Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

původní práce / original article

HODNOCENÍ ÚZKOSTI A DEPRESE U PACIENTŮ SE ZHOUBNÝMI NÁDORY TRÁVICÍHO TRAKTU

EVALUATION OF ANXIETY IN PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL MALIGNANCY

Sekot M.1, Gurlich R.2, Maruna P.3, Páv M.1, Uhlíková P.1

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha1
Chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Praha2
III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha3
SOUHRN

V průběhu 18 měsíců bylo psychiatricky vyšetřeno 47 pacientů přijatých na I. chirurgickou kliniku s prvním záchytem zhoubného nádoru gastrointestinálního traktu. Soubor tvořilo 33 mužů a 14 žen. Pacienti se závažnější psychiatrickou komorbiditou (psychotické poruchy, demence) a závažnější somatickou komorbiditou (orgánová selhání, generalizace onemocnění) nebyli do studie zařazeni. Objektivní míra deprese a úzkosti byla hodnocena pomocí Hamiltonových škál (HAMA, HAMD), k hodnocení subjektivní míry úzkosti a  deprese byly použity Zungovy sebeposuzovací stupnice. Kvalita života byla hodnocena pomocí sebeposuzovacího dotazníku MANSA. Pacienti byli vyšetřováni před operačním zákrokem a při propouštění z nemocničního ošetřování a půl roku po propuštění.

V jednotlivých kontrolách nebyly zjištěny významnější rozdíly. U 29 % pacientů (n = 14) byla zjištěna závažnější anxiózní a depresivní symptomatika (HAMA, HAMD>12). Ženy vykazovaly vyšší skór úzkosti a deprese statisticky významně ve srovnání s muži (p<0,05).

Klíčová slova: úzkost, deprese, zhoubné nádory gastrointestinálního traktu, kvalita života.

SUMMARY

Sekot M., Gurlich R., Maruna P., Páv M., Uhlíková P.: Evaluation of Anxiety in Patients with Gastrointestinal Malignancy

Evaluation of depression and anxiety in patients with gastrointestinal malignity During 18 months 47 patients admitted to the surgical clinic with gastrointestinal malignity were psychiatrically examined. The list of patients consisted of 33 and 14 women. Patients with more serious psychiatric (psychotic disorders, dementias) and somatic illnesses (organ failure, metastatic processes) were excluded. Hamilton scales (HAMA, HAMD) were used to measure objective levels of anxiety and depression, Zung self-examination scales were used to assess subjective levels of these emotions. Quality of life was measured by MANSA scale. The patients were examinated before surgical intervention, at the time of discharge and 6 months after discharge. We found no significant differences in the depression and anxiety levels during particular visits. In 29% of patients (n = 14) more severe anxiety and depressive symptoms were found (HAMA, HAMD>12). Woman scored significantly higher in anxiety and depression scales.

Key words: anxiety, depression, gastrointestinal malignity, quality of life.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(5): 252 -257

Zpět