Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

souborný článek / review article

ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE V TĚHOTENSTVÍ(ČÁST2): NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY, BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

ELECTROCONVULSIVE THERAPY IN PREGNANCY (PART 2): SIDE EFFECTS, SAFETY RECOMMENDATIONS

Eva Kitzlerová, Lucie Kališová

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

SOUHRN

Kitzlerová E, Kališová L. Elektrokonvulzivní terapie v těhotenství (část 2): Nežádoucí účinky, bezpečnostní doporučení

Práce navazuje na již publikovanou 1. část (Elektrokonvulzivní terapie v  těhotenství: Bezpečnost a účinnost) a zabývá se nežádoucími účinky EKT a  bezpečnostními doporučeními. Nejčastějším nežádoucím účinkem u plodu je přechodná fetální bradyarytmie, u matky vaginální krvácení, předčasné děložní kontrakce a indukce předčasného porodu, nicméně přesto je EKT považována za relativně bezpečnou a dobře účinnou během všech tří trimestrů těhotenství. Je to jistá léčebná alternativa u určité skupiny těhotných nemocných, které nemohou být dále léčeny farmaky, nebo z důvodu prevence vedlejších účinků psychofarmak u matky a teratogenicity a toxicity u plodu. Dodržení doporučených bezpečnostních opatření z důvodu minimalizace případných nežádoucích účinků a optimalizace léčby by mělo být při léčbě těhotných EKT nutností.

Klíčová slova: elektrokonvulzivní terapie, duševní nemoci, těhotenství, nežádoucí účinky, bezpečnostní doporučení

SUMMARY

Kitzlerová E, Kališová L. Electroconvulsive therapy in pregnancy (part 2): Side effects, safety recommendations

The work follows the already published part 1 (Electroconvulsive Therapy in Pregnancy: Safety and Effectiveness) and deals with the ECT side effects and safety recommendations. The most common side effect in the fetus is transient fetal bradyarrhythmia and maternal vaginal bleeding, premature uterine contraction and induction of premature labor in the mother, but nevertheless the ECT is considered to be relatively safe and effective during all three trimesters of pregnancy. This is a sure therapeutic alternative for a certain group of pregnant women who can not be further treated with psychop-harmacs or to prevent side effects of psychopharmacs in the mother and teratogenicity and toxicity in the fetus. Respecting of the safety recommendations to minimize potential side effects and optimizing treatment is necessary when treating pregnant women.

Key words: electroconvulsive therapy, mental illnesses, pregnancy, side effects, safety recommendations


ÚVOD

Graviditu u většiny psychicky nemocných žen považujeme za rizikovou pro matku i plod, a pokud to situace umožní, je z psychiatrického hlediska doporučováno ji naplánovat.1 Toto optimum však nelze vždy dodržet. Řada žen onemocní duševní nemocí během těhotenství, psychiatricky léčené pacientky chtějí otěhotnět anebo otěhotní neplánovaně v době, kdy užívají psychofarmaka. Pacientky, které jsou dlouhodobě léčené psychofarmaky a v době otěhotnění dobře stabilizované, obvykle dobře spolupracují. Nicméně stále jsou nutné časté kontroly a vzájemná komunikace a spolupráce gynekologa-porodníka s  psychiatrem. V těchto případech lze pak léčbu snáze optimalizovat, resp. vyhnout se nejzávažnějším rizikům plynoucím z léčby psychofarmaky. Užívání dlouhodobě zavedené medikace rozhodně nemusí být impulsem k ukončení těhotenství ani k jejímu vysazení, nicméně nutné je mít na paměti, že většina psychofarmak je v těhotenství obecně kontraindikována z důvodu nežádoucích (teratogenních) účinků na plod. Pokud je léčba psychofarmaky tedy přesto nezbytná, měla by být volena medikace vždy s minimálními negativními vlivy a  riziky pro plod, především s ohledem na případné orgánové malformace plodu, intrauterinní úmrtí plodu, zpomalení růstu plodu, předčasný porod, porodní komplikace, odvykací stavy u novorozence a případné behaviorální následky 2,3,4 Léčba duševních poruch v těhotenství je navzdory prokazatelným nežádoucím účinkům psychofarmak nutná, jelikož rizika neléčené duševní poruchy na průběh a prognózu těhotenství jsou závažná. Z těch nejzávažnějších se jedná především o nízkou porodní hmotnost, předčasné porody, riziko preeklampsie, pokles adherence ke gynekologicko-porodnické péči, zvýšení výskytu abúzu návykových látek, včetně kouření, zvýšené riziko rozvoje psychotických příznaků a riziko sebepoškození a suicidia.2,5,6 Po porodu je pak ohrožena péče o novorozence a vytvoření mateřské vazby k dítěti.7,8, 9 Plod a novorozenec může vykazovat abnormální intrauterinní vývoj, patologický vývoj kognice, pozdějšími následky pak mohou být behaviorální změny v dětství a adolescenci10,11 a celkově horší zdravotní stav.12 Vzhledem k tomu, že prakticky všechna psychofarmaka přestupují do mateřského mléka, je třeba i uvážit případnou možnost zástavy laktace při pokračující farmakoterapii.

