Česká a slovenská psychiatrie

Česká a slovenská psychiatrie

Časopis
Psychiatrické společnosti ČLS JEP
a Psychiatrickej spoločnosti SLS

zprávy z Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Z JEDNÁNÍ VÝBORU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
dne 6. prosince 2017


1. Doc. Anders prošel body zápisu z minulého jednání PS. Konstatoval, že je třeba v budoucnu zlepšit prezentaci dosavadních úspěchů reformy psychiatrické péče. Na 12. sjezdu PS v červnu 2018 v Mikulově se bude reforma psychiatrické péče probírat v širokém rozsahu s cílem ukázat, co se již v rámci reformy děje a co se podařilo.

2. Prof. H. Papežová sdělila, že byla vyhlášena Novinářská cena PS, informace jsou na webu PS na úvodní stránce. Propagaci Novinářské ceny si zajistí PS sama přes sdělovací prostředky a Českou lékařskou společnost.

3. Prof. H. Papežová informovala výbor PS, že na MZ byl zaslán návrh programu vzdělávání v psychiatrii, který by měl být projednán v lednu 2018.

4. Ing. Viereckl informoval výbor PS, že k 31. 12. 2017 svou práci pro PS na organizaci a prosazování reformy psychiatrické péče (RPP) končí. Také Ing. Lidinská končí své působení na MZ, její pozici vedoucího gestora RPP převezme MUDr. Dita Protopopová. Zrekapituloval dosažené úspěchy - MZ i zdravotní pojišťovny nutnost reformy psychiatrické péče přijaly, do jejího plánování a  uskutečňování se zapojili lékaři, pacienti, sociální služby, má podporu na vedení jednotlivých krajů. Na MZ vznikly odborné komise - Řídící výbor, Odborná rada, Výkonný výbor, byli jmenováni regionální odborní garanti. Byly vypsány výzvy IROP k podpoře vzniku CDZ, jsou schváleny další projekty - Multidisciplinární spolupráce, Podpora nových služeb, Destigmatizace. Vychází Zpravodaj psychiatrické reformy. PS by měla spolupracovat s ÚZIS na projektu Analytická a datová podpora. Reforma psychiatrické péče je koncipována apoliticky, takže nadcházející změna vlády by její průběh neměla ohrozit.

5. Doc. Anders jménem výboru PS poděkoval Ing. Vierecklovi a Ing. Lidinské za jejich práci a vyjádřil přesvědčení, že i v budoucnu bude možné využívat jejich znalostí a schopností.

6. Výbor PS diskutoval o další podpoře RPP a spolupráci s MZ a s dr. Protopopovou. Asociace klinických psychologů v dopise na MZ kritizovala projekt Rozšířené psychiatrické ambulance (RPA), protože ten předpokládá, že RPA povede psychiatr a psycholog mu bude podléhat, a také že by psycholog byl v rámci týmu omezen jen na určitý region. Výbor PS vyslovil projektu RPA podporu s tím, že až po jeho vyhodnocení bude možné určit, nakolik bude pro současný systém poskytování psychiatrické ambulantní péče přínosný.

7. Dr. Hollý informoval výbor PS o svém setkání s pracovníky Probační a  mediační služby, které informoval o RPP a o případné spolupráci s PMS při jejím uskutečňování. Představitelé PS budou v budoucnu jednat o dalším uskutečňování RPP jak s představiteli MZ, tak s představiteli VZP a ostatních ZP s cílem mimo jiné zlepšit financování akutní lůžkové psychiatrické péče.

8. Výbor PS podpořil projekt PN Opava na vybudování sociálního ubytovacího zařízení pro 24 pacientů, kde by si nacvičovali potřebné dovednosti samostatného bydlení a péče o sebe, aby poté mohli být přemístěni do chráněného bydlení nebo do běžného ústavu sociální péče.

9. Dr. Možný informoval výbor PS o tom, že na základě aktualizace vyhlášky o  vzdělávání lékařů již nesmějí být náklady na povinné předatestační kurzy lékařům hrazeny ze strany zaměstnavatele, ale že si je musejí hradit sami. Výbor PS pověřil dr. Možného, aby napsal upozornění na tento problém, který pak PS zašle jako podnět k řešení představitelům ČLK a ČLS.

10. Doc. Anders informoval výbor PS, že i když vyúčtování konference Léčba v  psychiatrii III, která proběhla v listopadu 2017 v Českých Budějovicích, ještě není úplné, měl by být celkový výsledek ziskový. Konference Léčba v  psychiatrii IV se bude konat v roce 2021 v Pardubicích.

