Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

původní práce / original article

SEXUÁLNÍ FUNKCE U MUŽŮ LÉČENÝCH ANTIPSYCHOTIKY

SEXUAL FUNCTION IN MALE PATIENTS TREATED WITH ANTIPSYCHOTICS

Žourková A., Kašpárek T., Skotáková S., Večeřová M.

Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno,
přednostka prof. MUDr. E. Čéšková, CSc.
SOUHRN

Zájem o vedlejší sexuální účinky a změny v endokrinních funkcích u nemocných schizofrenií léčených antipsychotiky poslední dobou nabývá na intenzitě. Problémem při hodnocení sexuálních funkcí u schizofrenních nemocných je mimo jiné i skutečnost, že toto závažné onemocnění samo o sobě způsobuje narušení sociálních vazeb a problémy s navázáním partnerského vztahu. Pokles libida je považován za jeden z negativních příznaků schizofrenie, stejně jako neschopnost navázat partnerský vztah a sociální stažení.

Léčba antipsychotiky, především atypickými, tyto příznaky zlepšuje, takže pacienti z léčby profitují, mají méně psychotických příznaků, zlepšuje se jejich sociabilita i schopnost partnerského vztahu. Na druhé straně ovšem antipsychotika svým mechanismem účinku mohou mít negativní vliv na sexuální funkce.

V období červen 2003 - říjen 2004 bylo na mužském psychotickém oddělení léčeno 193 pacientů s diagnózami schizofrenie nebo schizoafektivní porucha. Jen 64 z  nich žilo partnerským sexuálním životem. 30 pacientů odpovědělo na otázky o  vlastní sexuální aktivitě podle škály ASEX. Jednalo se o 6 pacientů s první atakou schizofrenie a 24 pacientů s opakovanými atakami.

Sexuální dysfunkce podle škály ASEX byla zjištěna u 14 pacientů, 16 netrpělo sexuální dysfunkcí. Nejčastější výskyt dysfunkcí byl při podávání risperidonu.

Získaná data ukázala, že dvě třetiny pacientů s akutní exacerbací schizofrenního onemocnění neměly žádnou partnerskou sexuální aktivitu. U  sexuálně aktivních pacientů byla zjištěna sexuální dysfunkce téměř u poloviny případů, nejčastěji při léčbě risperidonem. Vzhledem k tomu, že šlo o pacienty přecházející z nemocniční do ambulantní péče, profit léčby atypickými antipsychotiky v oblasti sociálních a partnerských vztahů nebylo ještě možno zaznamenat.

Klíčová slova: schizofrenie, sexuální funkce, antipsychotika.

SUMMARY

Žourková A., Kašpárek T., Skotáková S., Večeřová M.: Sexual Function in Male Patients Treated with Antipsychotics

There has been an increasing interest in sexual side effects and changes in endocrine functions in schizophrenic patients treated with antipsychotics. Evaluation of sexual functions in schizophrenic patients is complicated among other things due to the fact that this serious illness in itself impairs social relations and induces problems in finding a mate. A drop in libido is regarded as one of the negative symptoms of schizophrenia, together with inability to find a mate and withdrawal from social life.

Antipsychotic treatment, especially treatment with atypical antipsychotics, improves these symptoms to the effect that the patients benefit from the therapy, have fewer psychotic symptoms and their sociability and capacity for maintaining relationships with their mates improve. On the other hand, due to the mechanism of action, antipsychotics may have a negative impact on the sexual functions.

From June 2003 through October 2004, 193 patients with the diagnosis of schizophrenic or schizoaffective disorder were treated in the male psychotic ward. No more than 64 of them enjoyed full sexual life. Thirty patients responded to questions regarding their sexual activity using the ASEX scale. They were 6 patients with the first episode of schizophrenia and 24 patients with further schizophrenic episodes. Sexual dysfunction as measured on the ASEX scale was identified in 14 patients while 16 patients had no sexual dysfunction. The most frequent incidence of sexual dysfunction was observed in risperidone therapy. The data showed that two thirds of patients with acute exacerbation of the schizophrenic disorder had no sexual activity. Nearly one half sexually active patients were found to suffer from sexual dysfunction, which was most frequently on risperidone therapy. As the patients were those switching from in-patient to out-patient therapy, a potential merit of treatment with atypical antipsychotics associated with their social relations and relationships with their mates has been impossible to identify yet.

Key words: schizophrenia, sexual dysfunction, antipsychotics.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2005;101(5): 246 -251

Zpět