Nejkritičtější dobou pro vznik orgánových malformací je první trimestr těhotenství, kdy nežádoucí účinky medikace mohou způsobovat rozštěpy rtů, patra, Ebsteinovu anomálii, poškození srdce, plic, ledvin atd.13 Navíc fyziologické změny během těhotenství, jako je např. změněná rychlost glomerulární filtrace ledvin a vazba proteinů, mohou vést k většímu množství vedlejších účinků medikace jak u matky, tak zvyšovat i teratogenicitu a  fetální toxicitu u plodu.14,15 Mezi léky, které vykazují teratogenní rizika během prvního trimestru, patří benzodiazepiny, antipsychotika a  thymoprofylaktika.14,15 Podávání antidepresiv v těhotenství je spojeno se zvýšeným rizikem spontánních potratů, předčasných porodů, respirační tísně, endokrinních a metabolických poruch, jako je hypoglykémie, poruchy teplotní regulace, křeče a žloutenky, je spojeno též s vyšším výskytem defektů srdečního septa.16

Léčebných alternativ k podávání medikace v těhotenství je více, záleží na závažnosti klinického a somatického stavu nemocných. U méně závažných forem afektivních poruch je bezpečná a vhodná např. psychoterapie, u závažných stavů s nedostatečnou spoluprací nemocných a potřebou dosažení rychlého terapeutického efektu se úspěšně využívá např. elektrokonvulzivní léčba (EKT). V nedávno publikované práci1 byly předloženy v přehledu výsledky recentních studií zabývajících se bezpečností a efektivitou EKT v populaci těhotných a  bylo konstatováno, že efektivita a bezpečnost EKT v léčbě závažných duševních poruch v těhotenství je dobrá. EKT má rychlý léčebný efekt pro matku a nízká rizika výskytu nežádoucích (teratogenních) účinků na plod.

Předložená práce navazuje na výše zmiňovanou publikaci1 a  popisuje nežádoucí účinky a rizika, které se mohou v průběhu léčby EKT případně vyskytnout. V závěru pak zmiňuje vhodná bezpečnostní doporučení, která by měla být nutnou součástí léčby EKT, aby byla případná rizika nežádoucích účinků minimalizována.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY A RIZIKA EKT17

1. Obecné nežádoucí účinky

Zmatenost, poruchy krátkodobé paměti, bolesti svalů a bolesti hlavy se mohou objevit po EKT u každého pacienta a byly zaznamenány též u těhotných. Většina z nich odeznívá spontánně, do několika dnů po ukončení EKT, pokud se objeví, zhoršují se při dalším pokračování EKT.18,19

2. Nežádoucí účinky u plodu

Fetální srdeční arytmie (1,6-2,7 %).6,19 - zahrnuje fetální bradykardii, nepravidelnou srdeční frekvenci a sníženou variabilitu srdečního rytmu. Většinou samovolně odezní, po narození nebyly u  novorozenců zaznamenány žádné další komplikace. Fetální bradykardie je nejčastější fetální komplikací druhého trimestru při léčbě EKT6, 19-21 Přechodný pokles fetální srdeční frekvence byl přičítán primárně hypoxii. Řádná oxygenace je nutná k prevenci poklesu fetální srdeční rychlosti, hyperventilaci je dobré se naopak v těhotenství vyhnout, neboť snižuje záchvatovitý práh a respirační alkalóza může pak bránit uvolňování kyslíku z  mateřského do fetálního hemoglobinu.6 Polohování těhotné ženy na levý bok k zamezení aortokavální komprese a přemístění tak dělohy pomůže zlepšit perfúzi placentou a snížit riziko plodové hypoxie.6,22 Pokud se objeví nepravidelná srdeční frekvence u plodu po EKT, obvykle sama spontánně během 15 minut odezní. Většina zaznamenaných případů nevedla k  nutnosti urgentních zásahů nebo smrti plodu.23,24 Griffithová et al. ve své studii z roku 201625 doporučují monitorování srdeční frekvence plodu od 24. týdne těhotenství. Při zjištění přechodné bradykardie by měla být pacientka ujištěna, že se nejedná o klinicky významnou záležitost. Pokud se objeví prolongovaná bradykardie, měla by být zajištěna základní resuscitační opatření, jako jsou kyslíková saturace, intravenózní hydratace, poloha na levém boku k zamezení aortokavální komprese dělohou, a mělo by být zajištěno dlouhodobé monitorování srdeční frekvence plodu, případně uvědomeno porodnické oddělení.

