžeme být. Při tom nadšení samozřejmě nejsme slepí k problémům, se kterými se potýkáme. Aktuálně snad nejhorším je personální krize, především nedostatek psychiatrů. Můžeme jen doufat, že se podaří zrealizovat některý z programů, který učiní náš obor pro studenty medicíny atraktivnějším.

Než přejdu k vlastním volbám, chci se ještě zmínit o postavení Psychiatrické společnosti. V přípravě a prosazování reformy oboru byla a stále ještě je klíčová. V době, kdy energie na ministerstvu zdravotnictví klesala či vyhasínala, udržoval ji při životě téměř výhradně výbor PS a jeho vedení. Myslím, že výsledkem je respekt, který vůči naší společnosti z ministerstva přichází. To se navíc děje v době, kdy se vedení ministerstva více než o  profesní sdružení opírá o odborné společnosti reprezentované ČLS JEP.

Informace k procesu voleb 2018-2019

Volby do orgánů a funkcí Psychiatrické společnosti byly vyhlášeny na listopadové schůzi výboru PS. Volby budou kombinované, tj. elektronické a  korespondenční.

Byla zvolena volební komise ve složení: prof. MUDr. Pavel Mohr - předseda, doc. PhDr. Radek Ptáček a doc. MUDr. Ilja Žukov. Volební komise má společnou e-mailovou adresu volby@psychiatrie.cz.

Byl stanoven tento harmonogram voleb:

V době, kdy toto číslo časopisu vyjde (předpokládám přelom prosince a ledna), bude končit fáze registrace návrhů kandidátů. Pokud tento úvodník budete číst ještě v prosinci a chcete ještě nějakého kandidáta navrhnout, můžete tak učinit do 31. 12. na adresu volby@psychiatrie.cz.

Na webových stránkách PS bude zřízena volební sekce, kde budou jednak základní informace o volbách, jednak informace o kandidátech, jejich volební kampaň a  výsledky voleb. První část bude veřejná, ostatní obsah bude jen pro členy společnosti. Koncem ledna dostanete přístupové údaje do této části našeho webu.

Korespondenční část voleb by neměla být problematická. V minulých letech nedošly volební lístky jen několika členům. Většinou šlo o nenahlášenou změnu poštovní adresy.

Složitější bude část elektronická, a to konkrétně jistota doručení přístupových hesel do volebního systému. Před rozesíláním e-mailů s  přístupovými volebními údaji už budeme mít ověřenou funkčnost Vašich e-mailových adres a ty, u kterých se nám funkčnost ověřit nepodaří, přeřadíme do korespondenčních voleb. I tak se ale obáváme, že budou některým tyto e-maily padat do spamů, resp. nevyžádané pošty.

Elektronické volby nebudou probíhat na stránkách psychiatrie.cz, nýbrž na volebním systému České lékařské společnosti www.greception.com. Do 15. března včetně by měl všem elektronicky volícím členům přijít e-mail s přihlašovacími údaji z adresy info@greception.com. Pokud nepřijde, prohlížejte prosím složky spam, resp. nevyžádaná pošta, a pokud jej nenaleznete, obraťte se neprodleně na sekretářku PS paní Lenku Knesplovou - sekretariat@psychiarie.cz.

Na ni nebo na mě (rektor@psyche.cz) nebo na volební komisi (volby@psychiatrie.cz) se obracejte i v případě jakýchkoliv jiných problémů, které se týkají voleb. Děkujeme předem za spolupráci.

Vážení kolegové, zvu Vás k účasti ve volbách!

prim. MUDr. Juraj Rektor
místopředseda PS ČLS JEP


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2018;114(6): 233 -234

Zpět