Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 4. dubna 2018


1. Doc. Anders prošel zápis z březnového jednání výboru PS. Informace o  internetovém kurzu kognitivně-behaviorální terapie, který začíná 9. dubna odpoledne, bude uveřejněna na stránkách PS. Do soutěže o Novinářskou cenu PS přišly zatím 4 příspěvky, uzavírka soutěže je 30. dubna, poté budou příspěvky posuzovat a hodnotit členové komise ve složení prof. Papežová, prim. Možný, doc. Vevera, dr. Nawka a pan Kulhavý.

2. Výbor PS přijal se smutkem zprávu o úmrtí prim. MUDr. Petra Jeřábka, dlouholetého ředitele PN Marianny Oranžské v Bílé Vodě, a pověřil dr. Možného, aby se zúčastnil pohřbu prim. Jeřábka jako představitel výboru PS.

3. Výbor PS diskutoval problém zkreslování informací o duševně nemocných a  reformě psychiatrické péče v některých článcích v tisku. Jednou z možností je upozorňovat na zkreslující články na stránkách PS a rozesílat informace o  těchto zkreslujících článcích inzerentům příslušných novin.

4. Doc. Anders informoval výbor PS o tiskové konferenci, jež se konala 23. 3. 2018 v rámci vyhlášení výzvy na prvních 5 CDZ a které se kromě ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha a dalších pracovníků MZ zúčastnila i  ministryně práce a sociálních věcí Ing. Němcová. Ministr Vojtěch zde uvedl, že reforma psychiatrie je pro něj prioritou.

5. Dr. Hollý poslal v souvislosti s ukončením projektu "Compass" jménem výboru PS vyjádření Evropské komisi ohledně prospěšnosti evropských dotací při rozvoji psychiatrie.

6. Doc. Anders informoval výbor PS o zájmu Neurologické společnosti ČLS JEP o  vytvoření společné mezioborové platformy pro pacienty s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou nemocí a dalšími nemocemi, které mají jak neurologické, tak psychické příznaky. V rámci předatestačního vzdělávání by měly vzniknout kurzy pro obě odbornosti ke zvýšení vzájemné informovanosti. Výbor PS tuto spolupráci podpořil.

7. Doc. Anders a prof. Papežová informovali výbor PS o jednání ohledně předatestačního vzdělávání v kmeni psychiatrie, který by měl zahrnovat 22 hodin výuky psychoterapie, 22 hodin výuky farmakoterapie, 4 hodiny výuky EKT, dále kurzy věnovanému zdravotnickému právu a první pomoci a resuscitaci.

8. Výbor PS schválil nový časový rozvrh vědeckých schůzí, který bude platný od 2. května 2018 a bude uveden na stránkách PS.

9. Dr. Hollý informoval výbor PS, že na jednání s představiteli VZP bylo dohodnuto, že psychický stav pacientů v CDZ bude sledován pomocí škál GAF a  HONOS, takže VZP bude mít údaje o výsledcích léčby. Na metodice sběru dat pracuje Mgr. Říčan z Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví. Stav pacientů budou hodnotit i sociální pracovníci. Výsledky hodnocení se budou na VZP odesílat jednou za půl roku, aby VZP měla přehled, kolik práce v CDZ odvádějí zdravotníci a kolik sociální pracovníci.

10. Dr. Možný informoval výbor PS o průběhu reformy psychiatrické péče. V  březnu proběhla tři celodenní setkání zástupců psychiatrických nemocnic s  týmem MZ v čele s dr. S. Papežovou ohledně připravované transformace PN. Ze setkání vyplynulo, že transformace nesmí nemocnice ekonomicky ohrozit, v každé PN vznikne transformační tým, který bude mít 6 až 8 členů. V první fázi zmapuje tento tým situaci v každé PN a zjistí, kteří pacienti jsou zde dlouhodobě či opakovaně, protože chybějí potřebné služby mimo PN, které by se o tyto pacienty staraly. Do konce srpna 2018 vznikne první verze transformačních plánů jednotlivých PN, jejich konečná podoba pak do konce roku 2018.

Ve Zlínském kraji vznikla díky aktivitě regionální koordinátorky Krajská koordinační skupina pro reformu psychiatrické péče, ve které jsou zástupci PN Kroměříž, ambulantních psychiatrů, sociálních organizací, poskytujících péči duševně nemocným, VZP a vedoucí odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí KÚ Zlínského kraje. Proběhla dvě setkání této komise, na kterých si účastníci ujasnili, jaké služby v kraji chybějí úplně - akutní psychiatrická lůžka a  chráněné bydlení, a kterých je dlouhodobě nedostatek - místa v domovech se zvláštním režimem. Dále je v kraji nedostatek psychiatrů a psychiatrických sester. O zřízení CDZ mají zájem 3 sociální organizace v Kroměříži, Zlíně a  Uherském Hradišti.

