Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

recenze

KLINICKÁ NEUROPSYCHOLOGIE V PRAXI

Kulišťák P. et al.


Praha: Karolinum 2017

Neurovědy patří mezi aktuálně velmi žádané a rychle se rozvíjející disciplíny (neuropsychologii jako samostatný vědní obor nevyjímaje). Poznatků na poli neurověd exponenciálně přibývá a v řadě případů mají velký praktický dopad. Vzhledem k jejich významu pro genezi lidského bytí i konání jako takového ve zdraví i nemoci to není nic překvapivého. Vedoucí autorského kolektivu je bezesporu renomovaným odborníkem a autorem řady odborných textů. A troufám si říci, že spojení "Kulišťák - neuropsychologie - praxe" se tak stává "klasikou na poli neurověd" (v nejlepším slova smyslu).

Česká a slovenská psychiatrie

Předložená obsáhlá publikace kolektivu autorů čítá úctyhodných 860 stran textu (bez souhrnu, seznamu zkratek, rejstříku a barevné obrazové přílohy, která textovou část velmi vhodně doplňuje). Čtenář s potřebou strukturace ocení logické a přehledné členění rozsáhlého textu na dílčí oblasti. První část - obecné uvedení tématu čítající 274 stran textu - vytváří podklad pro navazující část speciální. Shrnuje zásadní poznatky v základních oblastech obecné neuropsychologie a akcentuje především vazbu k nervovému systému, respektive mozku. Navazující speciální část představuje majoritní podíl publikace a zahrnuje hlavní kapitoly, které vymezují obsah jednotlivých příspěvků: Neuropsychologická problematika v neurologii, Neurodegenerativní choroby, Neuropsychologická problematika v psychiatrii, Rehabilitace kognitivních funkcí, Neuropsychoterapie, Některé další aplikační oblasti klinické neuropsychologie a Varia.

Je zvykem, že recenze poukazuje nejen na obsahovou stránku, ale také na hlavní klady a hlavní nedostatky díla. Dovolím si zmínit známou moudrost připisovanou slavnému Goetheovi, že "zisky mají ztráty a ztráty zisky mívají". Tedy negativa zároveň přinášejí klady a naopak. Díky velkému rozsahu a celé řádce autorů není dílo jednotně koncipované, neboť osobitý příspěvek jednotlivých autorů jistě nelze nijak "zprůměrnit". Čtenář tak dostává doslova plný stůl témat a také stylů psaní. V každém příspěvku se tak musíme "naladit" na tvůrce, zároveň však dostáváme možnost brát z široké a bohaté a v žádném případě ne jednostranné nabídky od autorů, kteří rozhodně mají co sdělit a umějí to. Nepochybně je možné říci, že si každý, kdo se o neuropsychologii zajímá (nebo její poznatky přímo potřebuje), v monografii najde své. Tím, že autoři tvořili samostatně, podle mého názoru vnesli snahu sdělit za sebe přehledně a  srozumitelně maximum možného - mnohé příspěvky tak kromě nových poznatků velmi vhodně zahrnují i dobře známé a ověřené vědomosti a jsou doplněny schématy a  obrázky přímo v textu, což velmi vhodně přispívá k výtěžnosti a umožňuje snadnější orientaci v textu. Osobně bych v tomto směru v obecné části uvítal ještě více obrazové dokumentace. Je jistě všeobecným předpokladem, že soudobý odborník se orientuje v cizojazyčném textu, nicméně zařazení příspěvku v  angličtině zde nepovažuji za šťastné. Domnívám se, že úplně nepodporuje jednotu souborného díla.

Vytvořit souborné dílo takového rozsahu a šíře záběru je nesmírně náročné. Autorům se však dílo vskutku podařilo a jejich Klinická neuropsychologie v  praxi je podle mého mínění vším, čím má kvalitní odborná monografie být - je vysoce odborná, široce sdělná, nadstandardně obsáhlá, tematicky pestrá, kvalitně napsaná a čtivá. Její přesah do praxe je zjevný. Pro mnohé čtenáře bude náročná, tedy závěrem upozorňuji, že zájemce o povrchní a plytký text rozhodně neuspokojí.

MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2018;114(3): 143 -144

Zpět