Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 3. října 2018


1. Výbor PS vyslechl členy výboru sekce Dětské a dorostové psychiatrie (DDP) prof. Paclta, dr. Uhlíkovou a dr. Matýse ve věci neshod uvnitř této sekce. Výbor sekce DDP požádal výbor PS o podporu stanoviska sekce DDP, že nelze v  oblasti pedopsychiatrie zvýhodňovat jednu skupinu postižených dětí a jejich rodin, konkrétně děti s PAS, zatímco děti s jiným typem postižení mají podporu menší, protože to vede k tomu, že rodiče vyžadují stanovení diagnózy PAS i v případech, kdy dítě tímto typem postižení netrpí. Výbor PS vyjádřil se stanoviskem sekce DDP souhlas.

2. Doc. Anders informoval členy výboru sekce DDP, že Ministerstvo zdravotnictví (MZ) připravuje vznik pracovní skupiny pro pedopsychiatrii. Výbor sekce DDP by měl navrhnout, kdo by se měl stát jejím členem.

3. Výbor PS schválil zaplacení členského příspěvku sekce DDP PS ČLS JEP v  IACAPAP, jak za minulé tři roky, tak za rok 2019, z prostředků získaných organizací kongresu IACAPAP v Praze v červenci 2018.

4. Výbor PS prošel zápis z minulé schůze výboru PS a konstatoval, že úkoly, které zde byly zadány, členové výboru PS splnili. Výbor PS schválil finanční příspěvek na uspořádání konference EFPT (European Federation of Psychiatrie Trainees). Konference se bude konat v Praze v červenci 2019 a jejím předsedou je MUDr. Trančík.

5. Dr. Hollý doporučil, aby výbor PS podpořil společné memorandum zdravotních pojišťoven a MZ ohledně podmínek úhrad akutní lůžkové psychiatrické péče v  roce 2019. Vedení psychiatrických nemocnic a léčeben se k memorandu dosud nevyjádřila.

6. Výbor PS konstatoval, že i když navrhoval zkrácení povinné doby uchovávání zdravotnické dokumentace psychiatrických pacientů, MZ této připomínce nevyhovělo a doba 100 let zůstala v zákoně zachována. Při příští novelizaci zákona bude opět navrhovat, aby se tato povinná doba zkrátila.

7. Výbor PS konstatoval, že publikace doc. Ptáčka a kol, která zvítězila v  soutěži o Kuffnerovu cenu, byla do soutěže zařazena neoprávněně, protože byla, a to z technických důvodů, fyzicky vydána v roce 2018, nikoli v roce 2017. Proto byl vítězem Kuffnerovy ceny za rok 2018 vyhlášen prof. Petr Weiss. Cena mu bude slavnostně předána na odborné schůzi Psychiatrické společnosti v  prosinci.

8. Dr. S. Papežová seznámila výbor PS s postupem vytváření plánů na transformaci psychiatrických nemocnic (PN) a léčeben (PL). Všechny PN a PL již odevzdaly první verzi transformačního plánu. Z nich vyplývá, že mezi jednotlivými zařízeními jsou výrazné rozdíly v počtu dlouhodobě (déle než 6 měsíců) hospitalizovaných pacientů a že snížení jejich počtu je podmíněno vznikem léčebných a sociálních služeb mimo PN a PL, zejména chráněného bydlení, chráněného zaměstnání a Center duševního zdraví. Jednotlivé PN a PL spolupracují na přípravách zřízení CDZ ve své blízkosti a poskytnou pro jejich provoz potřebný zdravotnický personál. Na MZ se připravuje se vznik dalších pracovních skupin - pro pedopsychiatrii, gerontopsychiatrii, závislosti. Dále se jedná o změnách na úrovni financování péče; spolupráce zdravotních a  sociálních služeb; potřebné jsou změny legislativy.

9. Výbor PS schválil návrh dr. Hollého, aby v rámci projektu Zdraví 2020 byly webové stránky PS a SRPP propojeny s Národním zdravotním informačním portálem, který má shromažďovat veškeré informace o tomto projektu, včetně změn v  oblasti poskytování psychiatrické péče.

10. Dr. Tuček informoval výbor PS o jednání ohledně projektu DRG restart. V  současné době je jediným kritériem, kterým lze zhodnotit náklady na péči o  pacienta na psychiatrickém lůžku, délka jeho hospitalizace. Spolu s dr. Šilhánem, dr. Pávem a prof. Kašpárkem proto pracují na návrhu kritérií, jimiž by bylo možné popsat stav akutního psychiatrického pacienta a náklady potřebné na jeho léčbu.

11. Dr. Rektor požádal výbor PS, aby schválil doplnění zástupců PS, kteří se účastní procesu schvalování psychoterapeutických výcviků, o dalšího člena. Současné členy prof. H. Papežovou a prof. Praška by doplnil prim. Suchomel z  PN Havlíčkův Brod. Výbor PS návrh dr. Rektora schválil.

12. Výbor PS schválil složení volební komise pro volby do výboru PS, které se budou konat v březnu 2019. Členy komise budou doc. Ptáček, doc. Žukov a prof. Mohr. Volby do výboru PS budou vyhlášeny 16. 11. 2019, informace bude umístěna na webové stránky PS a zveřejněna ve Zpravodaji PS.

13. Paní Knesplová, sekretářka PS, informovala výbor PS, že na podzim 2018 proběhnou volby do výborů tří sekcí PS, a to sekce psychosomatické (současný předseda dr. Chvála), sekce ambulantní péče (současný předseda dr. Herman) a  sekce pro závislost na alkoholu a jiné toxikomanie (současný předseda dr. Chvíla). Všechny sekce využijí elektronický volební systém PS.

14. Výbor PS diskutoval o přípravě 18. česko-slovenského sjezdu, který se uskuteční od 25. do 28. září 2019 v Brně. V průběhu sjezdu se uskuteční valná hromada členů PS, budou uděleny tyto ceny: Cena výboru PS, Cena o nejlepší poster a Novinářská cena. Organizace Novinářské ceny se opět ujme prof. H. Papežová.

15. Výbor PS se usnesl, že odborné schůze PS se budou konat i v září a v říjnu 2019, protože lze očekávat, že se jich zúčastní jiní členové PS než sjezdu v  Brně.

16. Výbor PS diskutoval problematiku podmínek získání funkční specializace z  psychoterapie pro psychiatry. Tato možnost již dva roky neexistuje. Výbor PS se shodl na tom, že je třeba začít připravovat nástavbovou atestaci z  psychoterapie; je třeba vytvořit takové podmínky, aby byly pro psychiatry, kteří absolvují akreditovaný psychoterapeutický výcvik, splnitelné; a že je třeba určit zdravotnická zařízení, která budou mít akreditaci pro výuku v  psychoterapii. Tímto tématem se bude výbor PS zabývat i nadále.

17. Výbor PS schválil členství v PS u těchto žadatelů: Ing. Lukáš Pech, ÚJV Řež; MUDr. Petra Vanešová, PN Praha Bohnice; MUDr. Kateřina Rensová, Thomayerova nemocnice Praha; MUDr. Tomáš Javůrek, PN Opava; MUDr. Zbyněk See, PK FN Hradec Králové.

18. Příští vědecká schůze PS ČLS JEP se bude konat 7. 11. 2018, předsedá prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.

Zapsali: MUDr. Petr Možný, Lenka Knesplová


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2018;114(6): 271 -272

Zpět