11. Dr. Hollý informoval výbor PS, že na jednáních s VZP projevili její představitelé ochotu zvýšit úhrady za DRG v oblasti akutní lůžkové psychiatrie o cca 30 %, což by mělo zajistit, aby provoz těchto oddělení nebyl finančně ztrátový.

12. Výbor PS schválil svolání valného shromáždění členů PS na XII. sjezdu PS v  Mikulově. Informace bude uveřejněna ve Zpravodaji PS, který vyjde na konci dubna, a všem členů PS bude před 10. 5. 2018 posláno e-mailem druhé upozornění. Na programu shromáždění členů PS bude Zpráva o činnosti PS, Zpráva o hospodaření PS a Zpráva revizní komise PS, dále upozornění na volby do výboru PS na podzim 2018.

Součástí Zprávy o činnosti budou i zprávy o činnosti jednotlivých sekcí PS.

13. Doc. Anders informoval výbor PS o přípravě programu XII. sjezdu PS, který se již dokončuje, bude zahrnovat 4 až 5 paralelních sekcí.

14. Paní Knesplová informovala výbor PS o tom, že příští týden budou zahájeny volby do sekce Poruch příjmu potravy, sekce psychologické a sekce sociální psychiatrie. V přípravě jsou volby do sekce gerontopsychiatrické.

15. Dr. Herman informoval výbor PS, že na podzim 2018 proběhnou volby do sekce ambulantních psychiatrů, předtím bude uveřejněna na stránkách PS výzva k  přihlášení se do této sekce.

16. Výbor PS diskutoval o formě voleb do výboru PS a shodl se na tom, že by měly proběhnout jak elektronicky, protože většina členů PS má e-mailovou adresu, tak korespondenčně pro asi 50 členů PS, kteří e-mailovou adresu nemají. Elektronická forma voleb je finančně mnohem výhodnější, protože PS může použít systém ČLS, který je bezplatný.

17. Doc. Anders navrhl výboru PS, aby si PS pronajala od Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pro činnost sekretariátu nevyužívanou místnost na Psychiatrické klinice, kterou by bylo třeba rekonstruovat, ale náklady by se vrátily formou úspory na nájemném. Členové výboru se shodli, že o tomto návrhu rozhodnou až poté, co si na příští schůzi výboru příslušné prostory osobně prohlédnou.

18. Výbor PS projednal návrh dokumentu o jednotné formě ochrany práv duševně nemocných Evropské unie, zvláště těch, kteří jsou nedobrovolně hospitalizovaní. Konstatoval, že v dokumentu nejsou žádné návrhy, které by byly výrazně odlišné od současných právních předpisů ČR. Snad jenom pravidlo, že nedobrovolnou hospitalizaci musejí posoudit 2 lékaři, z toho jeden, který nemá pacienta v přímé péči, se u nás neuplatňuje, ale pokud by to mohl být lékař pracující v příslušné psychiatrické nemocnici, tak by to nebyl problém. V různých státech je procedura schvalování nedobrovolné hospitalizace na psychiatrii velmi různá, někde rozhodují lékaři, někde představitelé soudů, někde třeba starosta města.

19. Výbor PS souhlasil s žádostí prof H. Papežové, aby sekce poruch příjmu potravy PS používala logo PS ČLS JEP při jednáních na mezinárodní úrovni.

20. Výbor PS schválil členství v PS u těchto žadatelů: MUDr. M. Hrnčířová, Ml. Boleslav; MUDr. E. Poláčková, PK Plzeň; MUDr. S. Kroftová, Praha; MUDr. J. Pfeiffer, Praha, pokud doplatí dlužné členské příspěvky; Mgr. T. Kufa, PK Praha; Mgr. J. Michalec, PK Praha; PhDr. S. Fischer, Ústí n. L.

21. Odborné schůzi PS ČLS JEP 2. 5. 2018 bude předsedat MUDr. Možný.

22. Příští schůze výboru se bude konat 2. 5. 2018 od 12 hod. v knihovně PK, Ke Karlovu 11, Praha 2.

Zapsali MUDr. Možný a paní Knesplová


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2018;114(3): 138 -139

Zpět