Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

původní práce / original article

VÝSKYT SYNDRÓMU VYHORENIA U LEKÁROV NA PSYCHIATRICKÝCH ODDELENIACH A V AMBULANCIÁCH NA SLOVENSKU

PREVALENCE OF THE BURNOUT SYNDROME AMONG PHYSICIANS AT PSYCHIATRIC DEPARTMENTS AND AMBULANCES IN SLOVAKIA

Eva Morovicsová1, Lenka Kostovičová2

1 Psychiatrická klinika LF UK a UNB -Staré Mesto, Bratislava, Slovenská republika
2 Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika

SÚHRN

Morovicsová E, Kostovičová L. Výskyt syndrómu vyhorenia u lekárov na psychiatrických oddeleniach a v ambulanciách na Slovensku

Cieľ: Psychiatri predstavujú z hľadiska výskytu syndrómu vyhorenia mimoriadne rizikovú skupinu. V roku 2017 sme na Slovensku realizovali výskum, ktorý monitoroval syndróm vyhorenia u lekárov na psychiatrických klinikách. V snahe získať komplexnejší obraz o problematike sme začiatkom roka 2018 vykonali nadväzujúci výskum u lekárov na ostatných psychiatrických pracoviskách na Slovensku.

Materiál a metóda: Použili sme dotazník Maslach Burnout Inventory a Dotazník pracovného stresu a vyhorenia. Lekárov sme oslovili prostredníctvom databázy členov Slovenskej psychiatrickej spoločnosti a zber dát prebehol online. Do výskumu sa zapojilo 100 lekárov z psychiatrických pracovísk Slovenska. Zisťovali sme stupeň emocionálneho vyčerpania, depersonalizácie a osobného uspokojenia a príznaky vyhorenia. Zároveň nás zaujímali individuálne rozdiely v jednotlivých subškálach.

Výsledky: Polovica zúčastnených psychiatrov trpela vysokým emocionálnym vyčerpaním, tri desatiny vykazovali vysokú úroveň depersonalizácie a pätina pociťovala nízku úroveň osobného uspokojenia. U 56 zúčastnených sme našli aspoň jeden z troch kritických príznakov syndrómu vyhorenia. Desiati participanti vykazovali kritické hodnoty všetkých dimenzií súčasne, a devätnásti boli na opačnom konci spektra. Identifikovali sme rozdiely z hľadiska regiónu a typu pracoviska, nie však podľa rodu, veku, praxe a vykonávania ústavnej pohotovostnej služby.

Záver: Keďže sme zistili prítomnosť aspoň jedného z príznakov vyhorenia u  väčšiny psychiatrov, situácia si vyžaduje adresnejšie využívanie preventívnych opatrení v klinickej praxi.

Klíčová slova: syndróm vyhorenia, psychiatri, Slovensko, individuálne rozdiely, prevencia

SUMMARY

Morovicsová E, Kostovičová L. Prevalence of the burnout syndrome among physicians at psychiatric departments and ambulances in Slovakia

Aim: Psychiatrists are an exceptionally risky group in terms of the burnout syndrome. In 2017, we conducted a research in Slovakia that monitored burnout in physicians at psychiatric clinics. In the beginning of 2018 we conducted a  survey with physicians at the other psychiatric workplaces in Slovakia, to get a more comprehensive picture of the issue.

Material and method: We used the Maslach Burnout Inventory and the Questionnaire for identification of work-related stress and burnout. We contacted the physicians through the Slovak Psychiatric Society database, and collected data online. One hundred physicians from the Slovak psychiatric workplaces participated in our research. We measured their emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment, burnout symptoms, and various individual differences.

Results: Half of the participants suffered from high emotional exhaustion, thirty percent showed a high level of depersonalization, and a fifth felt a  low level of personal accomplishment. We found at least one of the three critical burnout symptoms in 56 participants. Ten participants showed critical values in all dimensions. We identified differences in terms of region and type of workplace, yet not by gender, age, practice, and emergency service duties.

Conclusion: Our findings call for more efficient and tailored prevention in clinical practice.

