Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 2. května 2018


1. Před vlastním jednáním výboru PS si jeho členové prohlédli prostory ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha, kde by v budoucnu mohla být nová kancelář sekretariátu PS, a shodli se na tom, že po nezbytné rekonstrukci jsou tyto prostory pro činnost sekretariátu PS vyhovující.

2. Výbor PS proto pověřil předsedu doc. Anderse, aby pokračoval v jednání s  vedením Všeobecné fakultní nemocnice Praha ohledně podmínek nájmu těchto prostor a ve spolupráci s právníkem nechal vypracovat smlouvu o nájmu a  předpokládaných nákladech na rekonstrukci, kterou předloží členům výboru PS k  projednání.

3. Předseda doc. Anders prošel všechny body zápisu z dubnového jednání výboru PS a konstatoval, že zadané úkoly byly splněny. Informoval výbor PS, že pokračuje spolupráce s Neurologickou společností ČLS JEP na vytvoření nového společného výkonu psychiatra s neurologem, který by mohl vykazovat pouze lékař, jenž by měl speciální vzdělání. Navrhované kurzy předatestačního vzdělávání byly Odbornou radou MZ uznány v rozsahu požadovaných hodin, pouze kurz "základy psychoterapie" je nutno přejmenovat na "základy psychiatrie", aby to bylo shodné s náplněmi předatestačního vzdělávání ostatních lékařských oborů; přitom náplní kurzu může být základní psychoterapeutické vzdělání. Členové výboru PS se shodli, že pokud může PS určovat náplň vzdělávacího kurzu, není účelné prosazovat jeho název proti názoru členů Odborné rady PS, jakkoli to postrádá elementární logiku.

4. Výbor PS diskutoval problematiku reformy psychiatrické péče. Dr. Hollý výbor informoval, že tým VZP zpracoval analýzu personálního vybavení psychiatrických služeb, ze které vyplynulo, že v České republice je v současné době dostatek jak lékařů psychiatrů, tak zdravotních sester. Přitom ovšem právě nedostatek odborných pracovníků je hlavní překážkou pro zájemce o  zřízení CDZ, aby si o ně požádali. Navrhl, aby se stávající požadavky na personální vybavení CDZ snížily, např. pokud jde o požadovanou kvalifikaci lékaře, tak aby v CDZ mohl pracovat i lékař s kvalifikací L2, pod dozorem lékaře s kvalifikací L3. Výbor PS pověřil dr. Hollého, aby vypracoval návrh na úpravu standardu personálního obsazení CDZ, který výbor PS projedná na sjezdu PS v Mikulově.

5. Členové výboru PS v diskusi upozornili, že nedostatek odborných pracovníků se týká i klinických psychologů, kteří dávají přednost soukromé praxi před prací v rámci týmu v CDZ, a že lékař s kvalifikací L2 pracující v CDZ by měl problém splnit požadavky předatestační přípravy pouze v rámci CDZ.

6. Výbor PS schválil žádost Mgr. Petra z České asociace sester o podpůrné stanovisko ohledně zahájení výukového kurzu podpůrné psychoterapie pro sestry a pověřil doc. Anderse, aby je vypracoval a doručil.

7. Dr. S. Papežová informovala výbor PS o dosavadním průběhu přípravy transformace psychiatrických nemocnic (PN). Každá PN má již svůj transformační tým, který prochází potřebným školením a v průběhu května a června provede analýzu stávajícího stavu PN, jak pokud jde o počet pacientů, jejich diagnózy a délku pobytu, tak pokud jde o stav objektů a majetku. Poté do konce srpna vytvoří transformační tým v každé PN první verzi transformačního plánu této PN. Metodika sběru dat bude do PN poslána z MZ do konce května. Dotazníky pro ambulantní psychiatry o dostupnosti péče jsou hotové, budou rozeslány formou e-mailů a do poloviny května by měly být známy odpovědi.

8. Doc. Anders seznámil výbor PS se současným stavem příprav na 12. sjezd PS v  Mikulově. Program sjezdu je již hotov a bude uveřejněn na webových stránkách PS. V současné době je přihlášeno kolem 580 účastníků, očekává se, že počet účastníků sjezdu přesáhne 600. Při tomto počtu účastníků bude sjezd finančně ziskový.

9. Sekretářka PS paní Knesplová informovala výbor PS, že účetní uzávěrka hospodaření PS pro rok 2018 bude hotová do konce května 2018. Předběžný výsledek hospodaření je kolem 900 tisíc Kč zisku. Předá konečnou verzi účetní uzávěrky členům Revizní komise PS na schůzce koncem května.

10. Na základě upozornění sekretářky PS paní Knesplové diskutovali členové výboru PS smysl evidence členů PS, která je na webových stránkách PS. Tato evidence členů PS byla nezbytná kvůli volbám do výboru PS, aby se k informacím o kandidátech a o procesu voleb mohli dostat pouze členové PS a nikdo jiný. V  budoucnu by měla být tato zastaralá evidence členů PS nahrazena novější verzí, kterou má k dispozici sekretářka PS paní Knesplová.

11. Prof. H. Papežová upozornila výbor PS, že webové stránky ČLS JEP, které by měla PS využívat při příštích volbách do výboru PS, jsou uživatelsky nepřehledné a není na nich zřetelně uvedeno, jak se dostat do části určené pro volby. Výbor PS proto pověřil sekretářku PS paní Knesplovou, aby požádala představitele ČLS JEP o úpravu webových stránek.

12. Výbor PS diskutoval, jak by měli představitelé PS reagovat na nepravdivé informace o psychiatrii a psychiatrické reformě ve sdělovacích prostředcích. Příkladem byl článek v MF Dnes, v němž autor tvrdil, že "psychiatři" žádají vytvoření seznamu lidí, kteří týrají zvířata, a že poté budou tito jedinci pod dohledem pracovníků CDZ, přičemž citoval mluvčí Ministerstva zdravotnictví. Přitom předseda PS doc. Anders zaslal předtím na MZ písemné vyjádření, že toto tvrzení není pravdivé. Výbor PS pověřil doc. Anderse, aby napsal na MZ žádost, aby se MZ od této nepravdivé zprávy v MF Dnes distancovalo a dementovalo ji.

13. Dr. Hollý informoval výbor PS o žádosti České televize, aby v pořadu Sama doma, který se bude vysílat od pondělí 14. 5. do čtvrtka 17. 5., vystoupili v  diskusi na téma duševní zdraví odborníci doporučení PS, a to pedopsychiatr, odborník na poruchy příjmu potravy a adiktolog. Předseda PS doc. Anders souhlasil, že se diskuse zúčastní, a zajistí i další odborníky příslušných oborů.

14. Prof. H. Papežová informovala výbor PS, že do soutěže o Novinářskou cenu výboru PS se přihlásilo devět uchazečů, do 15. 5. 2018 proběhne hodnocení příspěvků odbornou porotou a cena bude předána výherci na 12. sjezdu PS v  červnu v Mikulově.

15. Doc. Anders se zúčastní na MZ bilaterální schůzky pro rok 2018-2019 s dr. Danem Chisholmem, koordinátorem WHO.

16. Výbor PS schválil členství v PS u těchto žadatelů: Marek Knesl, peer pracovník, VIDA Praha; MUDr. Pavla Čermáková, NÚDZ Klecany; MUDr. Martin Zima, PN Praha-Bohnice; MUDr. Mgr. Kristýna Drozdová, PN Jihlava; MUDr. Jana Zajícová, DPK Motol, Praha.

Zapsali MUDr. Možný a paní Knesplová


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2018;114(3): 140 -141

Zpět