Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 7. března 2018


1. Prof. Mohr prošel jednotlivé body minulého zápisu a konstatoval, že členové výboru splnili úkoly, kterými byli na minulém jednání pověřeni. Prof. Raboch odmítl svou nominaci do komise MZ pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů, proto byl do této skupiny za PS nominován dr. Brichcín.

2. Prof. Mohr informoval výbor o své účasti na konferenci svazu národních asociací EPA v Nice ve Francii, kde byl jako reprezentant PS ČLS JEP. Představitelé EPA vyjádřili nesouhlas s postupem tureckých vládních orgánů vůči Turecké lékařské asociaci a s perzekucí jejích představitelů.

Výbor PS schválil nominaci prof. Mohra jako reprezentanta ČR u EPA i na jejích budoucích jednáních. Příští konference EPA se bude konat začátkem dubna 2019 ve Varšavě v Polsku.

3. Prof. Papežová informovala výbor PS, že do soutěže o Novinářskou cenu PS jsou zatím přihlášeny čtyři příspěvky.

4. Dr. Protopopová, vedoucí projektu Deinstitucionalizace na MZ, informovala výbor PS o chystaném jednání s představiteli Svazu zdravotních pojišťoven, kteří poslali připomínky k projektu vzniku Center duševního zdraví. V  prováděcí dohodě mezi MZ a VZP podmiňuje VZP ochotu platit péči v CDZ vznikem transformačních plánů psychiatrických nemocnic, obsahujících závazek snížení počtu lůžek následné péče, aby byl nárůst výdajů částečně kompenzován i  snížením nákladů. Dne 22. března bude vyhlášeno výběrové řízení na prvních 5 CDZ.

Ve spolupráci s PS bude třeba připravit koncepci vzdělávání lékařů a  zdravotních sester a ustanovit pracovní skupiny, které na ní budou pracovat.

Část prostředků ušetřených z projektů bude použita na projekt výuky metody "Mentalizace" v ČR. Sedm školitelů se nejdříve vyškolí v tomto přístupu v  Anglii a ti poté v průběhu dvou let formou pravidelných seminářů proškolí 90 mladých psychiatrů, zdravotních sester a sociálních pracovnic v ČR. Výběr školitelů provádí MZ ve spolupráci s NÚDZ.

Dále informovala o vzniku skupiny pro mezioborovou spolupráci v rámci ČLS JEP, na jejímž fungování by se měla podílet i PS. Například na vodítkách pro léčbu Parkinsonovy choroby by měly úzce spolupracovat Neurologická společnosti a PS.

Na úrovni orgánů EU skončila svou činnost mezinárodní platforma EU kompas a  problematika duševního zdraví se sloučila do skupiny s jinými dlouhodobými nemocemi, což svědčí o tom, že oblasti duševního zdraví již nebude věnována taková pozornost jako dosud. Zástupci PS doc. Anders a dr. Hollý proto zašlou na příslušnou komisi EU prohlášení, že dotace z EU jsou pro rozvoj péče o  duševně nemocné i nadále potřeba a popíší, jakým způsobem jsou využívány v ČR v rámci reformy psychiatrické péče.

5. Dr. Vaněk informoval výbor PS, že Sdružení ambulantních psychiatrů podporuje žádost Sdružení praktických lékařů o zrušení preskripčních omezení pro praktické lékaře u vybraných psychofarmak, jako jsou např. venlafaxin, kognitiva, risperidon. Doporučil, aby představitelé PS při jednání se SÚKL usilovali o zrušení indikačních omezení u antipsychotik 2. generace. Doc. Anders ujistil, že se na této změně pracuje, ale nedojde k ní dříve než na konci roku 2018.

6. Výbor PS diskutoval problematiku zdravotních výkonů zdravotních sester a  shodl se na stanovisku, že podporuje požadavek, aby psychiatrická sestra mohla provádět edukaci rodiny a telefonickou konzultaci s pacientem a aby došlo k  navýšení hodnoty bodu pro psychiatrické sestry tak, aby byla stejná jako hodnota bodu pro sestry v domácí péči, s níž provádí srovnatelně odbornou práci. Písemné vyjádření vytvoří doc. Anders a dr. S. Papežová a pošlou je na MZ.

7. Výbor PS pověřil předsedu doc. Anderse, aby na jednáních o programu postgraduálního vzdělávání v psychiatrickém kmeni trval na požadavku, že součástí tohoto vzdělávání musejí být kurzy psychofarmakologie, psychoterapie a EKT, a aby upozornil, že v současné podobě vzdělávacího programu chybí praxe v psychiatrické ambulanci a na lůžcích následné péče.

8. Výbor PS diskutoval nízkou účast na odpoledních programech vědecké schůze PS, začínající až v 15 hodin, a shodl se na tom, že souhlasí s návrhem sekretářky PS paní Knesplové, aby odpolední program odborné schůze začínal již od 13 hodin a trval do 14.30 hodin, zatímco jednání odborných sekcí by začínalo od 15.00 h. Výbor PS nabídne farmaceutickým firmám možnost prezentovat se v době mezi 12. a 13. hodinou, součástí by bylo i pohoštění pro účastníky. Potvrzení o účasti na vědecké schůzi PS se bude rozdávat až po 15. hodině. Paní Knesplová uveřejní změny doby konání jednotlivých částí vědecké schůze PS na webu a rozešle upozornění všem předsedům sekcí PS. 9. Doc. Anders a paní Knesplová informovali výbor PS o přípravě XII. sjezdu PS v červnu 2018 v Mikulově. Program je již ze tří čtvrtin naplněn. První den se bude konat sympozium o dosavadním průběhu reformy psychiatrie, druhý den se bude konat sympozium, na kterém budou uvedeny příklady z praxe fungování prvních CDZ a  jiných nových služeb.

Na sjezdu vystoupí prof. Mezzina z Itálie, o dalším účastníkovi ze zahraničí ještě není rozhodnuto.

Na Valné hromadě PS budou předány Heverochovy medaile dlouholetým členům PS při příležitosti jejich významného životního jubilea.

10. Paní Knesplová informovala výbor PS o průběhu příprav na volby do výborů sekce poruch příjmu potravy, sekce sociální psychiatrie a sekce psychologické.

11. Dr. Rektor upozornil, že ČLS JEP zvýšila členský příspěvek na rok 2018 z  280 na 300 Kč, je to uvedeno na webu PS. V souvislosti s tím upravil slevu pro členky PS na mateřské dovolené.

12. Doc. Anders informoval výbor PS, že se zúčastní konference Společnosti pro návykové nemoci v Seči 4. 6. 2018 a bude zde jednat o spolupráci se SNN v  rámci reformy psychiatrické péče.

13. Výbor PS schválil přijetí nové členky PS MUDr. Renaty Severové z Ústí nad Orlicí.

14. Vědecké schůzi PS ČLS JEP 4. dubna 2018 bude předsedat MUDr. Martin Holly MBA.

15. Příští schůze výboru PS se bude konat 4. dubna 2018 od 12 hod. v knihovně PK FN Praha.

Zapsali MUDr. Možný a paní Knesplová


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2018;114(3): 137 -138

Zpět