Key words: burnout, psychiatrists, Slovakia, individual differences, prevention


ÚVOD

Syndróm vyhorenia je veľmi negatívny jav v živote človeka. Ide o prežívanie telesného, citového a duševného vyčerpania v dôsledku dlhodobého vystavenia emocionálne náročným situáciám1 a chronickým interpersonálnym stresorom.2 Vzniká kombináciou subjektívnych a objektívnych príčin. Na jeho rozvoji sa podieľajú aj osobnostné a kognitívne charakteristiky, pracovné prostredie, charakter práce a pracovné podmienky.3,4 Priebeh syndrómu vyhorenia pozostáva z  viacerých fáz. Po období prvotného nadšenia, s ktorým jedinec vstupuje do praxe, nastupuje fáza stagnácie, kde často prevažujú nepriaznivé a  demotivujúce faktory. Ak sa situácia nerieši, dostaví sa fáza frustrácie. V  jej popredí je prežívanie emocionálneho a fyzického vyčerpania. Vo fáze apatie osoba vykonáva iba nevyhnutné pracovné činnosti a uzatvára sa do seba. V  prístupe k okoliu sa prejavuje dehumanizácia, ako istá obrana pred vyhorením. Pokiaľ sa ani v tejto fáze nezmobilizuje a nevyhľadá pomoc, rozvinie sa fáza vlastného vyhorenia, ktorá sa prejaví v telesnej, psychickej a sociálnej oblasti.5,6 Psychické vyčerpanie sa vyznačuje zmenou v emóciách a psychických funkciách. Na úrovni sociálnych vzťahov dochádza k útlmu sociability a k obmedzeniu kontaktov. Telesné príznaky sa prejavujú výrazným poklesom energie, chronickou únavou, vyčerpanosťou, ale aj náchylnosťou k chorobám a prejavom samoliečby formou užívania liekov a alkoholu a ďalšími.3 Popri klasickom rozdelení prejavov vyhorenia na emocionálne vyčerpanie, depersonalizáciu (alebo cynizmus) a absenciu osobného uspokojenia (alebo neefektívnosť)2,7,8 poznáme aj iné koncepcie. Príkladmi sú vyhorenie ako kombinácia afektívneho, kognitívneho a fyzického vyčerpania a pracovnej disangažovanosti,9 či kombinácia psychickej únavy a fyzického vyčerpania, keď depersonalizácia je copingovou stratégiou a osobná nespokojnosť dôsledkom vyhorenia.10 Výskumy opakovane preukázali, že emocionálne vyčerpanie ako prejav burnoutu je silno späté s depresiou.11

Psychiatri a syndróm vyhorenia

Z pomáhajúcich profesií sú najviac rizikovou skupinou lekári, sestry a iní zdravotnícki pracovníci.12-14 Ide o profesie charakteristické vysokou mierou zodpovednosti, intenzívnym pracovným nasadením v kombinácii s  nedostatočným uznaním, kde prevažuje "výdaj nad príjmom". K výskytu vyhorenia u zdravotníkov prispieva bezprostredný kontakt s pacientmi a pôsobenie rozličných stresorov, ktoré spravidla nie je možné eliminovať. Spôsob vyrovnávania sa so stresom a záťažou závisí od osobnostných predispozícií, skúseností, kompetencií a postojov lekára.15,16 Pri dlhodobom pôsobení nepriaznivých faktorov a absencii sociálnej podpory často dochádza k  zhoršeniu vzťahu k vlastnému povolaniu a následne k rozvoju syndrómu vyhorenia. Ten negatívne ovplyvňuje kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti17 a vedie k zníženej koncentrácii, zlému časovému manažmentu, zníženej produktivite, zhoršenej kooperácii, problémom s  porozumením nových procedúr, iritabilite, agresivite a častejším chybám. 18,19 Dôsledky sa netýkajú len zamestnávajúcej inštitúcie, pacientov a  podporných osôb, prípadne tiež študentov, ale aj súkromného života lekárov.

Psychiatri tvoria v rámci lekárskej profesie špecifickú skupinu, s obzvlášť zvýšenou mierou výskytu vyhorenia. 2,13,20-23 Dôvodmi sú, okrem iného, málo možností konzultácie, nižšia miera supervízie, intenzívny interpersonálny kontakt s pacientmi, komunikačné nároční pacienti a ich príbuzní, zvládanie akútnych prípadov a ďalšie.23-25 V rámci empirických štúdií psychiatri napríklad dosiahli vyššiu mieru depersonalizácie26 a emocionálneho vyčerpania a uvádzali častejší výskyt problémov so spánkom a suicidálne myšlienky než všeobecní lekári. 25 Na druhej strane majú psychiatri viac vedomostí o duševnom zdraví a  jeho prevencii, o zvládaní vypätých a stresových situácií,12 čo im môže pomôcť predchádzať vyhoreniu.

