Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

dopisy redakci

NOVINKA V MOŽNOSTECH SLEDOVÁNÍ ADHERENCE U PACIENTŮ SE ZÁVAZNÝMI DUŠEVNÍMI PORUCHAMI


13. listopadu 2017 vydal americký FDA povolení k použití přípravku Abilify MyCite. Jde o první přípravek schválený pro klinické použití, který dokáže zaznamenat přímo užití léku pacientem, jedná se tudíž o milník v rámci vývoje metod sledujících adherenci.

Tableta je v průběhu výroby opatřena tzv. IEM (Ingestable Event Marker) senzorem. Ten se aktivuje v kontaktu se žaludeční šťávou a vyšle signál do náplasti na břiše pacienta. Náplast přepošle informaci do pacientova chytrého telefonu, kde je stažena speciální aplikace f. Otsuka. Pacient může povolit přístup a kontrolu adherence pečovatelům nebo lékařům, kteří pak informace dostávají přes webový portál. Hovoří se obecně o Digital Medicine System (DMS). Detekce užití tablety nastává 30 minut až 2 hodiny po užití. Ve studii Profit et al. (2016) bylo 90 polknutých tablet zaznamenáno v průběhu 30 minut. Někdy užití nemusí být zaznamenáno, v tom případě není doporučeno užít další dávku Abilify MyCite.

Abilify MyCite byl schválen pro léčbu schizofrenie, pro akutní léčbu manické a  smíšené epizody při BAP I, udržovací léčbu BAP I (obojí v monoterapii nebo přídatnou k lithiu nebo valproátu) a pro přídatnou léčbu depresivní poruchy u  dospělých.

Výrobce upozorňuje, že nebyla studována schopnost přípravku zlepšit adherenci pacientů. Systém nemá být používán pro sledování v reálném čase nebo v průběhu akutní péče, protože detekce může být zpožděna nebo nemusí být vůbec zaznamenána. Kromě podráždění kůže v místě nalepení náplasti (v klinickém testování u 13 % pacientů) nebyly popsány jiné specifické nežádoucí účinky spojené se systémem DMS.

Od pacienta se vyžaduje, aby si stáhl aplikaci ze stránek výrobce a nalepil náplast na levou stranu břicha pod hrudním košem nebo přímo na oblast žaludku ve středním epigastriu. Náplast může být nalepena max. 7 dní, pak se musí vyměnit a znovu spárovat s mobilní aplikací. V každém balení je 7 náplastí. Studie s pacienty se schizofrenií (Peters-Strickland et al, 2016) ukázala, že 82 % pacientů se schizofrenií tento úkol zvládla samostatně nebo jen s  minimální asistencí v průběhu 8 týdnů.

Jedná se o významný posun v možnostech léčby duševních poruch, ukazující jeden ze směrů dalšího vývoje s využitím moderních technologií. Další informace jsou očekávány v souvislosti se čtvrtou fází klinického hodnocení.

LITERATURA

MUDr. Martin Hýža


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2018;114(1): 42 -43

Zpět