3. Nežádoucí účinky u matky

Předčasné kontrakce a indukce porodu - jedná se o  nejčastější nežádoucí účinky u matky při EKT ve druhém a třetím trimestru.20 V  přehledu sledovaných těhotných pacientek se vyskytly ve 3,5 %,19 ve studii Griffithové et al. dvě ze šesti těhotných žen porodily předčasně. 25 Příčinou jsou patrně jiné patofyziologické faktory než vlastní EKT, protože elektrokonvulzivní proud neprochází dělohou.26,27 Během EKT se ale mění plazmatické koncentrace některých hormonů, především oxytocinu, který dosahuje maxima pár minut po elektrokonvulzi a může tak vyvolat předčasný porod indukcí děložních kontrakcí. Dalšími rizikovými faktory pro vyvolání předčasného porodu jsou infekce, dehydratace, hypoxie.28 Během EKT by měla být monitorována srdeční činnost plodu a děložní aktivita kardiotokografem (CTG) a v případě výskytu děložních kontrakcí by měla být provedena farmakologická tokolýza beta2 adrenergními agonisty.29-31

Vaginální krvácení - vyskytuje se v 1,6 %,6 častěji bylo zaznamenáno během prvního trimestru, obvykle spontánně odezní a nevyžaduje urgentní zásah, nicméně obecně je EKT u žen trpících vaginálním krvácením kontraindikováno. Podobně je tomu u žen s placentou previa, chronickou abrupcí placenty nebo subchorionickým hematomem. Tyto ženy by měly být pečlivě sledovány.32 Vaginální krvácení, předčasné děložní kontrakce a indukce předčasného porodu patří obecně mezi nejčastější nežádoucí účinky matky během EKT.6,19,20,33,34/sup>

Indukce epileptického záchvatu nebo "statu epilepticu" - v  těhotenství se mění práh záchvatové pohotovosti, který je snižován vlivem estrogenů a zvyšován progesterony.35 Tonicko-klonické křeče matky během EKT nejsou pro plod nebezpečné, ale fyzické zranění nebo hypoxie matky by mohly být pro plod škodlivé. Lze tomu zabránit pečlivým monitorováním, podáním svalových myorelaxancií a omezením prolongovaných epileptických křečí. Pacientky trpící epilepsií mohou být EKT léčeny, tato metoda se jeví jako dobře účinná i při léčbě "statu epilepticu".36 Těhotné ženy trpící preeklampsií a zároveň duševní poruchou mají vyšší riziko rozvoje epileptických záchvatů. Užití EKT u těchto nemocných není známo.

Aspirace - těhotné ženy léčené EKT jsou zatíženy vyšším rizikem plicní aspirace. Přehled Andersona a Retiho z roku 200919 tyto případy nezaznamenal, nicméně zvýšení žaludečního pH 15-20 min před EKT podáním citrátu sodného může minimalizovat riziko plicní aspirace.6 Anticholinergika podaná někdy před EKT mohou snížit tonus esofageálního sfinkteru, zpomalit vyprazdňování žaludečního obsahu a tím vést ke zvýšení rizika aspirace.

EKT u těhotných pacientek zvyšuje riziko mozkového krvácení u matek i plodů a  dále zvyšuje riziko bronchospasmu a srdečních příhod během těhotenství.24 V  review Anderson, Reti 200919 nebyly zaznamenány srdeční příhody u matek, jeden případ mozkového krvácení nebyl v přímé souvislosti s prováděným EKT.