Vyhorenie z hľadiska individuálnych rozdielov

Syndrómom vyhorenia môže trpieť každý z nás, no v rámci výskytu jeho symptómov existujú individuálne rozdiely. Viac ohrozenými sú ľudia, ktorí sú súťaživí, inklinujú kperfekcionizmu, horšie zvládajú záťaž; no aj tí, ktorí pociťujú intenzívnu potrebu neustále pomáhať iným.4 Vyhorením viac trpia ľudia s vyššou mierou neurotizmu, nižšou mierou prívetivosti a menšou emocionálnou stabilitou.27,28 Výskumy, zaoberajúce sa individuálnymi rozdielmi vo výskyte vyhorenia u lekárov a psychiatrov, priniesli dosiaľ skôr nejednoznačné zistenia. Napríklad, zatiaľ čo niektoré štúdie identifikovali vyššiu mieru symptómov vyhorenia u žien,21,28 iné rozdiely nenašli,24,25 prípadne dospeli k protichodným výsledkom.30,31 Pre prehľad zistení týkajúcich sa rodu, veku a dĺžky praxe odporúčame našu predchádzajúcu štúdiu.32 Viacerí autori medzi kľúčové faktory, ktoré podmieňujú rozvoj vyhorenia u lekárov, zaraďujú prácu na zmeny a služby na pohotovosti.30,33

Cieľ výskumu

Keďže syndróm vyhorenia u psychiatrov je u nás málo prebádanou témou, naším prvotným zámerom bolo preskúmať prejavy vyhorenia v psychiatrickej profesii na Slovensku. Preto sme v nadväznosti na predošlý výskum,32 ktorý monitoroval výskyt syndrómu vyhorenia u lekárov na psychiatrických klinikách, realizovali výskum u psychiatrov pôsobiacich na ostatných psychiatrických pracoviskách (oddeleniach a ambulanciách). Okrem všeobecných výsledkov nás, podobne ako v  predchádzajúcej štúdii, zaujímali aj individuálne rozdiely vo vzťahu k veku, dĺžke praxe, rodu a vykonávaniu ústavnej pohotovostnej služby. Zamerali sme sa však aj na ďalšie premenné: typ pracoviska a región, v rámci ktorého lekári vykonávajú svoju profesiu.

Keďže zistenia predošlých štúdií boli nejednoznačné, formulovali sme niekolko výskumných otázok a jeden predpoklad:

(O1) Aká je miera výskytu jednotlivých kategórií symptómov syndrómu vyhorenia u lekárov na psychiatrických oddeleniach a v ambulanciách na Slovensku?

Je u lekárov na psychiatrických oddeleniach a v ambulanciách na Slovensku rozdiel v miere symptómov syndrómu vyhorenia z hľadiska (O2) rodu, (O3) veku, (O4) dĺžky praxe, (O5) typu pracoviska a (O6) regiónu?

(Hl) U lekárov na psychiatrických oddeleniach a v ambulanciách na Slovensku, ktorí vykonávajú ústavnú pohotovostnú službu, je vyššia miera symptómov syndrómu vyhorenia v porovnaní s tými, ktorí ústavnú pohotovostnú službu nevykonávajú.

MATERIÁL A METÓDA

Výskumný súbor

Lekárov sme oslovili elektronicky prostredníctvom databázy členov Slovenskej psychiatrickej spoločnosti na základe schválenia našej žiadosti Výborom Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti. V  rámci informácií o štúdii sme špecifikovali, že ide o výzvu pre lekárov, ktorí neparticipovali v prvej fáze výskumu. Zber dát prebiehal počas šiestich týždňov v mesiacoch február a marec 2018, na báze anonymnosti a dobrovoľnosti. Návratnosť on-line dotazníkov predstavovala 23,6 %.

Do výskumu sa zapojilo 100 psychiatrov pôsobiacich na psychiatrických oddeleniach a v ambulanciách na Slovensku. Išlo o 23 mužov a 11 žien, vo veku 27 až 83 rokov (M = 49,8; SD = 12,8), s dĺžkou praxe 1 až 49 rokov (M = 23,8; SD = 12,2). Ústavnú pohotovostnú službu (ďalej len ÚPS) vykonávalo 38 zúčastnených (29 žien a 9 mužov). Dvaja lekári uviedli, že pôsobia v stacionári, 39 na oddelení a 59 v rámci ambulancie. Zastúpenie psychiatrov podľa krajov bolo nasledovné: banskobystrický 16, bratislavský 32, košický 20, nitriansky 10, prešovský 7, trenčiansky 6, trnavský 2 a žilinský 7 psychiatrov. Vzhľadom na nízke zastúpenie niektorých krajov sme vytvorili štyri štandardné regióny: Bratislava (n = 32), západné Slovensko (n = 18), stredné Slovensko (n = 23) a  východné Slovensko (n = 27).

