Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

kongresy, konference, kursy

XLI. SOUDNĚPSYCHIATRICKÁ konference
3. - 6. 10. 2018, Velké Losiny


Konference pořádaná Sekcemi soudní psychiatrie České lékařské společnosti JEP a Slovenské psychiatrické společnosti se konala ve dnech 3. až 6. října 2018 ve Velkých Losinách v hotelu Diana. Hlavními tématy byly ochranná léčba ambulantní a ústavní, reforma psychiatrické péče a chystané změny příslušného zákonodárství. Program a technické zabezpečení konference zajišťoval výbor české sekce (I. Žukov, D. Kertészová, R. Harsa), D. Domluvilová a I. Ředinová - za výborné zvládnutí celé organizace a výběr krásného místa patří všem jmenovaným vřelý dík. Konferenci navštívilo 76 účastníků, kteří přednesli 19 referátů sledovaných s velkou pozorností. Z jednotlivých příspěvků lze uvést ve zkratce hlavní body:

Předseda Soudně psychiatrické sekce doc. Žukov informoval o obtížích nově vznikajícího zákona o znalcích, kteří by mohli být sankcionováni likvidačními pokutami. V odborném sdělení referoval o auditu, kterým byl pověřen při revizi znaleckého posudku zabývajícího se diagnostikováním patického afektu. V  souladu s míněním posluchačstva kriticky zhodnotil původní znalecký posudek, jehož autor nedostatečně respektoval poznatky obecné psychopatologie.

P. Harsa se spoluautory se věnoval významu soudněznaleckých posudků zpracovaných ústavy. Upozornil na skutečnost, že řada znaleckých ústavů se dala vypsat ze seznamu znaleckých ústavů pro příliš velkou zátěž pracovníků ústavů, kteří jsou za svoji práci nedostatečně honorováni.

J. Pavlát se zaměřil na význam poruchy osobnosti v rodičovských sporech, doporučuje kategorické vyjadřování znalců, které by omezilo často neúnosné protahování soudního řízení.

J. Švarc zaujal kritické stanovisko k požadavku soudu, aby se psychiatr vyjádřil k momentálnímu psychickému stavu řidiče v době zadržení pro požití alkoholu. Uvedl mj. dávky psychotropních látek (kanabis, pervitin) odpovídající jednomu promile hladiny alkoholu v krvi. Znalec psychiatr může konstatovat pouze hladinu psychoaktivní látky, ke klinickému stavu nemá dostatek objektivních údajů.

P. Navrátil informoval o situaci v podávání znaleckých posudků týkajících se nemajetkové újmy na zdraví. Kompetentních pro toto posuzování je v ČR pouze sedm znalců, aktivní jsou jen tři. Účtované znalečné bývá vysoké, někdy hodnocení provádějí i nepsychiatři.

E. Žigová referovala o objektivních parametrech, které je možno použít při zvažování změny ochranného léčení ústavního na ambulantní.

S. Sedláček zdůraznil vliv premorbidní osobnosti na rozvoj duševní nemoci a na páchání trestné činnosti včetně její motivace.

T. Szymanská přednesla zajímavý případ izolovaného paranoidního bludu vedoucího k obviňování úřednic spořitelny z tunelování.

Významu poruchy osobnosti při výkonu ochranného ústavního sexuologického léčení se věnoval J. Švarc.

P. Pavlovský referoval o několika případech napadení platnosti závěti, když psychický stav již zemřelého zůstavitele lze posoudit jen na základě soudem poskytnuté dokumentace - znalec nemůže hodnotit věrohodnost jednotlivých svědeckých výpovědí, nutné je jen konstatovat jejich existenci a případně se vyjádřit alternativně.

J. Pokora kriticky hodnotil nadužívání i zneužívání ochranného protialkoholního léčení, které je někdy nevhodně indikováno. Musí jít o jasnou závislost na alkoholu a jedinec se musí chtít léčit. Ochranné léčení není trest.

O obtížích a úspěších psychoterapie v průběhu ochranného léčení referovala D. Bakešová.

J. Albrecht podal názorný přehled depotních antipsychotik, která mají široké použití při ochranné psychiatrické léčbě.

A. Franěk referoval o zajímavém případu znásilnění, kdy oběť požila jednu tabletu Hypnogenu a malé množství alkoholu.

Podobně Z. Kalvach uvedl kazuistiku znásilnění jedincem s bohatou psychopatologií v osobní i rodinné anamnéze a v daném případu zpochybnil diagnózu sexuální deviace.

J. Švarc přednesl přehled statistických údajů o ochranném léčení v ČR.

Program uzavřel P. Navrátil exkurzí do historie psychiatrické léčby s  videoukázkou lobotomie, která zjevně zapůsobila na emoce posluchačů.

V závěrečném slovu doc. Žukov kladně zhodnotil průběh konference a mj. potěšil účastníky sdělením, že se nadějně scházejí finanční prostředky na obnovení tradice vydávání sborníků v písemné podobě. Ocenil účast slovenských kolegů, za které poděkovala prim. E. Žigová, která pozvala přítomné na příští konferenci, jež se bude za rok konat ve Slovenské republice.

doc. MUDr. Pavel Pavlovský, CSc.
Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2018;114(6): 278 -279

Zpět