11. Výbor PS diskutoval přípravu 12. sjezdu PS, který se uskuteční ve dnech 14. - 16. 6. 2018 v Mikulově. Schválil jako hlavní témata "Zkušenosti s  reformou", "Tělesné zdraví a duševní nemoc", "Zkušenosti z praxe CDZ", "Multidisciplinární a forenzní týmy". Schválil také návrh na výši konferenčních poplatků: lékař časný 3 000 Kč, pozdní 3 400 Kč, na místě 3 800 Kč, zdravotní sestra 1 500 Kč, studenti 1 000 Kč. O tom, kteří zahraniční hosté budou na sjezd pozváni, výbor PS zatím nerozhodl.

12. Výbor PS schválil žádost MUDr. Uhlíkové, aby byla delegována jako zástupce PS pro jednání s Odborem výkonu posudkové služby MPSV k posuzování zdravotního stavu osob s poruchami autistického spektra. Dalšími členy týmu budou doc. Stárková (časná diagnostika), dr. Thorová (behaviorální intervence) a dr. Matýs (zdravotnictví, školství a nároky na příspěvek na péči).

13. Dr. Možný informoval výbor PS, že ve volbách do výboru sekce lůžkové psychiatrie volilo 9 členů z 21 a do výboru sekce byli zvoleni prim. Šilhán, PO Ostrava, prim. Tuček, PO České Budějovice, a MUDr. Ustohal, PK Brno.

14. Výbor PS probral žádost sekce o hypnózu o umožnění uvolňování svých členů na schůze sekce a o bezplatnou inzerci svých akcí na stránkách PS. Pověřil dr. Rektora, aby písemně odpověděl, že členové výboru sekce pro hypnózu, kteří pracují v PN Kroměříž, budou na jednání sekce uvolňováni, ale bezplatnou inzerci pro výdělečné akce a výcviky, pořádané sekcí pro hypnózu ani nikým jiným, nelze poskytnout.

15. Výbor PS schválil návrh dr. Možného, aby byla odborná schůze PS v červnu 2018 zrušena, protože se krátce před ní bude konat Adiktologická konference v  Seči a krátce po ní 12. sjezd PS v Mikulově. Schůze výboru PS v červnu se bude konat v průběhu 12. sjezdu PS.

16. Dr. Vaněk informoval výbor PS o dotazu MZ ohledně toho, zda výbor PS trvá na svém stanovisku, že osoby s tendencí vyvolávat konflikty s autoritami jsou z držení zbraní pro služební účely vyloučeny jen podmíněně, nikoli bezpodmínečně. Výbor PS na svém stanovisku setrval, protože termín "osoba vyvolávající konflikty s autoritami" je medicínsky nedefinovaný a mohl by být snadno zneužit.

17. Dr. Možný informoval výbor PS o jednání s představiteli KVOP dne 5. 12. 2018 ohledně výsledků kontrol zaměřených na způsob provádění ochranných léčeb (OL) v několika psychiatrických nemocnicích (PN). Představitelé PN upozornili, že OL jsou v mnoha případech ukládány nevhodně, jedincům s asociálními rysy, mentálně retardovaným či hluchoněmým, u nichž nelze předpokládat, že by byli schopni významu léčby porozumět a při léčbě spolupracovat. Dále upozornili na dlouhou prodlevu mezi spácháním určitého trestného činu a uložením OL, takže psychický stav pacienta v okamžiku uložení OL již neodpovídá jeho stavu v době spáchání trestného činu, a proto ani uložený typ OL neodpovídá aktuální potřebě jeho léčby. Při rozhodování o přeměně OL z ústavní na ambulantní soudy někde nehodnotí jen účelnost a výsledek léčby, ale i sociální situaci pacientů a odmítají OL přeměnit u pacientů bez sociálního zázemí, takže pobyt těchto pacientů v PN je prakticky neukončitelný Zástupci PN se také shodli, že pokud má pacient soudně nařízen výkon OL ústavní formou, pak nelze respektovat jeho případný nesouhlas s účinnou léčbou, protože účelu ochranné léčby by nebylo možno dosáhnout.

18. Výbor PS diskutoval možnosti používání placeba v rámci psychiatrické léčby a shodl se, že vzhledem ke znění zákona č. 372/2011 Sb. nelze použití placeba doporučovat.

19. Výbor PS schválil žádost o členství v PS MUDr. Kasíkové, Trutnov; Mgr. Stuchlovi, Plzeň; MUDr. Scheidelové, Praha; MUDr. Chadimovi, Praha; T. Beránkové DiS., Dobřichovice; T. Klailovi, Brno.

20. Odborné schůzi PS ČLS JEP 7. února 2018 bude předsedat dr. Možný (doc. Anders bude na dovolené).

21. Příští schůze Výboru PS se bude konat 3. ledna 2018 ve 12.00 hod. v  knihovně PK VFN Praha.

Zapsali MUDr. Možný a paní Knesplová


Celá stať v dokumentu PDF
Čes a slov Psychiatr 2018;114(1): 35 -36

Zpět