Metodika

Na získanie relevantných informácií o sledovaných javoch sme použili rovnaké výskumné metódy: štandardizovaný dotazník Mašiach Burnout Inventory8 (MBI) a  Dotazník pracovného stresu a vyhorenia34 (DPSV). Po uvedení základných údajov: rod, vek, dĺžka praxe, vykonávanie ÚPS, typ pracoviska a kraj, účastníci vyplnili dva dotazníky. Dotazník MBI pozostáva z 22 položiek. Ide o  celosvetovo používaný nástroj na zisťovanie troch hlavných aspektov vyhorenia: emocionálne vyčerpanie (Emotional Exhaustion - EE, 9 položiek), depersonalizácia (Depersonalization - DP, 5 položiek) a osobné uspokojenie (Personal Accomplishment - PA, 8 položiek). Príkladmi troch kategórií položiek sú: "Mám pocit, že plním svoje úlohy tak usilovne, že ma to vyčerpáva" (EE), "Od tej doby, čo vykonávam svoju profesiu, stal/a som sa menej citlivý/á k ľuďom" (DP) a "Mám pocit, že ľudí pri svojej práci pozitívne ovplyvňujem a nalaďujem" (PA). K výrokom dotazníka MBI sa účastníci vyjadrovali na 8-bodovej škále, pričom 0 znamenalo "vôbec nie" a 7 "veľmi silne". Pre jednotlivé dimenzie sú stanovené nasledujúce normy: nízky stupeň EE predstavujú hodnoty 0-16, mierny stupeň EE 17-26 a vysoký stupeň EE 27 a  viac bodov. Nízka miera DP sa spája s hodnotami 0-6, mierna DP je v rozpätí 7-12 bodov a vysoký stupeň DP 13 a viac bodov. A napokon, nízku úroveň PA predstavujú hodnoty 0-31, mierny stupeň PA rozpätie bodov 32-38 a vysoký stupeň PA 39 a viac bodov. Subškály vykazovali vysokú úroveň vnútornej konzistencie, EE: α = 0,93; DP: α = 0,80; PA: α = 0,83.

Dotazník pracovného stresu a vyhorenia pozostáva z 24 položiek, ktoré monitorovali štyri dimenzie, pričom každú vystihuje šesť položiek. Ide o  subškály, ktoré sa vzťahujú k príznakom vyhorenia v telesnej (TR), psychickej (PR), emocionálnej (ER) a sociálnej (SR) rovine. Príklady jednotlivých kategórií položiek sú nasledovné: "Pripadám si fyzicky vyčerpaný/á" (TR), "Pochybujem o svojich profesionálnych schopnostiach" (PR), "Prežívam strach" (ER) a "Svoju prácu obmedzujem len na jej mechanické vykonávanie" (SR). Frekvenciu výskytu jednotlivých javov vyjadrovali účastníci na 5-bodovej škále, pričom 0 znamenalo "nikdy" a 4 "vždy". V každej dimenzii je možné dosiahnuť 0-24 bodov a celkové skóre sa pohybuje od 0 do 96 bodov. Aj v prípade druhého dotazníka boli hodnoty vnútornej konzistencie dostatočne vysoké, TR: α = 0,80; PR: α = 0,75; ER: α = 0,87; SR: α = 0,80.

VÝSLEDKY

Česká a slovenská psychiatrie Česká a slovenská psychiatrie Česká a slovenská psychiatrie

V úvodnej fáze analýzy sme skúmali vzťahy medzi individuálnymi premennými. Zistili sme signifikantné a stredne velké rozdiely vo veku a dĺžke praxe podľa rodu, pôsobenia v ÚPS a typu pracoviska. Psychiatri boli starší (M = 55,7; SD = 13,9 vs M = 48,0; SD = 12,0), t (98) = 2,60; p = 0,031; d = 0,59 a s dlhšou dobou praxe v odbore (M = 29,4; SD = 12,7 vs M = 22,1; SD = 11,6) než psychiatricky, t(98) = 2,60; p = 0, 011; d = 0,62. Psychiatri, ktorí vykonávali ÚPS, boli mladší ( Mdn = 42; IQR = 19 vs Mdn = 51; IQR = 18), M-W U = 637,5; p < 0,001; rm = 0,39 a  uviedli kratšiu dobu praxe v odbore (Mdn = 15, 5; IQR = M vs Mdn = 26; IQR = 17,25), M-W U= 620,5; p < 0,001; r m = 0,40 ako lekári, ktorí nevykonávali ÚPS. Ďalej, psychiatri na oddeleniach uviedli nižší vek (Mdn = 45; IQR = 21 vs Mdn = 51; IQR = 20), M-W U = 660,0; p < 0,001; rm = 0,36 a kratšiu dobu praxe v odbore (Mdn = 19; IQR = 17 vs Mdn = 26; IQR = 18) , M-W U = 658,0; p < 0,001; rm = 0,36 ako psychiatri v ambulanciách. Napokon, medzi psychiatrami na oddeleniach bol významne vyšší podiel tých, ktorí pôsobili v ÚPS (82,1%, n = 32), ako medzi ambulantnými psychiatrami (10,2%, n = 6), χ2(l) = 51,1; p < 0,001; φ > = 0,72, pričom išlo o veľký rozdiel.