Přechodná hypertenze - není neobvyklý nežádoucí účinek po proběhlém EKT, nicméně všichni pacienti jsou po skončení EKT monitorováni, s kontrolou vitálních funkcí, včetně krevního tlaku, každých 15 minut. Krátce trvající elevace systolického krevního tlaku od 120 do 160 mm Hg a diastolického od 80 do 110 mm Hg nejsou pro těhotenství riziková. Pokud je hypertenze závažnější, je nutno ji před dalším pokračováním EKT zaléčit.17

4. Nežádoucí účinky anestézie

Anestetika - nejčastěji užívaná anestetika jsou thiopenthal a propofol. Jedná se o krátce působící celková anestetika s rychlým nástupem účinku a  rychlou eliminací z fetálního oběhu. Oba přestupují placentami bariérou a  jejich plazmatické koncentrace se u plodu a novorozence mění podle mateřských plazmatických koncentrací.37,38 Propofol i barbituráty mají během těhotenství stálé farmakologické vlastnosti a nejsou spojeny s  teratogenicitou. Jejich podání těsně před porodem však může vést k poklesu srdeční rychlosti u plodu a k sedaci u novorozenců, především po propofolu.39 Tomuto se lze vyhnout podáním velmi nízkých dávek těchto anestetik,40 během EKT je pak nutný monitoring plodu. Jako myorelaxans se užívá sukcinylcholin, který prostupuje placentami bariérou v zanedbatelných množstvích a u něhož nejsou známy teratogenní efekty, vzácně byla u novorozenců popsána hypoventilace, snížený svalový tonus a svalová slabost.41 Myorelaxace přetrvává u těhotných déle díky sníženým hladinám pseudocholinesteráz, které odbourávají sukcinylcholin. Večer před vlastním EKT se matce obvykle podávají histamin2 blokátory, které jsou, stejně jako inhibitory protonové pumpy, hodnoceny jako bezpečné, bez nežádoucích účinků v těhotenství.42-44 Premedikace atropinem, který rychle přestupuje přes placentami bariéru, může způsobit fetální tachykardii, proto je vhodnější glykopyrolát.45

KOMPLIKACE EKT V TĚHOTENSTVÍ

Komplikace při EKT mohou být důsledkem změněných anatomických a  fyziologických poměrů v graviditě.46 Díky zvětšující se děloze je prodloužen čas vyprazdňování žaludečního obsahu, zvýšené riziko regurgitace a  plicní aspirace. K tomu přispívá také zvýšená kyselost žaludečního obsahu (pH < 2,5), proto je před EKT důležitá úprava kyselosti žaludečního obsahu. Zvětšená děloha může způsobovat aortokavální kompresi při poloze na zádech a  omezit tak fetální cirkulaci při normálním krevním tlaku matky. Prevencí je elevace pravého boku ženy a tím přemístění dělohy doleva. Díky snížené schopnosti těhotných využívat glukózu může dojít k osmotické diuréze, pak je před EKT vhodná parenterální hydratace. Hyperventilace v graviditě může zvýšit spotřebu kyslíku a snížit záchvatový práh, vyvolat respirační alkalózu a  snížit obsah fetálního hemoglobinu. Před EKT se proto doporučuje přiměřená oxygenace. Riziková těhotenství mohou představovat relativní kontraindikaci k  EKT. S vysokým rizikem jsou spojena méně funkční hrdla děložní, ženy s  anamnézou předčasného porodu, hydramnionem, vaginálním krvácením a hypertenzí, včetně preeklampsie. Riziko představuje i diabetes mellitus.45

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ PŘI UŽITÍ EKT V TĚHOTENSTVÍ 6,29-31,47-51

ZÁVĚR

Efektivita EKT v léčbě závažných duševních poruch v těhotenství je dobrá a  srovnatelná s farmakoterapií, s rychlým nástupem účinku a nízkými riziky nežádoucích účinků. V souvislosti s EKT byly ve studiích popsány nežádoucí účinky jak u plodu (nejčastější přechodná fetální bradyarytmie aj.), tak i u matky (nejčastější vaginální krvácení, předčasné děložní kontrakce a indukce předčasného porodu, přechodná hypertenze aj.), nicméně přesto je EKT považována za relativně bezpečnou a dobře účinnou během všech tří trimestru těhotenství. Lze s ní počítat jako s jistou léčebnou alternativou u určité skupiny těhotných žen, zvláště u těch, u kterých byla již v minulosti dobře účinná.52 EKT se jeví jako prospěšná u nemocných, které nemohou být dále léčeny farmaky nebo z důvodu prevence vedlejších účinků psychofarmak u  matky a teratogenicity a toxicity u plodu. Stále by mělo platit, že EKT by měla být indikovaná vždy výhradně individuálně, na základě přesné diagnostické rozvahy, se zohledněním somatického stavu těhotných, s vědomím jisté převahy benefitů léčby nad jejími riziky. Dodržení výše uvedených doporučených bezpečnostních opatření by mělo být nutnou součástí klinické praxe při léčbě těhotných nemocných EKT, neboť vedou k minimalizaci případných nežádoucích účinků a optimalizaci léčby.

LITERATURA


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2018;114(4): 159 -163

Zpět