Symptómy syndrómu vyhorenia

Výsledky celého súboru v rámci troch dimenzií dotazníka MBI uvádzame v tab. 1. Zhruba polovica zúčastnených psychiatrov a psychiatričiek trpela vysokým emocionálnym vyčerpaním, tri desatiny vykazovali vysokú úroveň depersonalizácie a približne pätina pociťovala nízku úroveň osobného uspokojenia. U 56 zúčastnených sme našli aspoň jeden z troch kritických príznakov: nízku úroveň osobného uspokojenia, vysokú mieru depersonalizácie alebo vysokú úroveň emocionálneho vyčerpania. Desiati participanti vykazovali kritické hodnoty všetkých dimenzií súčasne. Devätnásť zúčastnených bolo na opačnom konci spektra: vyjadrili nízke úrovne emocionálneho vyčerpania a  depersonalizácie, a súčasne vysokú mieru osobného uspokojenia.

V rámci možného rozmedzia 0-24 bodov dosiahli participanti v štyroch subškálach dotazníka DPSV nasledujúce hodnoty: v rovine telesných príznakov (TR) 1-18, (Mdn = 8; IQR = 5); v rovine psychických príznakov (PR) 1-22, (M = 7,3; SD = 3,7); v rovine emocionálnych príznakov (ER) 0-24 (M = 8,9; SD = 4,3) a v rovine sociálnych príznakov (SR) 0-20 (M = 6,9; SD = 3,8). Najviac zastúpenými príznakmi v TR boli pocit fyzického "vyžmýkania" a prežívanie napätia; v PR participanti uvádzali ťažkosti so sústredením a pochybnosti o  svojich profesionálnych schopnostiach; v ER išlo o neschopnosť tešiť sa z  práce, prežívanie vnútorného nepokoja a nedostatku ocenenia či uznania; a  napokon v SR boli najviac zastúpené nechuť pomáhať problémovým pacientom a  vyhýbanie sa účasti na ďalšom vzdelávaní. Celkové skóre sa pohybovalo medzi 2 a 83 bodmi (M = 31,7; SD = 14,1).

Všetky indikátory vyhorenia (EE, DP, PA, TR, PR, ER, SR) spolu významne súviseli (p < 0,001). S výnimkou osobného uspokojenia išlo o pozitívne vzťahy, a všetky boli stredne silné až veľmi silné (0,40 < r / rs < 0,81). Najsilnejšie väzby sme našli medzi príznakmi v emocionálnej rovine a ďalšími tromi indikátormi: príznakmi v psychickej rovine (r = 0,81), príznakmi v telesnej rovine (rs = 0,80) a emocionálnym vyčerpaním (r = 0,79), a tiež medzi príznakmi v sociálnej a psychickej rovine (r = 0,79).

Individuálne rozdiely

Nezistili sme štatisticky významné rozdiely podľa rodu, tj. muži a ženy sa nelíšili v žiadnej subškále MBI a DPSV, ani v celkovom skóre DPSV (p > 0,05). Z hľadiska vecnej významnosti ženy vykazovali mierne vyššiu úroveň príznakov v  emocionálnej rovine (M = 9,1; SD = 4,5) než muži (M = 8,1; SD = 3,7), išlo však len o malý rozdiel, t(98) = 1,01; p = 0,316; d = 0,24.

Rovnako sme nenašli štatisticky signifikantné rozdiely podľa veku, tj. mladší (27 až 47 rokov, n = 48) a starší (48 až 83 rokov, n = 52) participanti sa nelíšili v žiadnej subškále MBI a DPSV, ani v celkovom skóre DPSV (p > 0,05). Z hľadiska vecnej významnosti starší participanti (Mdn = 38,5; IQR =11) vykazovali mierne vyššiu úroveň osobného uspokojenia ako mladší (Mdn = 36; IQR = 11), no rozdielbolmalý, M-W U = 1013,0; p = 0,105; rm = 0,16. Obdobné výsledky sa týkali porovnania podľa dĺžky praxe: medzi psychiatrami s  kratšou dobou praxe v odbore (prax 1-22 rokov, n = 50) a psychiatrami s dlhšou dobou praxe (prax 23-49 rokov, n = 50) sme nenašli štatisticky významné rozdiely v žiadnej subškále MBI a DPSV, ani v celkovom skóre DPSV (p > 0,05). Podobne ako pri veku, z hľadiska vecnej významnosti psychiatri s dlhšou dobou praxe (Mdn = 38,5; IQR = 11,0) vykazovali mierne vyššiu úroveň osobného uspokojenia ako psychiatri s kratšou dobou praxe (Mdn = 36,0; IQR = 11,0), išlo však len o malý rozdiel, M-W U = 1056,5; p = 0,182; rm = 0,13.

Ďalej sme porovnávali psychiatrov a psychiatricky ktorí/é vykonávajú ÚPS (n = 38), a tých/tie, ktorí ju nevykonávajú (n = 62). Opäť sme nezistili štatisticky významné rozdiely. Z hľadiska vecnej významnosti skupina psychiatrov, ktorá nevykonáva ÚPS (Mdn = 39,5; IQR = 10,3), vykazovala mierne vyššiu úroveň osobného uspokojenia ako skupina, ktorá ÚPS vykonáva (Mdn = 34,5; IQR = 8,0), a rozdiel bol marginálne signifikantný, M-W U = 913,5; p = 0,060; rm = 0,19.

Z hľadiska regiónu sme našli jeden štatisticky signifikantný a stredne vecne významný rozdiel, a to v úrovni príznakov syndrómu vyhorenia v sociálnej rovine (SR), H(3) = 10,27; p = 0,016; n2 = 0,10. Distribúcie hodnôt participantov podľa štyroch regiónov približuje graf 1. Pri použití párových porovnaní sme našli dva štatisticky významné, stredne velké rozdiely: participanti pôsobiaci v Bratislave (BA; Mdn = 4,0; IQR = 4,0) vykazovali signifikantne nižšiu úroveň príznakov v SR ako participanti pôsobiaci na strednom Slovensku (Mdn = 8,0; IQR = 3,0), M-W U = 193,0; p = 0,004; rm = 0,39, a aj na východnom Slovensku (Mdn = 7,0; IQR = 4,0), M-W U = 271,5; p = 0,021; rm = 0,30. Taktiež boli prítomné aj dva ďalšie rozdiely malej vecnej významnosti: participanti pôsobiaci v Bratislave vykazovali mierne nižšiu úroveň príznakov v SR ako participanti pôsobiaci na západnom Slovensku (Mdn = 7,0; IQR = 5,3), M-W U = 204,5; p = 0,121; rm = 0,22, a participanti pôsobiaci na západnom Slovensku vykazovali mierne nižšiu úroveň príznakov v SR ako participanti pôsobiaci na strednom Slovensku, M-W U = 157,5; p = 0,190; r = 0,21.

Na záver sme ešte porovnali psychiatrov a psychiatricky podľa typu pracoviska. Medzi psychiatrami na oddeleniach a v ambulanciách sme našli jeden štatisticky významný rozdiel, a to v úrovni osobného uspokojenia. Z grafu 2 je zrejmé, že ambulantní psychiatri (M = 38,8; SD = 7,8) vykazovali výrazne vyššiu úroveň osobného uspokojenia ako psychiatri pôsobiaci na oddeleniach (M = 34,7; SD = 8, 5), pričom išlo o stredne veľký rozdiel, t(96) = 2,46; p = 0,016; d = 0,51. Z  údajov v tab. 2 vyplýva, že psychiatri, ktorí pracujú v ambulanciách, v  porovnaní s psychiatrami na oddeleniach sa vecne významne líšili aj vo všetkých subškálach dotazníka DPSV, a tiež v rámci celkového súčtu. Psychiatri v ambulanciách vykazovali nižšiu mieru všetkých typov príznakov syndrómu vyhorenia a aj nižšie celkové skóre než psychiatri na oddeleniach, pričom išlo o malé rozdiely.

Česká a slovenská psychiatrie

DISKUSIA

Skúmanie syndrómu vyhorenia v medicínskom kontexte je vysoko spoločensky relevantné, pretože u lekárov so zvýšenou úrovňou burnoutu je dvojnásobné riziko dopustenia sa omylu pri výkone profesie v priebehu najbližších troch mesiacov.29 U psychiatrov vedie vyhorenie k zmenám v komunikačnom štýle, vyhýbavému správaniu, otupenosti, emocionálnej nestabilite, iritabilite a ďalším prejavom, ktoré majú negatívny dopad na prax lekára a na jeho pacientov. 17-19,35 Napriek tomu však téma nie je zatiaľ dostatočne preskúmaná a stále chýbajú overené riešenia, čo sa týka primárnej a  sekundárnej prevencie.

Výsledky výskumu, ktorý monitoroval výskyt syndrómu vyhorenia u psychiatrov na slovenských psychiatrických klinikách, publikovali autorky Morovicsová, Krajčovičová a Kostovičová v roku 2017. Predchádzajúce štúdie boli zamerané na sledovanie syndrómu vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov, kde boli zaradené okrem kategórie lekár aj sestry, laboranti, ošetrovatelia a  sanitári.36 Vo vzťahu k lekárskej profesii šlo o práce parciálneho zamerania, napríklad výskum pracovného stresu u lekárov vo vzťahu k subjektívnemu kariérnemu úspechu.37

Výskumné zistenia

Z výsledkov nášho výskumu vyplýva, že viac ako polovica zúčastnených psychiatrov a psychiatričiek je veľmi emocionálne vyčerpaná, u troch desatín sme zaznamenali vysokú úroveň depersonalizácie a u pätiny veľmi nízke osobné uspokojenie. U väčšiny zúčastnených sme našli aspoň jeden z troch kritických príznakov syndrómu vyhorenia a u desiatich boli všetky dimenzie na kritickej úrovni. Lekári uviedli, že ich trápia najmä ťažkosti so sústredením, pochybnosti o svojich profesionálnych schopnostiach, prežívanie napätia a  vnútorného nepokoja, fyzické vyčerpanie, nedostatok uznania, nechuť pomáhať problémovým pacientom a zúčastňovať sa vzdelávania. V porovnaní s našou predchádzajúcou štúdiou32 sú výsledky o niečo menej znepokojivé. Výskum u  lekárov na slovenských psychiatrických klinikách v roku 2017 potvrdil prítomnosť aspoň jedného z troch kritických príznakov vyhorenia u dvoch tretín súboru a približne šestina participantov vykazovala všetky tri kritické atribúty syndrómu vyhorenia súčasne. Vzhľadom k tomu, že v našich podmienkach sa tejto problematike doposiaľ venovala minimálna pozornosť, môžeme vysloviť iba naše predpoklady príčin zistených skutočností. Jednou z nich môže byť rozdielna návratnosť dotazníkov, ktorou sa zaoberáme v limitoch práce.

V súvislosti s rodom, vekom a dĺžkou praxe sme formulovali otázky, keďže predošlé výskumné zistenia boli nejednoznačné, ba až protichodné.32 Naše zistenia o absencii významných rozdielov sú v zhode s časťou predošlých štúdií, ktoré tiež nezistili rozdielnu úroveň príznakov vyhorenia podľa týchto premenných.24,25,29 U lekárov vykonávajúcich ústavnú pohotovostnú službu sme predpokladali zvýšené prejavy vyhorenia v súlade s predošlou literatúrou,30,33 no naša hypotéza sa nepotvrdila. Jedným z vysvetlení absencie individuálnych rozdielov môže byť vyšší vek psychiatričiek oproti pôvodnej štúdii,32 pričom v tomto životnom období už nemusia výraznejšie dominovať povinnosti súvisiace s výchovou detí v školskom veku a zabezpečením rodiny. Ďalej môže ísť o charakter a zameranie pracoviska, konkrétne podmienky na pracovisku, pokiaľ ide o materiálne vybavenie a personálne obsadenie, charakter práce, štýl vedenia, medziľudské vzťahy a interpersonálnu komunikáciu a iné. Týmto a ďalším vysvetleniam a najmä exaktnému porovnaniu výsledkov našich dvoch výskumov sa budeme venovať v nadväzujúcej štúdii. Budeme v nej skúmať aj rozdiely v miere osobného uspokojenia u psychiatrov na jednotlivých pracoviskách, pretože v terajšom výskume sme zistili vyššiu mieru osobného uspokojenia u ambulantných psychiatrov v porovnaní s psychiatrami na oddeleniach. Vo vzťahu k regionálnym rozdielom sme zistili, že lekári pôsobiaci v Bratislave vykazovali významne nižšiu úroveň príznakov vyhorenia v  sociálnej rovine ako lekári pôsobiaci na strednom a východnom Slovensku. Domnievame sa, že jednou z príčin môžu byť ekonomické a iné spoločenské rozdiely medzi regiónmi, čo si však vyžaduje ďalšie sledovanie a analýzu.

Limity a pokračovanie výskumu

K limitom našej štúdie môžeme zaradiť nízku návratnosť dotazníkov, ktorá predstavovala necelú štvrtinu. Túto skutočnosť mohol spôsobiť nízky záujem lekárov a ich neochota zapojiť sa do výskumu, napríklad v dôsledku presýtenia podobnými osloveniami a zvýšených nárokov na administratívne úkony vo všeobecnosti. S návratnosťou súvisí obmedzená možnosť generalizácie zistení, keďže nevieme, nakolko je súbor zúčastnených reprezentatívny vzhľadom na oslovenú populáciu. Mohlo sa, napríklad, stať, že sa do výskumu nezapojili lekári, u ktorých je výskyt symptómov vyhorenia najzávažnejší, čo mohlo byť dôvodom ich rezignovanosti, apatickosti a neochoty participovať.

Zároveň nevieme vylúčiť, i napriek garancii anonymity, odpovede skreslené sociálnou žiaducnosťou. Pri realizácii terajšieho výskumu, vzhľadom k naším ďalším zámerom, sme ponechali rovnaké metódy ako v predchádzajúcej štúdii z  roku 2017, kedy bol predmetom výskumu súbor lekárov z jednotlivých slovenských psychiatrických kliník Súčasťou neboli dotazníky zamerané na skúmanie osobnostných alebo kognitívnych charakteristík a ďalších aspektov, ktoré môžu s výskytom syndrómu vyhorenia súvisieť.

Práve zakomponovanie ďalších premenných je jedným z námetov pre nadväzujúci výskum. Naším najbližším zámerom je však sumarizovať výstupy oboch výskumov, ktoré sme realizovali u lekárov na všetkých pracoviskách, a skúmať profesijnú skupinu psychiatrov ako celok vo vzťahu k dimenziám vyhorenia a individuálnym rozdielom. Pri hľadaní príčin výskytu syndrómu vyhorenia a návrhoch preventívnych opatrení plánujeme zohľadniť rozdielnosť v náročnosti a obsahu pracovných náplní psychiatrov, zameranie pracovísk, konkrétne podmienky pracoviska, charakter práce, a rovnako aj národné a kultúrne odlišnosti.

ZÁVER

V rámci nášho výskumu sme zistili prítomnosť aspoň jedného z príznakov vyhorenia u viac ako polovice zúčastnených lekárov na psychiatrických oddeleniach a v ambulanciách na Slovensku. Na rozdiel od predošlej štúdie s  lekármi z psychiatrických kliník sme nenašli zásadné rozdiely podľa rodu, veku, dĺžky praxe, či vykonávania ústavnej pohotovostnej služby. Miera príznakov vyhorenia v sociálnej rovine však bola v jednotlivých regiónoch rozdielna a  úroveň osobného uspokojenia sa líšila podľa typu pracoviska.

Aj keď výsledky nie sú tak alarmujúce ako v predošlej štúdii z roku 2017, výzvou zostáva aktívne využívanie preventívnych opatrení v klinickej praxi. Pri prevencii syndrómu vyhorenia u lekárov na psychiatrických pracoviskách je kľúčové aktívne využívanie protektívnych faktorov, ktoré môžeme identifikovať u jednotlivcov aj zamestnávateľa. Zaraďujeme k nim napríklad podporné vzťahy zo strany zamestnávateľa, ako je budovanie komunity a dobrých interpersonálnych vzťahov, podpora vzdelávania, zabezpečenie akademických aktivít, hľadanie nových výziev k zmene a ďalšie. Pozornosť je potrebné venovať aj využívaniu vlastných možností, zmenám v zaužívaných postupoch, rozvoju copingových stratégií, venovaniu sa extrakurikálnym záujmom, relaxácii, dostatočne dlhej dovolenke a ďalším.2,35

Poďakovanie

Na tomto mieste chceme vyjadriť vďaku všetkým lekárom, ktorí pracujú na psychiatrických oddeleniach a v ambulanciách na Slovensku, za ich ochotu a  účasť, bez ktorej by výskum nebolo možné zrealizovať.

LITERATÚRA


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2018;114(6): 237 -243

Zpět